ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
การบริหารงานบริการวิชาการกรรมการบริการวิชาการวาระและรายงานการประชุมวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2556
วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2556

วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2556

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555  เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

วาระที่  1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  วาระหลัก

      1.1 
การคืนเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับหัวหน้าโครงการ และภาควิชา/หน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการคณะฯ ซึ่งได้แจ้งภาควิชา/หน่วยงานทราบแล้ว (เอกสารแนบ 1.1.1)

     1.2  แนวปฏิบัติการสนับสนุนดอกเบี้ยเงินยืมจากมหาวิทยาลัยในโครงการบริการวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการคณะฯ และแจ้งให้ภาควิชา/หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ( เอกสารแนบ 1.2.1)

    1.3  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 195/2555 ลงวันที่ 19 กันยายน 255 เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล เป็น ดร.สินินาฎ จงคง แทน  (เอกสารแนบ 1.3.1)

      วาระเพิ่มเติม

    1.4 รายงานผลสถานะการปิดโครงการปี 2550-2555 และการดำเนินการแจ้งหัวหน้าโครงการเพื่อรายงานผลสถานะการดำเนินโครงการกรณีที่โครงการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา (เอกสารแนบ 1.4.1)

      1.5 ขั้นตอนการแจ้งผลรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน ผ่าน E-mail และระบบ KPIs
             (เอกสารแนบ 1.5.1
)

าระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555  (เอกสารแนบ 2.1)

วาระที่  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

       3.1 รายงานผลการดำเนินงานตาม To-do List (เอกสารแนบ 3.1)
         
วาระที่  4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

       4.1
รับรองแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2556
             (ต.ค.
55-ก.ย.5
6)
(เอกสารแนบ 4.1.1)
 
 
       4.2
ร่างโครงการจัดตั้งกองทุนเงินสำรองงานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และแนวทางการจัดสรรเงินเหลือจ่ายของโครงการบริการวิชาการเพื่อเข้ากองทุนเงินสำรองงานบริการวิชาการ (เอกสารแนบ 4.2.1)

       4.3 ร่างแนวทางการใช้จ่ายจากเงินกองทุน
เงินสำรองงานบริการวิชาการ (เอกสารแนบ 4.3.1)

วาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

      

 

Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ