ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
การบริหารงานบริการวิชาการกรรมการบริการวิชาการวาระและรายงานการประชุมวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2551
วาระการประชุม ครั้งที่ 3/2551

วาระการประชุม ครั้งที่ 3/2551

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กรกฎาคม 2551 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

   1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านบริการวิชาการของ สมศ.ประจำปีการศึกษา >2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551)

   1.2 รายงานความคืบหน้าการจัดทำโปรแกรมงานบริการวิชาการ

       - โปรแกรมงานบริการวิชาการ

   1.3 ร่างระเบียบบริการวิชาการ (ฉบับใหม่) ของมหาวิทยาลัย    

   1.4 การแจ้งข้อขัดข้องในการขอปรับระเบียบบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย

       - เอกสารแนบ 1.4(1)

       - เอกสารแนบ 1.4(2)

   1.5 เป้าหมายด้านการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2552

   1.6 สรุปโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า

   1.7 รายงานผลการปิดโครงการของปี 2550

       - เอกสารแนบ 1.7

   1.8 การคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม( VAT ) จากงานบริการวิชาการ

   1.9 การดำเนินงานของ วสท. ภาคใต้

วาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551

      - เอกสารแนบ 2

วาระที่ 3   เรื่องค้างพิจารณา

วาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

   4.1 รูปแบบและแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมศาสตร์

วาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ