ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
การบริหารงานบริการวิชาการกรรมการบริการวิชาการวาระและรายงานการประชุมวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2554
วาระการประชุม ครั้งที่ 3/2554

วาระการประชุม ครั้งที่ 3/2554

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2554  เวลา 13.30 -16.30 น.

ณ ห้องประชุม 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

วาระที่  1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  วาระหลัก

      1.1
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2554 (ก.ค.54-ก.ย.54(เอกสารแนบ 1.1.1)

      1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2553 ด้านบริการวิชาการ ของ สกอ. (องค์ประกอบที่ 5 จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ 5.1 และ 5.2) และ สมศ. (จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ 8 และ 9) (เอกสารแนบ 1.2)

      1.3 แนวปฏิบัติในการประเมินติดตาม กำกับดูแล เพื่อบริหารความเสี่ยงในโครงการบริการวิชาการ (เอกสารแนบ 1.3)

      1.4 ประกาศทุนอุดหนุนการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ (เอกสารแนบ 1.4.1 ,เอกสารแนบ 1.4.2 และ เอกสารแนบ 1.4.3)

    วาระเพิ่มเติม

      1.5 รายงานผลสถานะการปิดโครงการปี 2550-2554 และการดำเนินการแจ้งหัวหน้าโครงการเพื่อรายงานผลสถานะการดำเนินโครงการกรณีที่โครงการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา (เอกสารแนบ 1.5)

      1.6 การจัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายที่ปรึกษาภายนอกงานบริการวิชาการตามแผนงาน (เอกสารแนบ 1.6)

วาระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2554 (เอกสารแนบ 2)

วาระที่  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

       3.1 รายงานผลการดำเนินงานตาม TO DO List (เอกสารแนบ 3.1.1) และ (เอกสารแนบ 3.1.2)

       3.2 การทบทวนเกณฑ์การคิด Load Unit: LU ในงานบริการวิชาการ (เอกสารแนบ 3.2)

วาระที่  4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

       4.1
ร่างแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2555 (เอกสารแนบ 4.1)

       4.2
ร่างประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ "ค่าใช้จ่ายอื่นๆ" ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551 (เอกสารแนบ 4.2)

       4.3 การกำหนดกิจกรรม/โครงการตามจุดเน้นและตามศักยภาพของคณะ และพื้นที่เป้าหมายในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ในปีการศึกษา 2554 (เอกสารแนบ 4.3)

วาระที่  5   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

      

 

Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ