หลักสูตรอบรมประจำปี 2552   (Public Course 2552)
โดย ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ หลักสูตรอบรม ประเภท จำนวน วิทยากร  
  วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 การลดการสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น Public 2 อาจารย์บุญเรือง ü                                                                                                                            
2 ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ Public 2     ü                                                                                                                          
4 ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 4/2552 Public 9 อาจารย์เอกรัฐ     ü                                                                                                                        
3 ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ Public 5 อาจารย์พรทิพย์       ü                                                                                                                      
5 แนวคิดการเพิ่มผลผลิตในโรงงาน Public 2           ü                                                                                                                    
6 5 ส. เพื่อการบริหารและการเพิ่มผลผลิต Public 2 อาจารย์คำรณ           ü                                                                                                                  
7 ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ Public 2 อาจารย์พรทิพย์             ü                                                                                                                
8 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) Public 2 อาจารย์คำรณ               ü                                                                                                              
9 ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 5/2552 Public 9 อาจารย์เอกรัฐ                 ü                                                                                                            
10 เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานไฟฟ้า Public 2 อาจารย์จันทกานต์                   ü                                                                                                          
11 ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต Public 2 อาจารย์คำรณ                     ü                                                                                                        
หมายเหตุ  ü หมายถึงช่วงเวลาที่จัดอบรม                                                                                                            
สถานที่จัดอบรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7062  โทรสาร : 0-7445-9399,0-7428-7062
www.acaser.eng.psu.ac.th