ปี
ประเภท
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา
หน่วยงานที่นำเสนอ
ผลการคัดเลือก
2555
อาจารย์ตัวอย่าง
ไชยประพัทธ์
รองศาสตราจารย์ 9
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ตัวอย่างระดับคณะฯ

2554
พืชน์ไพบูลย์
รองศาสตราจารย์ 9
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ตัวอย่างระดับคณะฯ

2553
อาจารย์ตัวอย่าง
รัตนมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
อาจารย์ตัวอย่างระดับคณะฯ
2552
อาจารย์ตัวอย่าง
บุณนวล
รองศาสตราจารย์ 9
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
อาจารย์ตัวอย่างระดับคณะฯ
2551
อาจารย์ตัวอย่าง
ดร.ฟูกิจ
นิลรัตน์
อาจารย์ 7
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
อาจารย์ตัวอย่างระดับคณะฯ
2550
อาจารย์ตัวอย่าง
พิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ตัวอย่างระดับคณะฯ
2549
อาจารย์ตัวอย่าง
ประชีปชัยกูร
รองศาสตราจารย์ 9
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ตัวอย่างระดับคณะฯ
2548
อาจารย์ตัวอย่าง
พิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
วิศวกรรมอุตสาหการ
ฝ่ายบริการวิชาการ
อาจารย์ตัวอย่างระดับคณะฯ
อาจารย์ตัวอย่าง
นาคกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
ระดับภาควิชา