ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
การบริหารงานบริการวิชาการกรรมการบริการวิชาการวาระและรายงานการประชุมวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2555
วาระการประชุม ครั้งที่ 3/2555

วาระการประชุม ครั้งที่ 3/2555

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555  เวลา 13.30 -16.30 น.

ณ ห้องประชุมวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

วาระที่  1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  วาระหลัก

      1.1 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2555 (พ.ค.55-ก.ย.55) (เอกสารแนบ 1.1.1)

      1.2  ผลการดำเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 ระดับคณะฯ ด้านบริการวิชาการ ของ สกอ. (องค์ประกอบที่ 5 จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ 5.1 และ 5.2) และ สมศ. (จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ 8,9  และ 18.1-18.2) ( เอกสารแนบ 1.2.1)

      1.3  มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เห็นชอบเรื่องปัญหาและแนวทางแก้ไขในงานบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เอกสารแนบ 1.3.1, เอกสารแนบ 1.3.2 และ เอกสารแนบ 1.3.3)

      1.4  ความชัดเจนเรื่องการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มการให้บริการวิชาการของที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 (เอกสารแนบ 1.4.1 และ เอกสารแนบ 1.4.2)

      วาระเพิ่มเติม

      1.5 รายงานผลสถานะการปิดโครงการปี 2550-2555 และการดำเนินการแจ้งหัวหน้าโครงการเพื่อรายงานผลสถานะการดำเนินโครงการกรณีที่โครงการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา (เอกสารแนบ 1.5.1)

      1.6 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการตั้งแต่ปี 2549-2555 ที่สิ้นสุดตามสัญญาจ้าง (เอกสารแนบ 1.6.1 และ เอกสารแนบ 1.6.2)

าระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2554   (เอกสารแนบ 2.1)

วาระที่  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
         
วาระที่  4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

       4.1 การทบทวนเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ "ค่าใช้จ่ายอื่นๆ" ตามหนังสือที่ มอ.208.1/ว.240 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2555 กรณีการคืนเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่หัวหน้าโครงการ กรณีที่มหาวิทยาลัยมีความชัดเจนในการยกเว้นการตั้ง "ค่าใช้จ่ายอื่นๆ" (เอกสารแนบ 4.1.1)
และสรุปค่าใช้จ่ายอื่นๆแยกเป็นรายปีงบประมาณ 2552, 2553, 2554, 2555
 
 
       4.2 ร่างแนวปฏิบัติการสนับสนุนดอกเบี้ยเงินยืมจากมหาวิทยาลัยในโครงการบริการวิชาการของคณะฯ (เอกสารแนบ 4.2.1)

       4.3
แนวทางการหารายได้จากการให้บริการวิชาการของคณะฯ เพื่อสร้างความมั่งคั่ง

วาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

      

 

Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ