ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
ลักษณะงานบริการวิชาการ
news.gif หน่วยงานความร่วมมือ
customize.gifเครือข่ายโครงการ ITAP (ปี 2548-ปัจจุบัน)
customize.gif
องค์กรแม่ข่ายสภาวิศกร
customize.gifวสท.ภาคใต้
customize.gifหน่วยงานจัดอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร
customize.gifหน่วยงานจัดอบรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ด้านสิ่งแวดล้อม)
customize.gifโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ : NEC (ปี 2548-ปัจจุบัน)
customize.gifเครื่อข่ายการพัฒนาชุมชุนภาคใต้
   
news.gif หน่วยงานภายในคณะวิศวกรรรมศาสตร์

customize.gifภาควิชา

customize.gifหน่วยงาน

news.gif โครงการ
customize.gifโครงการปัจจุบัน

customize.gifโครงการที่ผ่านมา
 • โครงการกิจกรรมการสำรวจข้อมูลห้องปฏิบัติการ
  ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
  และสารสนเทศห้องปฏิบัติการเชิงพื้นที่ : (ปี 2549 - 2550)
 • โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
  ด้านยานยนต์ "ช่างพันธุ์ใหม่" : (ปี 2549)
 • โครงการติดตามและประเมินผล
  "โครงการชุบชีวิตธุรกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
  : (ปี 2548)
 • โครงการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ของการลงทุน
  อุตสาหกรรมแปรรูปสุกร/โคเนื้อ
  : (ปี 2548)
 • โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ฯ กิจกรรม
  การบริหารจัดการกระบวนการผลิต
  ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องปั้นดินเผา : (ปี 2547)
 • โครงการสร้างที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็ก (LDC) : (ปี 2547)
 • โครงการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยี
  เพื่อพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
  : (ปี 2546 - 2548)
 • โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย (ITB) : (ปี 2545 - 2546)
 • โครงการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจขนาดย่อม (SBIC) : (ปี 2545)
 • โครงการเร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของ สหกรณ์สวนยาง : (ปี 2544)
 • โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
  อุตสาหกรรมขนาดกลาง
  และขนาดย่อม (โครงการ 13) : (ปี 2543-2544 , ปี 2546 - 2547)
วีดีโอแนะนำงาน บวก. (ร่าง)
Copyright ©2008 ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ