ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
การบริหารงานบริการวิชาการกรรมการบริการวิชาการวาระและรายงานการประชุมวาระพิเศษ
วาระพิเศษ เรื่องการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานตัวอย่างด้านบริการวิชาการของคณะฯ

วาระการประชุม (วาระพิเศษ)

วันศุกร์ ที่  6  กุมภาพันธ์ 2552   เวลา 13.30 -16.00 น.

ณ ห้องประชุม 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์


วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

    
1.1 ข้อมูลผลการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการที่ผ่านมา และข้อมูลรายชื่ออาจารย์และผลงานด้านบริการวิชาการที่ภาควิชา/หน่วยงาน นำเสนอคณะฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ.2548-2551)

    1.2 การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการประเมิน “อาจารย์และผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการ”

    
วาระที่ 2  เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3  เรื่องอื่น ๆ


  • รายงานการประชุม

  • รายงานการประชุม

  • สิ่งที่ต้องทำ (To do list)

  • ผลการดำเนินงานตาม To do list
Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ