สารบริการวิชาการ  ฉบับที่ 4/51 ประจำเดือน ก.ค.- ส.ค.

 

     ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้) เพื่อใช้ในการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานต่าง ๆ ของฝ่ายฯ โดยขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2551 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการประกวดทาง Website ของฝ่ายบริการวิชาการ      

       ส่วนของการจัดการฝึกอบรม สัมมนา ฝ่ายบริการวิชาการยังคงดำเนินการจัดอบรมทั้งในรูปแบบ Public Training สำหรับบุคคลภายนอกตามแผนการจัดอบรมประจำปี และ In-house Training สำหรับบุคลากรภายในบริษัทที่ประสงค์จะจัดอบรม ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม “หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 3” จำนวน 60 ท่านเท่านั้น โดยผู้เข้าอบรมมีคุณสมบัติเป็น วิศวกร (สาขาวิศวกรรมโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการและเหมืองแร่และวัสดุ) หรือสถาปนิก ซึ่งจะจัดอบรมขึ้นในเดือน ตุลาคม 2551

    ฝ่ายบริการวิชาการ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ตลอดปี 2551 ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ในสารบริการวิชาการฉบับต่อไป

 

ข่าว : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)

·        กิจกรรมการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ "Business Idea" โครงการ NEC รุ่นที่ 20

        สำหรับการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 20 จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้เริ่มการอบรมตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2551 นั้น เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทางโครงการได้จัดกิจกรรมการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ(Business Idea) โดยนำเสนอเรื่องราวธุรกิจของผู้เข้าอบรมที่ใฝ่ฝันจะทำ โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายนอกและภายใน กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ช่องทางและกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะนำมาประกอบการตัดสินใจเพื่อจัดทำ/จัดตั้งกิจการต่อไป โดยมีคณะกรรมการรับฟังการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจรวมทั้งสิ้น 6 ท่าน จากทั้งสถาบันการเงิน และที่ปรึกษาจากภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงผู้จัดการโครงการ (ผศ.คำรณ พิทักษ์) เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวคิดธุรกิจในครั้งนี้ด้วย

                             

ผู้เข้าอบรมนำเสนอแผนธุรกิจ                                คณะกรรมการ

 

·        กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการ NEC รุ่นที่ 20

           วันที่  31 พฤษภาคม ที่ผ่านมาทางโครงการได้นำผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่รุ่นที่ 20 ไปศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านคีรีวง  ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง มีอาชีพที่หลากหลาย ทางโครงการได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ร่วมเดินทางและให้คำปรึกษา แนะนำ การพิจารณาโอกาสทางธุรกิจ  เพื่อเป็นแนวทางที่ผู้เข้าอบรมจะได้นำแนวคิดการทำธุรกิจ มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเองต่อไป

 

 

                               

  ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน                             ดูงาน ณ หมู่บ้านคีรีวง

     

ข่าว : การจัดอบรม

·        การจัดอบรมกิจรรมสมทบเงินจูงใจในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Training Fund : TF)

          ตามที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสมทบเงินเพื่อจูงใจในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Training Fund: TF) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการกิจกรรม จำนวน 6 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

 

หลักสูตร “การเจรจาต่อรอง” ให้แก่บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2551  ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน

 

หลักสูตร “การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA)” ให้แก่บริษัท แอลที การยาง จำกัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 17 คน ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2551 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

หลักสูตร“กิจกรรมสัมพันธ์: แนวคิดในการทำงานเป็นทีมและการทำงานเชิงบวก” ให้แก่บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จำกัด ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2551 ณ บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

หลักสูตร “หลักการและวิธีการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะปิดสนิท” ให้แก่ บริษัท รอแยล แคนนิ่ง จำกัด ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2551 ณ บริษัท รอแยล แคนนิ่ง จำกัด จ.สงขลา

 

 

หลักสูตร “การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น” ให้แก่ บริษัท ไทยเอกเซฟตี้กล๊าส จำกัด ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2551 ณ บริษัท ไทยเอกเซฟตี้กล๊าส จำกัด

 

หลักสูตร “จิตบริการกับการทำงาน” ให้แก่ บริษัท บัดดี้ รีสอร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 9 มิถุนายน 2551 ลานกิจกรรมน้ำตกวังสายทอง            จ.สตูล

 

 

 

·        การจัดอบรม In-house Training หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO 9001: 2000”

                ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนด ISO 9001: 2000” ให้แก่พนักงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์หาดใหญ่ จำกัด (สาขาน้ำน้อย) จำนวน 45 คน จัดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.30-16.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน โพชนา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

 

                                  

         ผู้เข้าร่วมอบรม                                       ณ บจก.เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์หาดใหญ่

 

·        การจัดอบรม In-house Training ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์

                   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรม Microsoft Access ขั้นพื้นฐาน” ขึ้นในวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม 2 ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน โดยมี คุณเกสินี พัฒนพิสุทธิ์ และ คุณพัฒนาวดี ศิวติณฑุโก เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

                                     

ผู้เข้าร่วมอบรม                                             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม 2

 

 

 

โครงการใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

·        รศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ดำเนินการเป็นปรึกษา “โครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจร เพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดพัทลุง” ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เริ่มโครงการเมื่อ 1 เมษายน-30 พฤศจิกายน 2551 โดยมีระยะเวลา 8 เดือน

 

                                                                                                                              

พับมุม:  
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการจัดอบรม Public และ In-house Training ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลภายนอก ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทางปฏิทินการจัดอบรม ปี 2551 ทางหน้า Website ฝ่ายฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการวิชาการ 
ในช่วงนี้ฝ่ายบริการวิชาการ กำลังเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรที่น่าสนใจดังนี้
•	หลักสูตรอบรม
- หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 3”
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวน 60 ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็น วิศวกร (สาขาวิศวกรรมโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการและเหมืองแร่และวัสดุ) หรือสถาปนิก ระยะเวลาจัดอบรม 9 วัน (เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์) ซึ่งจะจัดอบรมขึ้นในเดือน ตุลาคม 2551 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกรัตน์ /คุณสัณหจุฑา          โทร.0-7428-7054, 0-7428-7062
•	โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) เปิดรับสมัครหน่วยงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในทางเทคโนโลยีการผลิต หรือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0-7428-7053-4 ,0-7428-7087-9 , 0-7428-7423

โทรสาร 0-7445-9399 , 0-7428-7062

ฝ่ายบริการวิชาการ  : http://www.acaser.eng.psu.ac.th

โครงการ NEC       : http://www.acaser.eng.psu.ac.th/ASO/NEC_EXTER/

โครงการ iTAP     : http://www.acaser.eng.psu.ac.th/ASO/ITAP_EXTER/

E-mail : eng-services@eng.psu.ac.th