ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
การบริหารงานบริการวิชาการกรรมการบริการวิชาการวาระและรายงานการประชุมวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2553
วาระการประชุม ครั้งที่ 2/2553

วาระการประชุม ครั้งที่ 2/2553

วันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2553  เวลา 14.30 -16.30 น.

ณ ห้องประชุม 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์


วาระที่  1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  วาระหลัก

      1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2553

  วาระเพิ่มเติม

      1.2 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องทุนอุดหนุนการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

      1.3 รายงานผลตามองค์ประกอบที่ 5 ด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน (สมศ.) ประจำปีการศึกษา 2552

      1.4 รายงานสถานะการปิดโครงการที่มีสัญญาจ้าง ปี 2550-2553

วาระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2553

วาระที่  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

       3.1 รายงานผลการดำเนินงานตาม TO DO List

       3.2 เรื่องค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ไม่มี)

วาระที่  4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

       4.1 ารคัดเลือกโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการเทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยอินทรีย์สำหรับท้องถิ่น

       4.2
การจัดตั้งทีมบริการวิชาการเพื่อรับงานบริการวิชาการของคณะฯ

วาระที่  5   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ