ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
โครงสร้างองค์กรและทีมงาน
โครงสร้างการบริหารโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริกวิชาการ รายชื่อกรรมการบริการวิชาการ
บุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.สมชาย ชูโฉม
รองศาสตราจารย์ สมชาย ชูโฉม
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัฒกรรม


นางกิติยาภรณ์  สินศุภเศวต
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
อีเมล์ : kitiyaporn.s@psu.ac.th โทร : 0-7428-7058

นางสาวจิรา  แก้วประดับ
นักวิชาการศึกษา 6
อีเมล์ : kjira@eng.psu.ac.th โทร : 0-7428-7054

นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ : wsaowalak@eng.psu.ac.th โทร : 0-7428-7089

นางขัติยาภรณ์ เจริญวัฒน์อนันต์
นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ :chkhutti@eng.psu.ac.th โทร : 0-7428-7111

นายอรุนันต์  หีมชูด
วิศวกร
อีเมล์ : harunan@eng.psu.ac.th โทร : 0-7428-7423

นางสาวแสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ : seangjan@eng.psu.ac.th โทร : 0-7474-9950

นายสุรเชษฐ์  เกใน
นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ : ksurachat@eng.psu.ac.th โทร : 0-7428-7089
ตารางการปฏิบัติงาน


นางสาวพินทุมาศ  กิจฉาโณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ : kpintumat@eng.psu.ac.th โทร : 0-7428-7053


นายสรวิศ  ขาวเรือง
นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ : ksoravit@eng.psu.ac.th โทร : 0-7428-7053

นางสาวจิรวดี แก้วเจริญ
นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ : kjiravadee@eng.psu.ac.th โทร : 0-7428-7081

นางสาวพีรดาว หมัดอ่าดัม
นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ : mpeeradaw@eng.psu.ac.th โทร:0-7474-9951


นางสาวนิษฐกานต์ คชรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ : cnitthakarn@eng.psu.ac.th โทร : 0-7428-7089


นางสาวมนิษา ชนินทรสงขลา
นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ : c.manisa@eng.psu.ac.th โทร : 0-7428-7093

***หมายเหตุ*** Click รูปบุคลากรเพื่อเข้าสู่เวปไซต์ส่วนบุคคล
Update : Friday, December 17, 2010 1:56 PM
Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ