สารบริการวิชาการ        ฉบับที่ 2/ 51 ประจำเดือน มี.ค.-เม.ย.

    ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังคงดำเนินการโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างผู้ประกอบการใหม่เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดรับสมัครผู้ประกอบการในรุ่นที่ 20 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 22 มิถุนายน 2551 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริการวิชาการ  ฝ่ายบริการวิชาการ ยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายตลอดปี2551 ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ในสารบริการวิชาการฉบับต่อไป

 โครงการ  iTAP เครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 29 มกราคม 2551 เวลา 13.00 – 16.00 . สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) จัดสัมมนา Software Process Improvement with TQS by ISO/IEC 15504 เพื่อกระตุ้นให้บริษัท หรือ หน่วยงานด้านพัฒนาซอฟแวร์ได้ตระหนักหรือให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ (Software Process Improvement) มากขึ้น  ณ ห้องประชุมมงคลสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์   โดยได้รับเกียรติจาก คุณธานินท์  อุทยานะกะ  เป็นวิทยากรบรรยายมีผู้เข้าอบรม จำนวน 99 คน  เป็นกลุ่มของบริษัทซอฟแวร์  บริษัทผู้ใช้ซอฟแวร์  อาจารย์  นักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ซึ่งการสัมมนาเป็นที่สนใจของผู้เข้าสัมมนาเป็นอย่างมาก  และมีการรวมกลุ่ม Songkhla SPIN (Songkhla Software Process Improvement Network)  เพื่อพัฒนาซอฟแวร์ร่วมกัน  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นประธานในพิธีเปิด

      

 

โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน เครือข่าย ITAP (วศ./ม.อ.)

โครงการ iTAP จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน 2 เรื่อง คือ เรื่อง“การใช้ทางปาล์มน้ำมัน และ กากเมล็ดในเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง” วิทยากร คือ ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ. และ ผศ.ดร.โอภาส พิมพา คณะเทคโนโลยีและการจัดการ  ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  และเรื่อง“การจัดการสวนปาล์มอย่างมีประสิทธิภาพ” คณะวิทยากร จากสถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ม.อ. คือ รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ และ คุณธีระพงศ์  จันทรนิยม โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 และ 27 ก.พ.51 ตามลำดับ  ณ โรงแรม เมอรี่ไทม์ฯ อ.เมือง จ.กระบี่  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 40 ท่าน และได้สมัครเข้าร่วมโครงการiTAP จำนวน 11 และ 18 ท่านตามลำดับ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะเข้าไปวินิจฉัยปัญหา และให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องต่อไป

  

 

ข่าวโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)

 

โครงการ NEC รุ่นที่ 18 (01/51) จังหวัดสงขลา เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2551 ที่ผ่านมา โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) รุ่นที่ 18 (01/51) จังหวัดสงขลา ประจำปี 2551 ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ พิธีเปิดอบรมในครั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (รองฯธีระเทพ  ศรียะพันธ์) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณทิตศึกษา (รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน์) กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และผู้จัดการโครงการฯ (ผศ.คำรณ พิทักษ์) กล่าวรายงาน   ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    

         

    สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก และทางโครงการได้สัมภาษณ์ และคัดเลือกให้เหลือเพียงจำนวน 43 คน สำหรับเข้าอบรมเพื่อเรียนรู้ทางด้านธุรกิจต่อไป โดยใช้เวลาในการฝึกอบรมจำนวน 96 ชั่วโมง (9 สัปดาห์) เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ร่วมถึงกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่

   

 

โครงการ NEC รุ่นที่ 19 (02/51) จังหวัดสงขลา เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

      วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) รุ่นที่ 19 (02/51) จังหวัดสงขลา ประจำปี 2551ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วอีก 1 รุ่น ซึ่งพิธีเปิดอบรมครั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (รองฯประยงค์  รัตนพันธ์) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล) กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและกล่าวบรรยายบทบาทคณะวิศวกรรมศาสตร์กับการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  และผู้จัดการโครงการฯ (ผศ.คำรณ พิทักษ์) กล่าวรายงาน   จัดขึ้นที่ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   

   สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก และผ่านการคัดเลือกให้เหลือเพียงจำนวน 45 คน สำหรับเข้าอบรมเพื่อเรียนรู้ทางด้านธุรกิจต่อไป

กิจกรรมการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ "Business Idea" โครงการ NEC รุ่นที่ 18 - 19

   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 และวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 18 และรุ่นที่ 19 ได้มีการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรม ในครั้งนี้มีคณะกรรมการเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ Business Idea จากสถาบันการเงิน และที่ปรึกษาจากภายในมหาวิทยาลัยของเรา รวมถึงผู้จัดการโครงการ (ผศ. คำรณ พิทักษ์) และรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ (ดร.กลางเดือน โพชนา-รองผู้จัดการโครงการฯ) เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวคิดธุรกิจของผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

กิจกรรมศึกษาดูงาน NEC รุ่นที่ 18

     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551  ที่ผ่านมา ทางโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ได้นำผู้เข้าอบรมโครงการ NEC จำนวน 42 คน ศึกษาดูงานนอกสถานที่  ณ สถานประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำธุรกิจ สำหรับการดูงานครั้งนี้ทางโครงการรับเกียรติจาก ดร.อัครวิทย์  กาญจนโอภาษ วิทยากร/ที่ปรึกษาของโครงการนำผู้เข้าอบรมศึกษาดูงานในครั้งนี้

 

 

ข่าวการจัดอบรม

หลักสูตร “การวิจัยสถาบัน”

     วันที่ 21-22  มกราคม 2551 ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรม หลักสูตร “การวิจัยสถาบัน” ให้แก่บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 45 ท่าน ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อบุคลากรของคณะฯได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิจัยสถาบัน สามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาองค์กรและพัฒนาระบบงานต่าง ๆ  ทำวิจัยสถาบันในหน่วยงานของตนเอง เพื่อความมีมาตรฐานและความก้าวหน้าของสถาบัน

     

 

หลักสูตร “การจัดการความรู้ (KM)”

     วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2551 ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดอบรม หลักสูตร “การจัดการความรู้ (KM)” ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 28 ท่าน ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์กับการทำงานได้อย่างเหมาะสม   เข้าใจถึงเทคนิคและหลักการใช้งานที่ถูกวิธีเพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้อื่นได้ และเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ เช่น บรรลุเป้าหมายของงาน เป้าหมายของการพัฒนาคนและการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

 

 

 

หลักสูตร “เทคนิคการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม”

    วันที่ 8  กุมภาพันธ์  2551 ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม” เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์   ณ ห้องประชุมวิศวทัศน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมจำนวน 14 ท่าน   เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะฯ  โดยต้องการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของการจัดการพลังงานด้านไฟฟ้า การพลังงานด้านความร้อน รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์การพลังงาน

 

หลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1/2551”  

  วันที่ 11-15  กุมภาพันธ์  2551   ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไดรับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหทําหนาที่เปนหนวยงานจัดฝกอบรม สงเสริม พัฒนาความรูความเขาใจ ตลอดจนทักษะการบําบัดมลพิษของโรงงานใหแกบุคลากรดานสิ่งแวดลอมของโรงงาน จึงไดจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1/2551” ให้แก่บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 12 ท่าน ขึ้นเพื่อใหบุคลากรของโรงงาน มีประสิทธิภาพในการควบคุม กํากับ ตลอดจนมีภาพและแผนของการจัดการสิ่งแวดลอมในทิศทางที่ถูกตอง เหมาะสมตามขอกําหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีคณาจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากรให้ความรู้

 

       

หลักสูตร “แนวคิดในการทำงานเป็นทีมและทำงานเชิงบวก”

    ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “แนวคิดในการทำงานเป็นทีมและทำงานเชิงบวก ” วันที่ 17 และ 24  กุมภาพันธ์  2551  ให้แก่บุคลากรของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวีทโฮม แอนด์ ลิฟวิ่ง  ภายใต้โครงการสมทบเงินจูงใจในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Training Fund)  เพื่อให้ความรู้ทางด้านต่างๆ แก่บุคลากรในการแก้ไขปัญหา เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทที่ต้องการการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า  พร้อมที่จะก้าวไปสู่ยุคแห่งการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

 

หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 2

                คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบหมายจากกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม ซึ่งเน้นการตรวจสอบสภาพการใชอาคารดวยสายตา เครื่องมือหรือเครื่องวัดพื้นฐานเทานั้น  ซึ่งเหมาะกับวิศวกรและสถาปนิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตั้งแตระดับภาคีขึ้นไปหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ เริ่มอบรม 8 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2551  (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องกรุงเทพฯ 3 โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์หาดใหญ่  

โครงการใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

-          ดร.พิมพรรณ  เกียรติซิมกุล  ได้ดำเนินการโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ชื่อโครงการพลังงานนทดแทนเพื่อเยาวชน ภายใต้การสนับสุนนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้กับ ครู อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 1 วัน ต่อ 1 โรงเรียน

-          อาจารย์วิวัฒน์ วิสุทธิวิภากร ได้ดำเนินการโครงการการพัฒนาสื่อ ความรู้ ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2551 ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการ  9 เดือน และลงนามในสัญญาจ้างไปแล้วเมื่อ ธันวาคม 2550

-          ผศ.ดร.จันทกานต์ ทวีกุล ได้ดำเนินการประหยัดพลังงานในโรงงานขนาดเล็ก  ในโรงงานในจังหวัดปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูลให้กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลา  9 เดือน

พับมุม: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการจัดอบรม Public และ In-house Training ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลภายนอก ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการวิชาการ ในช่วงนี้ฝ่ายบริการวิชาการ กำลังเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรที่น่าสนใจดังนี้   
§	หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ” เป็นหลักสูตร Public Training จะจัดอบรมในเดือนเมษายน 2551   
    ผู้สนใจหลักสูตรอบรมอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดปฏิทินการจัดอบรมประจำปี 2551 ได้ทางหน้าเวปไซต์ฝ่ายบริการวิชาการ
 
§	โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) เปิดรับสมัครหน่วยงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในทางเทคโนโลยีการผลิต หรือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                                                                                     
§	โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 20 หลักสูตรทั่วไป ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2551 ค่าใช้จ่ายฟรีทั้งหลักสูตร รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 45 คน / 1 รุ่น
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0-7428-7053-4 ,0-7428-7087-9 , 0-7428-7423

โทรสาร 0-7445-9399 , 0-7428-7062

ฝ่ายบริการวิชาการ  : http://www.acaser.eng.psu.ac.th

โครงการ NEC       : http://www.acaser.eng.psu.ac.th/ASO/NEC_EXTER/

โครงการ iTAP     : http://www.acaser.eng.psu.ac.th/ASO/ITAP_EXTER/

E-mail : eng-services@eng.psu.ac.th