ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
การบริหารงานบริการวิชาการกรรมการบริการวิชาการวาระและรายงานการประชุมวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2552
วาระการประชุม ครั้งที่ 3/2552

วาระการประชุม ครั้งที่ 3/2552

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2552   เวลา 13.30 -16.30 น.

ณ ห้องประชุมวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์


วาระที่  1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
    วาระหลัก
        1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2552

     วาระเพิ่มเติม

       1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านบริการวิชาการของ สมศ. ปีการศึกษา 2551

       1.3 รายงานสถานะการปิดโครงการ ปี 2550-2552

       1.4 รายงานผลการบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบที่ 5 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม

       1.5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2552

       1.6 ความก้าวหน้าโปรแกรมระบบฐานข้อมูล KPIs

วาระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552

วาระที่  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

       3.1 รายงานผลการดำเนินงานตาม TODO List (เอกสารแนบ3.1)

       3.2 เรื่องค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ไม่มี)

วาระที่  4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

       4.1 การสร้างระบบแรงจูงใจและกำหนดรูปแบบการบูรณาการงานบริการวิชาการ/งานวิจัย/การเรียนการสอน
(เอกสารแนบ4.1.1, เอกสารแนบ4.1.2, เอกสารแนบ4.1.3)

วาระที่  5   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ