หลักสูตรอบรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Training Course) หน้าแรกปฏิทินอบรม
ลำดับ
หลักสูตร
วิทยากร
กำหนดการปี 2551
รายชื่อ
ผู้ผ่านการอบรม
รายละเอียด
หลักสูตร
เอกสาร
ประกอบการอบรม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1
การจัดการความรู้ Knowlwdge Management ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา     6                          
2
การวิจัยสถาบัน  

 21-22

                           
3
SPSS for Windows                    29            
4
การให้บริการที่ดีแก่ทุกหน่วยงาน ภายใน-ภายนอกคณะฯ                     6-7          
5
Excel กับฐานข้อมูล                     4-7          
6
ระบบฐานข้อมูล Access           27-30                    
7
ความสำคัญของ EQ ในการทำงาน                     6-7          
8
การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน (การสนทนา, การเขียน)                     30 2,8          
9
การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ                     6-7          
หมายเหตุ
  หมายถึง ช่วงเวลาที่จัดอบรมตามแผนปี 2551
  หมายถึง ช่วงเวลาที่จัดอบรมจริง
  บุคลากรของคณะฯ เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าอบรม
***สนใจหลักสูตรอบรม/กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อ คุณกนกรัตน์ ไชยวงศ์ หรือ คุณสัณหจุฑา รัตนปรมากุล
สถานที่จัดอบรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-7428-7088-9, 0-7428-7053-4, 0-1540-1475, 0-9733-3125 โทรสาร : 0-7445-9399,0-7428-7062