ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
การบริหารงานบริการวิชาการกรรมการบริการวิชาการรายชื่อกรรมการบริการวิชาการ
รายชื่อกรรมการบริการวิชาการ

news.gif รายชื่อ: คณะกรรมการบริการวิชาการ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน โพชนา ที่ปรึกษา
1. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการ
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ รองประธานคณะกรรมการ
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระพล เธียรมนตรี กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยอม รัตนมณี กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ กรรมการ
8. ดร.พุทธิพงศ์ แสนสบาย กรรมการ
9. ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี กรรมการ
10. อาจารย์ธัชชัย เอ้งฉ้วน กรรมการ
11. หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
12. หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
13. นายอรุนันต์ หีมชูด ผู้ช่วยเลขานุการ
คำสั่งแต่งตั้ง

news.gif บทบาทหน้าที่
1. กำหนดกรอบ นโยบาย และทิศทางในการให้บริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ และแนวทางดำเนินการที่เกี่ยวกับงานบริการวิชาการที่ดำเนินการ ผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามความเหมาะสม
4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการของคณะฯ ต่อสาธารณชนในวงกว้าง
Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ