ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
การบริหารงานบริการวิชาการทิศทาง / เป้าหมายและความพึงพอใจทิศทางการบริการวิชาการ
ทิศทางการบริการวิชาการ

1. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น สำหรับผู้รับบริการที่สามารถจ่ายค่าบริการโดยเน้น SMEs อบต.และวิสาหกิจชุมชน
2. จัดให้มีการบริการวิชาการแก่วิสาหกิจชุมชนที่ไม่สามารถจ่ายค่าบริการวิชาการได้ โดยหาแหล่งเงินจากหน่วยงานอื่น
3. สนับสนุนให้มีการนำความรู้จากงานวิจัยไปเผยแพร่ให้แก่อุตสาหกรรมหรือกลุ่มเป้าหมาย
4. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการให้บริการวิชาการต่อชุมชน เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สจร. สวทช. เป็นต้น
Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ