รายชื่อโครงการบริการวิชาการดีเด่น "ด้านการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน"
ประจำปีการศึกษา 2553
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการ
ลำดับที่
ชื่อโครงการ
ผลงานของ
หน่วยงาน
ชื่องานวิจัยที่บูรณาการ
ชื่อรายวิชาที่บูรณาการ
1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า" ผศ. คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - รายวิชา 225 – 458 การประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมสำหรับวิศวกร (Engineering Application for Engineers)
2 โครงการอบรมหลักสูตร "หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า" อาจารย์ปราโมทย์ จูฑาพร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - รายวิชา 210-476 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
3 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 23-24 ผศ. คำรณ พิทักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - รายวิชา 225-441 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
4 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 22 ผศ. คำรณ พิทักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - รายวิชา 225-441 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
5 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 21 ผศ. คำรณ พิทักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - รายวิชา 225-441 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
6 โครงการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ
รศ.ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา - รายวิชา 223-461 Environmental Impact Assessment
7 โครงการการประเมินสถานภาพเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ตรวจติดตามคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำย่อยของทะเลสาบสงขลาที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม
ผศ.ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา - รหัสวิชา 223-381 รายวิชาการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม-Environmental Quality Management
8 โครงการแก้ไขปัญหามาตรฐานการประกอบการกลุ่มเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รศ.ดร. พิษณุ บุญนวล ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ การออกแบบบ่อเหมืองแร่ การวางแผนเหมืองและการจัดการสิ่งแวดล้อม
หมู่เหมืองเฟลด์สปาร์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
-
9 โครงการการศึกษาการใช้ตัวกลางขี้เถ้าแทนดินขาวในการแยกกะลาและเมล็ดในปาล์มน้ำมัน (iTAP) ผศ.ดร. ชญานุช แสงวิเชียร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี การศึกษาการใช้ตัวกลางขี้เถ้าแทนดินขาวในการแยกกะลาและเมล็ด
ในปาล์มน้ำมัน
รายวิชา 230-341
Engineering Lab II ในวิชาปฏิบัติการ (LAB)
10

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล
ขนาด 50,000 ลิตร/วัน บริษัท ฟีเทค จำกัด

รศ.ดร. ชาคริต ทองอุไร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี การผลิตเอทิลเอสเตอร์แบบต่อเนื่้องจากน้ำมันปาล์มผ่านกรรมวิธี การทำปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชั่นแบบต่อเนื่องของน้ำมันปาล์มดิบ
ด้วยเอทานอล
-
11 โครงการเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต้ ปี 53 ผศ.ดร. ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี - รายวิชา 230-333
การควบคุมสิ่งแวดล้อม Environmental Control
12 โครงการอบรม "ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเคมีในกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ" ผศ.ดร. ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี - รายวิชา 230-467
หัวข้อพิเศษวิศวกรรมเคมี 2 (กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี)