ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
ตามกระบวนการ PDCA

ของ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

 

                                                                                    จัดทำโดย : กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
                    
                 รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  โทร. 7058

ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารตัวอย่าง Tips
1. ขั้นตอนการวาแผน (P:Plan) 1.1 ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของปีก่อน - รองคณบดีที่รับผิดชอบ       
-หัวหน้ากลุ่มงานฯ   
(Kitiyaporn.s@psu.ac.th
- แผนและผลการดำเนินงานของปีก่อน - แผนและผลการดำเนินงานของปีก่อน  
1.2 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำแผน - หัวหน้ากลุ่มงานฯ    
(
Kitiyaporn.s@psu.ac.th
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ
 
harunan@eng.psu.ac.th /
 
seangjan@eng.psu.ac.th /
 r@eng.psu.ac.th
 - แผนและผลการดำเนินงานของปีก่อน   
- แผนกลยุทธ์คณะ      
- กรอบนโยบายต่างๆของคณบดี                
- ผลการประเมินคุณภาพภายในครั้งล่าสุด (โดยกรรมการ)
- แผนและผลการดำเนินงานของปีก่อน
- แผนกลยุทธ์คณะ
- ผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จฉบับปรับปรุงใหม่ตามรูปแบบ TQA
- กรอบนโยบายต่างๆของคณบดี 
   * ด้านการวิจัย
   * ด้านการบริการวิชาการ
   * ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  
- ผลการประเมินคุณภาพภายในครั้งล่าสุด
 
- รายงานการประเมินตนเองครั้งล่าสุด (SAR) - รายงานการประเมินตนเองครั้งล่าสุด (SAR)  
- KPIs ที่เกี่ยวข้อง - KPIs ที่เกี่ยวข้อง
  (องค์ประกอบที่ 4 วิจัย และ
องค์ประกอบที่ 5 บริการวิชาการ)
 
- เกณฑ์การประเมินคุณภาพวิชาการ (สกอ.) - เกณฑ์การประเมินคุณภาพวิชาการ (สกอ.)    
   - องค์ประกอบที่ 4 วิจัย
   - องค์ประกอบที่ 5 บริการวิชาการ
 
- รายงานการประชุมกรรมกาบริการวิชาการ/กรรมการวิจัย   - รายงานการประชุมกรรมการบริการวิชาการ/กรรมการวิจัย   - สรุปข้อเสนอแนะจากกรรมการที่เกี่ยวข้องมาก่อน  สามารถดูจากข้อสรุปแต่ละวาระการประชุมได้ส่วนหนึ่ง
- แผนงบประมาณเงินรายได้คณะในปีนั้นๆ - แผนงบประมาณเงินรายได้คณะในปีนั้นๆ - ตรวจสอบว่าส่วนที่เกี่ยวข้องมีการตั้งงบประมาณสำหรับกิจกรรมอะไร จำนวนเท่าไร
1.3 จัดทำร่างแผนปฏิบัติการของงานต่างๆ  - รองคณบดี/ผช.คณบดีที่เกี่ยวข้อง
- หัวหน้ากลุ่มงานฯ (
Kitiyaporn.s@psu.ac.th
- เจ้าหน้าที่ฯทุกคน
    - นัดหมาย/เตรียม/สรุปเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อมก่อนประชุม    
- เริ่มดำเนินการประมาณต้นเดือนกันยายนเป็นอย่างช้า                
- แผนควรตอบสนอง KPIs ที่เกี่ยวข้อง                             
- พิจารณาข้อเสนอแนะการประเมินจากกรรมการประเมินภายใน เพื่อนำมาจัดทำแผน       
- ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำแผนฯ                            
1.4 นำร่างแผนปฏิบัติการเข้าที่ประชุกรรมการที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) - หัวหน้ากลุ่มงานฯ    
(
Kitiyaporn.s@psu.ac.th
-เลขานุการที่ประชุม
    
 harunan@eng.psu.ac.th
/
 
seangjan@eng.psu.ac.th /   
- ร่างแผนปฏิบัติการ - ร่างแผนปฏิบัติการ - สอบถามรองคณบดีที่รับผิดชอบว่าจะให้นำร่างแผนฯ เข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมหรือไม่  ถ้า "ไม่"  ข้ามไปดำเนินการข้อ 1.6 ได้เลย
1.5 ปรับร่างแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ (ถ้ามี) - หัวหน้ากลุ่มงานฯ    
(
Kitiyaporn.s@psu.ac.th 
-เลขานุการที่ประชุม
    
 harunan@eng.psu.ac.th
/
 
seangjan@eng.psu.ac.th /     
- ร่างแผนปฏิบัติการ - ร่างแผนปฏิบัติการ  
1.6 นำเสนอคณบดีอนุมัติแผนปฏิบัติการ - หัวหน้ากลุ่มงานฯ    
(
Kitiyaporn.s@psu.ac.th 
- แผนปฏิบัติการ - แผนปฏิบัติการ  
2. ขั้นตอนการสื่อสาร /ดำเนินการตามแผน (D:Do) 2.1 นำเสนอแผนปฏิบัติการที่ web site ของกลุ่มงานฯ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ
 
harunan@eng.psu.ac.th /
 
seangjan@eng.psu.ac.th /
 r@eng.psu.ac.th
- แผนปฏิบัติการ - แผนปฏิบัติการ - นำเสนอฉบับที่คณบดีลงนาม 
2.2 ส่ง e-mail ถึงบุคลากรในคณะ เพื่อประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการให้ทราบ - หัวหน้ากลุ่มงานฯ    
(
Kitiyaporn.s@psu.ac.th 
- e-mail ประชาสัมพันธ์  - e-mail ประชาสัมพันธ์ - หากมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผน ให้รวบรวมไว้และนำเข้าพิจารณาในการทำ/ปรับแผนรอบถัดไป
2.3 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ - ผู้ที่เกี่ยวข้องตามแผน - แผนปฏิบัติการ - แผนปฏิบัติการ - ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับแผนข้อนั้นๆ ควรจัดทำบันทึกในปฏิทินการทำงานของตนเอง
3. ขั้นตอนการติดตาม/รายงานผลตามแผนฯ (C:Check) 3.1 รวบรวมผลการดำเนินการตามแผน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ
 
harunan@eng.psu.ac.th /
 
seangjan@eng.psu.ac.th /
 r@eng.psu.ac.th
 -ผลการดำเนินการ - ผลการดำเนินการ  
3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนในทีประชุมกลุ่มงานทุก 2 เดือน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ
 
harunan@eng.psu.ac.th /
 
seangjan@eng.psu.ac.th /
 r@eng.psu.ac.th
- ผลการดำเนินการ - ผลการดำเนินการ  
3.3 นำเสนอผลการดำเนินการบน Web site ของกลุ่มงานฯ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ
 
harunan@eng.psu.ac.th /
 
seangjan@eng.psu.ac.th /
 r@eng.psu.ac.th
- ผลการดำเนินการ - ผลการดำเนินการ - การนำเสนอผลการดำเนินการต้องมีการอ้างอิงหลักฐานประกอบแสดงด้วย เช่น Link เอกสาร รูปภาพ วันเดือนปีที่ดำเนินการ หรือข้อมูลที่แสดงว่าได้ดำเนินการตามแผนฯ แล้วและสามารถตรวจสอบได้
3.4 นำเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการที่เกี่ยวข้องในวาระแจ้งเพื่อทราบ - หัวหน้ากลุ่มงานฯ    
(
Kitiyaporn.s@psu.ac.th 
-เลขานุการที่ประชุม
    
 harunan@eng.psu.ac.th
/
 
seangjan@eng.psu.ac.th      
- แผนปฏิบัติการและผลการดำเนินงาน - แผนปฏิบัติการและผลการดำเนินงาน  -สอบถามรองคณบดีที่รับผิดชอบก่อนว่าให้มีขั้นตอนนี้หรือไม่
4. ขั้นตอนการดำเนินการต่อให้เหมาะสม  (A:Act) 4.1 ทบทวนและปรับแผนการดำเนินการ (กรณีที่มีข้อเสนอแนะจากที่ประชุมกรรมการที่เกี่ยวข้อง) - หัวหน้ากลุ่มงานฯ    
(
Kitiyaporn.s@psu.ac.th 
-เลขานุการที่ประชุม
    
 harunan@eng.psu.ac.th
/
 
seangjan@eng.psu.ac.th           
- แผนปฏิบัติการ - แผนปฏิบัติการ  -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงานนั้นๆทุกคนสามารถเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้มีการปรับแผนให้เหมาะสมได้เช่นกัน        
- นำข้อเสนอแนะจากบุคลากรคณะฯประกอบการพิจารณาด้วย (ถ้ามี)
4.2 นำเสนอคณบดี/ผู้รับผิดชอบอนุมัติแผนที่ปรับปรุงแล้ว - หัวหน้ากลุ่มงานฯ    
(
Kitiyaporn.s@psu.ac.th
 - แผนปฏิบัติการ(ฉบับปรับปรุง) - แผนปฏิบัติการ (ฉบับปรับปรุง)  
4.3 ส่ง e-mail ถึงบุคลากรในคณะ เพื่อประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการที่ปรับปรุงแล้วให้ทราบ - หัวหน้ากลุ่มงานฯ    
(
Kitiyaporn.s@psu.ac.th
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ
 
harunan@eng.psu.ac.th /
 
seangjan@eng.psu.ac.th /
 r@eng.psu.ac.th
 - แผนปฏิบัติการ(ฉบับปรับปรุง) - แผนปฏิบัติการ (ฉบับปรับปรุง)  

Powered by Academic Services Office : Faculty of Engineering PSU

Web Counters
Apple Laptop Computers