ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
การบริหารงานบริการวิชาการกรรมการบริการวิชาการวาระและรายงานการประชุมวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2553
วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2553

วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2553

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553  เวลา 13.30 -16.30 น.

ณ ห้องประชุม 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์


วาระที่  1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  วาระหลัก

      1.1 รับรองแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553

      1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2553

  วาระเพิ่มเติม

      1.3 รายงานสถานะการปิดโครงการ ปี 2550-2553

      1.4 การซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการเสนอโครงการบริการวิชาการ

      1.5 ความก้าวหน้าโปรแกรมระบบฐานข้อมูล KPIs

วาระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2552

วาระที่  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

       3.1 รายงานผลการดำเนินงานตาม TO DO List

       3.2 เรื่องค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ไม่มี)

วาระที่  4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

       4.1 การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการประจำปี 2553
         - ผลการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
         - ผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการย้อนหลัง 5 ป
         - แนวปฏิบัติในการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการ
         - รายชื่อโครงการบริการวิชาการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นปี 2553

       4.2 การคัดเลือกกิจกรรมบริการวิชาการเด่นๆ ของคณะฯ ที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนหรือกิจกรรมที่จัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือที่ชุมชนได้รับผลกระทบโดยตรง

วาระที่  5   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ