วันที่ 9 ก.ค.50 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประชุมคณาจารย์ และนักวิจัย เพื่อรวบรวมงานวิจัยด้านปาล์มน้ำมัน ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) เป็นประธานการประชุม และยังมีนักวิจัยจาก MTEC และBIOTEC รวมถึง คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน เข้าร่วมประชุมอีกด้วย ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาในลักษณะกลุ่มอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน (Cluster Palm) โดยจะนำผลของการประชุมไปเสนอให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันต่อไป

วันที่ 2 ก.ค.50 การประชุมคณาจารย์ และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ณ คณะวิศวกกรมศาสตร์ ์ เพื่อหารือแนวทางและความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

รายงานการประชุม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานอื่น