ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
การบริหารงานบริการวิชาการกรรมการบริการวิชาการวาระและรายงานการประชุมวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2552
วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2552

วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2552

วันจันทร์ ที่  22  ธันวาคม 2551   เวลา 13.30 -16.30 น.

ณ   ห้องประชุม  3   คณะวิศวกรรมศาสตร์

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

    วาระหลัก

   1.1  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2551

   1.2  รายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านบริการวิชาการของ สมศ. ประจำปีการศึกษา 2550 

   1.3  รายงานผลการบรรลุเป้าหมาย

   1.4  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2551

   1.5  รับรองแผนการดำเนินงานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2552

    วาระเพิ่มเติม

   1.6 รายงานผลการปิดโครงการของปี 2550

   1.7 รายงานโครงการที่ยังไม่สรุปปิดโครงการของปี 2551

   1.8 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551

   1.9 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551

  1.10 ความก้าวหน้าโปรแกรมระบบฐานข้อมูล KPIs

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2551

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

    3.1 รายงานผลการดำเนินงานตาม TODO List

   3.2 เรื่องค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา


วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ