การจัดอบรม In-house Training
ลำดับ
หลักสูตร
วิทยากร
กำหนดการปี 2551
รายชื่อ
ผู้ผ่านการอบรม
รายละเอียด
หลักสูตร
เอกสาร
ประกอบ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1
กิจกรรมสัมพันธ์:แนวคิดในการทำงานเป็นทีมและการทำงานเชิงบวก คุณปพิชญา ชำนิไพบูลย์   17,24                          
2
5ส.กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผศ.คำรณ พิทักษ์       4                      

3

การเจรจาต่อรอง ผศ.สุพล เพชรานนท์         1                    

4

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา         3-4                    

5

กิจกรรมสัมพันธ์:แนวคิดในการทำงานเป็นทีมและการทำงานเชิงบวก คุณปพิชญา ชำนิไพบูลย์         9-10                    
6
ระบบ ISO 9001:2000 ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา        

15

                   

7

การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ผศ.บุญเรือง มานะสุระการ         20-21                    

8

หลักการและวิธีการฆ่าเชื้อในภาชนะปิดสนิท ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี 
คุณพลรัตน์  รอดขวัญ
        21-22                    

9

จิตบริการกับการทำงาน คุณธนวัฒน์  พูลศิลป์           9                  

10

แนวทางการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนาผศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล           12-13                  
11
การทบทวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ผศ.คำรณ  พิทักษ์         
รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจจการรศ.ดร.สุวิมล  เขี้ยวแก้ว 
คุณปพิชญา  ชำนิไพบูลย์
คุณสุโรจน์  จันทรพิทักษ์  
ผศ.สุพ    เพชรานนท์     
คุณโชค  วงศ์ประชุม         
            28 1              
หมายเหตุ หมายถึง ช่วงเวลาที่จัดอบรมตามแผนปี 2551 หมายถึง ช่วงเวลาที่จัดอบรมจริง
***สนใจหลักสูตรอบรม/กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อ คุณกนกรัตน์ ไชยวงศ์ หรือ คุณสัณหจุฑา รัตนปรมากุล
สถานที่จัดอบรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-7428-7088-9, 0-7428-7053-4, 0-1540-1475, 0-9733-3125 โทรสาร : 0-7445-9399,0-7428-7062