สารบริการวิชาการ   ฉบับที่ 5/2551 ประจำเดือน ก.ย.- ต.ค. 51

 

     ตามที่ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดให้มีการประกวด ตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ของฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  บัดนี้ การคัดเลือกผลงานได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น 30 ผลงาน

 

จากผลการประกวดเราจึงได้ตราสัญลักษณ์ของฝ่ายบริการวิชาการ เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

logo-aso

 

โดยผลการประกวด มี 3 รางวัล ดังนี้

 

 


รางวัลชนะเลิศ     

ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

      นายบำรุง  อิศรกุล               
       จ.ปทุมธานี

รางวัลชมเชย ด้านความคิดสร้างสรรค์    

ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

       นายอรัญ  อเนกคุณะ                          
        จ.ระนอง  

logo_02

รางวัลชมเชย ด้านความสวยงาม    

ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

     นายจิระศักดิ์  กัณตีเลิศ                     
        จ.ภูเก็ต

 

logo-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิศวฯ ม.อ.วิชาการ 2551    

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดนิทรรศการทางด้านวิชาการ ในวันที่ 17 - 20 สิงหาคม  2551 ที่ผ่านมา โดยแต่ละภาควิชาและหน่วยงาน ต่างก็ร่วมมือร่วมใจกัน
นำเสนอผลงานทางด้านวิชาการที่โดดเด่นของตนเอง  ส่วนฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการทดสอบ IQ และ EQ 
แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อประเมินผลความสามารถทางสติปัญญา และความสามารถทางอารมณ์ของผู้ทดสอบแต่ละคน 
โดยมีผู้เข้าร่วมทดสอบ IQ 779 คน และ EQ 723 คน 

P1200027
P1200007
ทดสอบ IQ / EQ
บอร์ดแสดงผลงานบริการวิชาการ
 

ข่าว : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)

 

  สัมมนาการติดตามการประเมินผลโครงการ NEC ปี 50

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กลางเดือน  โพชนา รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและรองผู้จัดการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ได้เข้าร่วมสัมมนาติดตามการประเมินผลโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation: NEC) ปี 2550 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 51 ที่ผ่านมา ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชาชั้น 11 ตึก TOWER B โรงแรมปริ๊น พาเลซ (โบ้เบ๊ ทาวเวอร์) โดยเป็นการสรุปผลการดำเนินโครงการในปี 2550 และการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพโครงการทั้ง ผู้ประกอบการ หน่วยร่วมดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ประสานงาน ในปีต่อๆ ไป

 

ข่าว : โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ( iTAP)       

 

   การสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี”

ขอเชิญร่วมการสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี” จัดโดยวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ สวทช. ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ( iTAP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ในการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ให้แก่ภาคเอกชน หน่วยงานวิจัย  และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด) 

กำหนดการเดิมคือวันศุกร์ ที่ 5 ก.ย. 51 เวลา 08.30 - 12.30 น.ณ โรงแรม โนโวเทล  เซ็นทารา อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา แต่วิทยากรขอเลื่อนออกไปเพราะไม่สะดวกด้านการเดินทาง  สามารถดูรายละเอียดกำหนดการวัน เวลา และสถานที่สัมมนาใหม่ได้ที่เว็บไซต์โครงการ   http://www.acaser.eng.psu.ac.th/ASO/ITAP_EXTER

ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ : คุณพิชนันท์, สินีนาฏ ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-7053-4  โทรสาร 0-7445-9399 

E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th  

 

 

   

ข่าว : การจัดอบรม

 

หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1/2551”

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร“ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1/2551” ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 28 ท่าน

 

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ.2552-2556”

 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ.2552-2556” ในวันที่ 4 สิงหาคม 2551 เวลา 9.00 -12.30 น ณ ห้องประชุม Conference hall  ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชาพิจารณ์จำนวน 318 ท่าน

 

ผู้เข้าร่วมการประชาพิจารณ์

คณะผู้จัดงาน

 

 

 

วสท.ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Dinner talk

    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วสท. สาขาภาคใต้) จัดการสัมมนาผ่านระบบ Video conference ในวันที่ 21 สิงหาคม 2551 เวลา 16.00 - 21.00น.  ในหัวข้อ “ผลกระทบของพรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝากต่อผู้ออมทรัพย์” และหัวข้อ “ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินตามมาตรฐานใหม่ของ วสท.” ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 2 หลักสูตร รวม 38 ท่าน โดนได้รับทุนสนับสนุนจาก

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) , บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซี-ทีแอลคอร์ปอเรชั่น

จำกัด

P1200033.JPG

ผู้จัดและผู้สนับสนุน

วิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

โครงการใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

v โครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมขนาดใหญ่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น) : หัวหน้าโครงการ  ผศ.พยอม  รัตนมณี 

v โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ออกแบบ ตรวจสอบการก่อสร้าง ระบบการผลิตไบโอดีเซล :
หัวหน้าโครงการ  รศ.ดร.ชาคริต  ทองอุไร

v โครงการที่ปรึกษาการจัดทำยกร่าง ROADMAP การพัฒนาเทคโนโลยีและโครงข่ายอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมในประเทศไทย : หัวหน้าโครงการ   รศ.ดร.สินชัย  กมลภิวงศ์ 

v โครงการปรับปรุงขบวนการผลิต เฟส 2 โรงงานต้นแบบไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย์ :   
หัวหน้าโครงการ   รศ.ดร.ชาคริต  ทองอุไร

v โครงการการศึกษาและรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้างคลองดู : หัวหน้าโครงการ ผศ.พยอม  รัตนมณี

 

                                                                                                                               

 

พับมุม: 
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการจัดอบรม Public และ In-house Training ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลภายนอก ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทางปฏิทินการจัดอบรม ปี 2551 ทางหน้า Website ฝ่ายฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการวิชาการ 
ในช่วงนี้ฝ่ายบริการวิชาการ กำลังเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรที่น่าสนใจดังนี้

•	หลักสูตรอบรม
- หลักสูตร “การทดสอบวัสดุพื้นฐานในงานวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 1”
   วันที่ 18-19 กันยายน 2551 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และปิดรับสมัครในวันที่ 15 กันยายน 2551
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
	  1.วิศวกรโยธา 
	  2.บุคลากรทั่วไปที่สนใจหรือเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร	      1,500 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และ อาหารกลางวัน)
รูปแบบและกำหนดการฝึกอบรม    บรรยาย และสาธิตในห้องปฏิบัติการ

	- หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 3” 
    วันที่ 4 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์รวม 9 วัน) เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค่าลงเบียนท่านละ 18,000 บาท และปิดรับสมัครวันที่ 28 กันยายน 2551
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
	  1.วิศวกรที่ขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพกับวิศวกร 
	  2.สถาปนิกที่ขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพกับสถาปนิก
	  3.ผู้ดูแลอาคาร เจ้าของอาคาร หรือบุคคลที่สนใจเรื่องความปลอดภัยของอาคาร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร        18, 000 บาท
	   ( ทั้งนี้ หากสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 จะได้รับ ส่วนลด 3,000 บาท)
รูปแบบและกำหนดการฝึกอบรม	บรรยาย และฝึกปฏิบัติ

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรมเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกรัตน์ /คุณสัณหจุฑา     
 โทร.0-7428-7054, 0-7428-7062

•	โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) เปิดรับสมัครหน่วยงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในทางเทคโนโลยีการผลิต หรือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริการวิชาการ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ตลอดปี 2551 ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ในสารบริการวิชาการฉบับต่อไป

 

 

 

 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0-7428-7053-4 ,0-7428-7087-9 , 0-7428-7423

โทรสาร 0-7445-9399 , 0-7428-7062

ฝ่ายบริการวิชาการ  : http://www.acaser.eng.psu.ac.th

โครงการ NEC        : http://www.acaser.eng.psu.ac.th/ASO/NEC_EXTER/

โครงการ iTAP       : http://www.acaser.eng.psu.ac.th/ASO/ITAP_EXTER/

E-mail : eng-services@eng.psu.ac.th