ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
แนะนำฝ่ายบริการวิชาการ

  ฝ่ายบริการวิชาการ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2544 โดยเป็นหน่วยงานสังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีจุดมุ่งหมายในการให้บริการทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ รวดเร็วและตรงกับความต้องการของสังคมและอุตสาหกรรมโดยเน้นในชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งคาดหวังว่าผลงานจะนำมาซึ่งชื่อเสียงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิสัยทัศน์ของฝ่ายบริการวิชาการ
  สร้างงานบริการวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพ อยู่ในระดับชั้นนำของประเทศ
พันธกิจของฝ่ายบริการวิชาการ 
  1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบงาน บุคลากร และองค์กรให้มีคุณภาพ
  2. นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานขององค์กร
  3. เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น
หน้าที่ของฝ่ายบริการวิชาการ
  ฝ่ายบริการวิชาการ มีหน้าที่หลักในการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้
1. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการของบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดการให้บริการวิชาการต่อชุมชนที่แพร่หลายและสนองต่อความต้องการของชุมชน และอุตสาหกรรมในท้องถิ่นภาคใต้
2. จัดและดำเนินการโครงการและกิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนา รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำที่สอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นโดยรวม
3. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และการเกื้อกูลกันในลักษณะต่างๆ
4. เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการให้และรับงานบริการวิชาการ
ลักษณะงานบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์
  งานบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีลักษณะที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่คณาจารย์ของคณะฯ มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งโดยสรุปแล้วการให้บริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะหลักๆ คือ
1. การให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านการบริหารจัดการและด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้กับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนต่างๆ
2. การจัดการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซ่อม ทางวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงการให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการต่างๆ
Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ