ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
การบริหารงานบริการวิชาการกรรมการบริการวิชาการวาระและรายงานการประชุมวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2555
วาระการประชุม ครั้งที่ 2/2555

วาระการประชุม ครั้งที่ 2/2555

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2555  เวลา 11.00 -13.00 น.

ณ ห้องประชุม 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

วาระที่  1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  วาระหลัก

      1.1 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เอกสารแนบ 1.1.1)

      1.2  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2555 (ม.ค.-เม.ย.55)  ( เอกสารแนบ 1.2.1)

      1.3  ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง และผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการประจำปี 2555 (เอกสารแนบ 1.3.1)

      1.4  นโยบายการตั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานของภาครัฐ (เอกสารแนบ 1.4.1 และ เอกสารแนบ 1.4.2)

      วาระเพิ่มเติม

      1.5 รายงานผลสถานะการปิดโครงการปี 2550-2555 และการดำเนินการแจ้งหัวหน้าโครงการเพื่อรายงานผลสถานะการดำเนินโครงการกรณีที่โครงการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา (เอกสารแนบ 1.5.1)

าระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2554     (เอกสารแนบ 2)

วาระที่  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

       3.1 รายงานผลการดำเนินงานตาม TO DO List (เอกสารแนบ 3.1.1)

    
วาระที่  4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

       4.1 แนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการของคณะฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินภายใน (สมศ.) เพื่อการปรับปรุงงานบริการวิชาการในแต่ละประเด็นดังนี้ (เอกสารแนบ 4.1.1)
 
          
1.
 จำนวนอาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการยังเป็นเพียงกลุ่มย่อยขนาดเล็ก ควรส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น
          
2. ควรปรับกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น แทนการตั้งรับผู้มาขอใช้บริการ
          
3. ควรจัดแบ่งรูปแบบการให้บริการวิชาการเป็น 2 รูปแบบ คือ การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมให้กับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน และการสร้างองค์ความรู้ทางวิศวกรรมโดยการทำวิจัย
          
4. ควรมีการติดตามประเมินผลการให้บริการวิชาการเพื่อให้ครบวงจร PDCA

วาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

      

 

Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ