ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
การบริหารงานบริการวิชาการกรรมการบริการวิชาการวาระและรายงานการประชุมวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2551
วาระการประชุม ครั้งที่ 2/2551

วาระการประชุม ครั้งที่ 2/2551

วันจันทร์ ที่ 3 มีนาคม 2551 เวลา 14.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

   1.1สรุปข้อมูลรายรับของงานบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2550 และแนวโน้มรายรับในปีงบประมาณ 2551  

       - เอกสารแนบ 1.1

   1.2 รายงานความคืบหน้าการจัดทำโปรแกรมงานบริการวิชาการ

   1.3 การขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์

       - เอกสารแนบ 1.3

   1.4 รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ปี 2549

   1.5 สรุปสิ่งที่ดำเนินการจากการประชุมครั้งที่แล้ว

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2550

       - เอกสารแนบ 2

วาระที่ 3 เรื่องค้างพิจารณา (ไม่มี) 

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา


Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ