ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
การบริหารงานบริการวิชาการกรรมการบริการวิชาการวาระและรายงานการประชุมวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2552
วาระการประชุม ครั้งที่ 2/2552

วาระการประชุม ครั้งที่ 2/2552

วันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2552   เวลา 13.30 -16.30 น.

ณ ห้องประชุมวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์


วาระที่  1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
    วาระหลัก

  1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2552

    วาระเพิ่มเติม

  1. รายงานสถานะการปิดโครงการ ปี 2550-51
  2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ พ.ศ.2551 (เพิ่มเติม)
  3. รายงานผลการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง และผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการ ปี 2552
   (เอกสารแนบ)
  4. ความก้าวหน้าโปรแกรมระบบฐานข้อมูล KPIs

วาระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2552
วาระที่  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

  1. รายงานผลการดำเนินงานตาม TODO List
  2. เรื่องค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่  4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่  5   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ