ปี
ผลงานส่งเข้าร่วมคัดเลือก
ผลงานของ
ตำแหน่ง
หน่วยงานเสนอ
ผลการคัดเลือก
2555
โครงการศึกษาสำรวจออกแบบระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมและจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
วิศวกรรมโยธา
ผลงานดีเด่น
ระดับคณะฯ
2554
โครงการพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลสู่มาตรฐานปรับปรุงขบวนการผลิตในเฟส 1 และเฟส 3 จังหวัดกระบี่
รองศาสตราจารย์ 9
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
ผลงานดีเด่น
ระดับคณะฯ
2553
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
วิศวกรรมโยธา
ผลงานดีเด่น
ระดับคณะฯ
2552
อาจารย์ระดับ 7
วิศวกรรมโยธา
ผลงานดีเด่น
ระดับคณะฯ
2551
โครงการที่ปรึกษาเหมืองหินห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลผาทองทุ่งสง
ภาพกิจกรรม
รองศาสตราจารย์ 9
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
ผลงานดีเด่น
ระดับคณะฯ
2550
ไม่มีภาควิชา/หน่วยงาน ส่งรายชื่อโครงการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานบริการวิชาการดีเด่นของคณะฯ
2549
โครงการระบบผลิตไบโอดีเซลชุมชนแบบเคลื่อนย้ายได้
รองศาสตราจารย์ 9
วิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานดีเด่นระดับคณะฯ
และระดับมหาวิทยาลัย
2548
โครงการเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต้
ดร.กัลยา
ศรีสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ 9
วิศวกรรมเคมี
ระดับภาควิชา/หน่วยงาน
โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย ระยะที่ 2 (ITB)
 
ฝ่ายบริการวิชาการ
ผลงานดีเด่นระดับคณะฯ
โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์นวตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาธุรกิจ SMEs
 
ฝ่ายบริการวิชาการ
ระดับภาควิชา/หน่วยงาน