สารบริการวิชาการ         ฉบับที่ 3/51 ประจำเดือน พ.ค.- มิ.ย.

 

   ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังคงดำเนินการโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างผู้ประกอบการใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการฝึกอบรมใน รุ่นที่ 20 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดการรับสมัครในรุ่นต่อไปได้ที่ฝ่ายบริการวิชาการ    

   ส่วนของการจัดการฝึกอบรม สัมมนา ฝ่ายบริการวิชาการยังคงดำเนินการจัดอบรมทั้งในรูปแบบ Public Training สำหรับบุคคลภายนอกตามแผนการจัดอบรมประจำปี และ In-house Training สำหรับบุคลากรภายในบริษัทที่ประสงค์จะจัดอบรม เพื่อให้เกิดประโยชน์และสนองความต้องการแก่ชุมชนและอุตสาหกรรมภาคใต้

    ฝ่ายบริการวิชาการ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ตลอดปี 2551 ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ในสารบริการวิชาการฉบับต่อไป

 

ข่าว : โครงการ  iTAP เครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.คำรณ  พิทักษ์ ผู้จัดการเครือข่าย วศ.มอ. แนะนำโครงการ iTAP ในการประชุมกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล วันที่ 10 เมษายน 2551 ณ สมาคมจงหัว สตูล

                                                  Y:\200-AS_Picture\51\ITAP\51-04-10 ปชส.สภาฯสตูล\IMG_0398.JPG

 

ข่าว : โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)

·        พิธีปิดการฝึกอบรม และการนำเสนอแผนธุรกิจต่อสถาบันการเงิน (Business  Plan 18-19)

          ปิดการฝึกอบรมแล้วสำหรับการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่รุ่นที่ 18-19 โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2551 และวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2551 ที่ผ่านมา หน่วยร่วมดำเนินการ ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดให้ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 18 และรุ่นที่ 19 นำเสนอแผนธุรกิจ  โดยมีคณะกรรมการจากสถาบันการศึกษา จำนวน 4 ท่าน  คือ ผศ.คำรณ  พิทักษ์(ผจก.โครงการ) , ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา(รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและ รอง ผจก.โครงการ) , รศ.ดร.สุธัญญา  ทองรักษ์(คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์) , อ.สุนันทา เหมทานนท์(คณะวิทยาการจัดการ) และจากสถาบันการเงิน จำนวน 2 ท่าน คือ คุณโสภณ  จะยะสกูล(ผจก.อาวุโสธนาคารกรุงไทย สาขานิพัทธ์อุทิศ 2) และคุณอธิพล  อินสว่าง/(ผู้จัดการเขต 9 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Bank)) เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สื่อถึงกระบวนการทางความคิดของผู้เข้าอบรม เพื่อจัดทำและวางแผนการดำเนินธุรกิจที่จะลงทุนในอนาคต และได้มีพิธีปิดการอบรมในวันดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้ผู้เข้าอบรมอยู่ในระหว่างการขอรับคำปรึกษารายบุคคล และประชุมกลุ่มย่อยจากหน่วยร่วมดำเนินการต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 


·        กิจกรรมเชื่อมโยงทางธุรกิจ “NEC สัมพันธ์ 18-19”

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา หน่วยร่วมดำเนินการ ฝ่ายบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงทางธุรกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 18-19 ร่วมกับคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ โดยมี ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้จัดการโครงการ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ดังกล่าว หน่วยร่วมดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้ง 2 รุ่น รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


·        พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 20 จังหวัดนครศรีธรรมราช

         เมื่อวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2551 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยความร่วมมือระหว่าง ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ได้เปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 20 จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ว่าที่ร้อยตรี ฐิตวัฒน เชาวลิต) เป็นประธานในพิธีเปิด  ท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล) กล่าวต้อนรับ  และผู้จัดการโครงการ (ผศ.คำรณ  พิทักษ์) กล่าวรายงาน ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 29 มิถุนายน 2551 (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์) ณ ห้องชมพูพล 2 โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้สนใจจำนวนมากสมัครเข้าร่วมโครงการ และมีผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทั้งสิ้นจำนวน 46 ท่านเข้ารับการฝึกอบรมต่อไป

                                  NEC-3-1.JPG                    NEC-3-2.JPG

 

NEC-3-3.JPG             NEC-3-4.JPG

 

·        การประชุมหารือหน่วยร่วมดำเนินการโครงการ NEC

                เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2551 ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ได้จัดการประชุมหน่วยร่วมดำเนินการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2552 ประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ คือ  คุณสมใจ ชุมสุวรรณ์ หัวหน้าส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมี ผศ.คำรณ  พิทักษ์ ผู้จัดการโครงการฯ และคุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ  เข้าร่วมการประชุม

        

                     NEC-4-1.JPG            NEC-4-2.JPG                                    

 

ข่าว : การจัดอบรม

·        หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่

              วันที่ 8 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2551 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ รวม 9 วัน)  ฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคารรุ่นที่ 2 ณ ห้องกรุงเทพฯ 1 โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์หาดใหญ่ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งที่เป็นวิศวกรและสถาปนิกรวมทั้งสิ้น 59 ท่าน ซึ่งในการจัดอบรมมีทั้งการเรียนในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีการเดินสำรวจสภาพอาคารจริงของอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

                                                   

                                      

 

·        การจัดอบรม In-house Training

          ตามที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสมทบเงินเพื่อจูงใจในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Training Fund: TF) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการกิจกรรม ในเดือนพฤษภาคม จำนวน 4 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

1.หลักสูตร “การเจรจาต่อรอง” ให้แก่บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน

2.หลักสูตร “การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น” ให้แก่บริษัท ไทยเอกเซฟตี้กล๊าส จำกัด ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2551

3.หลักสูตร “การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA)” ให้แก่บริษัท แอลที การยาง จำกัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 17 คน ในวันที่ 3 และ 4 พฤษภาคม 2551 เวลา 8.30 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

4.หลักสูตร “กิจกรรมสัมพันธ์: แนวคิดในการทำงานเป็นทีมและการทำงานเชิงบวก” ให้แก่ บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จำกัด ในวันที่ 9 และ 10 พฤษภาคม 2551 ณ บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

โครงการใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

·     รศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ดำเนินการเป็นปรึกษา “โครงการศึกษาประยุกต์ใช้ตัวแบบหน่วยสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจรเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ” (พื้นที่ศึกษา : ภาคใต้) ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

 

 

 

กล่องข้อความ:  
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการจัดอบรม Public และ In-house Training ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลภายนอก ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ฝ่ายบริการวิชาการ ในช่วงนี้ฝ่ายบริการวิชาการ กำลังเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรที่น่าสนใจดังนี้   
•	 หลักสูตรอบรม
หลักสูตร ประจำเดือนพฤษภาคม 
	- หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1/2551”โดยจัดที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับจำนวน 30 คน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระบบบำบัดมลพิษน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 1 ปี ระยะเวลาจัดอบรม 2 วัน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 3, 000 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และ อาหารกลางวัน) รูปแบบและกำหนดการฝึกอบรม : บรรยาย และสาธิตในห้องปฏิบัติการ
   หลักสูตร ประจำเดือนมิถุนายน 2551
	- หลักสูตร “การจัดการความสูญเสียในโรงงาน” ระยะเวลาจัดอบรม 2 วัน รับจำนวน 20 คน โดยผู้เข้าอบรมมีคุณสมบัติเป็น ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
   หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 3 
รับจำนวน 60 คน โดยผู้เข้าอบรมมีคุณสมบัติเป็น วิศวกร (สาขาวิศวกรรมโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการและเหมืองแร่และวัสดุ) หรือสถาปนิก ระยะเวลาจัดอบรม 9 วัน (เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์) ซึ่งจะจัดอบรมขึ้นในเดือน ตุลาคม 2551    
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) เปิดรับสมัครหน่วยงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในทางเทคโนโลยีการผลิต หรือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

 


                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0-7428-7053-4 ,0-7428-7087-9 , 0-7428-7423

โทรสาร 0-7445-9399 , 0-7428-7062

ฝ่ายบริการวิชาการ  : http://www.acaser.eng.psu.ac.th

โครงการ NEC       : http://www.acaser.eng.psu.ac.th/ASO/NEC_EXTER/

โครงการ iTAP     : http://www.acaser.eng.psu.ac.th/ASO/ITAP_EXTER/

E-mail : eng-services@eng.psu.ac.th