ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
การบริหารงานบริการวิชาการกรรมการบริการวิชาการวาระและรายงานการประชุมวาระพิเศษ
วาระพิเศษ เรื่องการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานตัวอย่างด้านบริการวิชาการของคณะฯ ประจำปี 2555

วาระการประชุม (วาระพิเศษ)

วันพฤหัสบดีที่  15  ธันวาคม 2554 เวลา 13.30 -16.00 น.

ณ ห้องประชุม 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์


วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

    
1.1 แนวปฏิบัติ : การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการ

    1.2 รายชื่ออาจารย์ตัวอย่างของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ผ่านมาย้อนหลัง

    1.3 รายชื่อผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ผ่านมาย้อนหลัง

    1.4 รายชื่อโครงการบริการวิชาการดีเด่น "ด้านการบูรณาการกับงานวิจัยและการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2553"

    
วาระที่ 2  เรื่องเพื่อพิจารณา

    2.1  ข้อมูลรายชื่ออาจารย์ และผลงานด้านบริการวิชาการที่ภาควิชา/หน่วยงาน นำเสนอคณะกรรมการบริการวิชาการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกย้อนหลัง 3 ปี (ตามปีการศึกษา 2551-2553) ช่วงการกรองข้อมูล ( 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2554)

            - เอกสารแนบ 1.1 รายชื่ออาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา/กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน/กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
       
           - เอกสารแนบ 1.2 รายชื่อโครงการบริการวิชาการ

วาระที่ 3  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


  • รายงานการประชุม

  • รายงานการประชุม

  • สิ่งที่ต้องทำ (To do list)

  • ผลการดำเนินงานตาม To do list
Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ