ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
การบริหารงานบริการวิชาการกรรมการบริการวิชาการวาระและรายงานการประชุมวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2551
วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2551

วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2551

วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2550 เวลา 09.00 – 11.30 น.

ณ ห้องประชุม 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

   1.1 สรุปข้อมูลบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549-30 กันยายน 2550) 

        - เอกสารแนบ 1.1

   1.2 การจัดทำโปรแกรมงานบริการวิชาการ

        -โปรแกรมระบบงานบริการวิชาการ

   1.3 การหักค่าธรรมเนียมบริการวิชาการและสำรองจ่ายในทุกงวดของการเบิกเงิน

        - เอกสารแนบ 1.3 

   1.4 การปิดโครงการตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

        - เอกสารแนบ 1.4

   1.5 สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการตามดัชนีชี้วัด

        - เอกสารแนบ 1.5

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2550

        - เอกสารแนบ 2

วาระที่ 3 สรุปวาระค้างพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการประจำคณะวิศวฯ ครั้งที่ 3 / 2550

   3.1 ผลการดำเนินงานจากการประชุมกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2550  >>ฉบับร่าง<<

   3.2 ระบบการบูรณาการระหว่างงานบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

   4.1 หลักเกณฑ์การแบ่งประเภทงานบริการวิชาการและงานวิจัย  >>ฉบับร่าง<<

   4.2 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ