ปฏิทินอบรม (Public Training) หน้าแรกปฏิทินอบรม
ลำดับ
หลักสูตร
ประเภท
วิทยากร
กำหนดการปี 2551
รายชื่อ
ผู้ผ่านการอบรม
รายละเอียด
หลักสูตร
เอกสาร
ประกอบการอบรม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)
PB
                               
2
การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหวเบื้องต้น
40Y
                               
3
ผู้ควบคุมระบบป้องกันมลพิษทางน้ำ
PB
ผศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง         
ผศ.ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์      
ผศ.ดร.พนาลี ชีวะกิดาการ   
ผศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์  
รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ  
อ.ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 
อ.ประภาพร แสงกาญจนวนิช
  11-15                          
4
เทคนิคการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
40Y
ผศ.ดร.จันทกานต์ ทวีกุล  

8

                         
5
ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 1/2551
PB

ดร.ฟูกิจ  นิลรัตน์ 
รศ.ดร. อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์    
รศ.ดร.จักรกริศน์  กนกกัณฑพงษ์  
ผศ.เอกรัฐ  สมัครรัฐกิจ   
ผศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู     
ผศ.สุระพล  เทียรมนตรี  
ผศ.คำรณ  พิทักษ์  
นายเจษฎา  รัตนจรณะ 
ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ   
คุณพิชญะ  จันทรานุวัฒน์
คุณณรงค์ สมัครรัฐกิจ                       

     8 5                      
6
การใช้เครื่องวิเคราะห์โลหะผสมด้วย Emission Spectrometer
40Y
                               
7
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ
PB
ผศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง         
ผศ.ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์      
ผศ.ดร.พนาลี ชีวะกิดาการ   
อ.ประภาพร แสงกาญจนวนิช
            24-25                

8

 การชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 2 (NECTEC)     PB ดร.ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล              

4

             

9

ระบบไฟฟ้าและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน (วสท)

PB

คุณกิตติ  สุขตมตันติ               21        
10 ผลกระทบของ พรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝากผู้บริโภค

PB

คุณสหัส  ตรีทิพยบุตร               21        
8
เทคนิคการตรวจ 5ส. (5S Audit Technique)
PB
                               
9
การจัดการการสูญเสียในโรงงาน
PB
                               
10
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
PB
ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา
ผศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล
                      11-12      
11
การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิค IE
PB
                               
12
เทคโนโลยีสะอาด
PB
ผศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง         
ผศ.ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์      
ผศ.ดร.พนาลี ชีวะกิดาการ   
ผศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์  
อ.ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 
                      18-19      
13
ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 2/2551
PB
ดร.ฟูกิจ นิลรัตน์
รศ.ดร. อุดมผล
  พืชน์ไพบูลย์    
รศ.ดร.จักรกริศน์  กนกกัณฑพงษ์  
ผศ.เอกรัฐ  สมัครรัฐกิจ   
ผศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู     
ผศ.สุระพล  เทียรมนตรี  
ผศ.คำรณ  พิทักษ์  
นายเจษฎา  รัตนจรณะ 
ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ   
คุณพิชญะ  จันทรานุวัฒน์
คุณณรงค์ สมัครรัฐกิจ        
                 

4 ต.ค-1 พ.ย.

       
14
Problem Solving (QC Story)
PB
                               

 
หมายเหตุ
  หมายถึง ช่วงเวลาที่จัดอบรมตามแผนปี 2551
  หมายถึง ช่วงเวลาที่จัดอบรมจริง
 
PB (Public) หมายถึง การอบรมที่มีค่าใช้จ่าย เป็นหลักสูตรตามแผนการอบรมของฝ่ายบริการวิชาการ
 
40Y (40 Year) หมายถึง การอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นหลักสูตรแบบให้เปล่าตามแผนการอบรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
***สนใจหลักสูตรอบรม/กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อ คุณกนกรัตน์ ไชยวงศ์ หรือ คุณสัณหจุฑา รัตนปรมากุล
สถานที่จัดอบรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-7428-7088-9, 0-7428-7053-4, 0-1540-1475, 0-9733-3125 โทรสาร : 0-7445-9399,0-7428-7062