แนวปฏิบัติ : การคัดเลือกอาจารย์และผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการ
วันที่ประกาศใช้ : 52-01-28 ปรับปรุงล่าสุด : 54-12-08 Admin : อรุนันต์ หีมชูด(7423) ติดต่อสอบถาม จำนวนการเข้าใช้ :
ที่
แนวปฏิบัติ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
ผู้รับผิดชอบ
1
สอบถามเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกอาจารย์และผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการจากงานพัฒนาบุคลากร
การจัดการทรัพยากร
บุคคล โทร.7110
2
รวบรวมข้อมูลผู้ปฏิบัติงานและผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก ย้อนหลัง 3 ปี  
เจ้าหน้าที่
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม โทร.7423
3
รวบรวมข้อมูลผู้ปฏิบัติงานและผลงานที่อยู่ในรายชื่อการพิจารณาคัดเลือก ย้อนหลัง 3 ปี  
เจ้าหน้าที่
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม โทร.7423
4
รวบรวมข้อมูลการเสนอชื่อจากภาควิชาฯ สอบถามจากงานพัฒนาบุคลากรฯ  
การจัดการทรัพยากร
บุคคล โทร.7110
5
รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานและผลงานบริการวิชาการในโปรแกรม KPI ให้ครบถ้วน (ไม่ต้อง print เป็นไฟล์ออกมา)
เจ้าหน้าที่
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม โทร.7423
6
ทำหนังสือเชิญประชุม กรรมการบริการวิชาการวาระพิเศษเพื่อคัดเลือกอาจารย์และผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการประจำปี  
เจ้าหน้าที่
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม โทร.7423
7
จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ตามข้อ 1-4 โดยในส่วนของข้อ 1-2 ให้แขวนไว้ในหน้า web ฝ่าย ในหัวข้อ “อาจารย์และผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการ” และในส่วนของข้อ 3-4 ให้เก็บไว้ใน sever ฝ่าย  
เจ้าหน้าที่
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม โทร.7423
8

การดำเนินการในการประชุม
   (1) การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการประเมิน “อาจารย์และผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการ”
   (2) พิจารณาคัดเลือกตามวิธีที่กำหนด      

 •  วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การพิจารณาผลงานดีเด่น (มติที่ประชุมครั้งที่ 1/2553)
  - ให้คณะกรรมการคัดเลือกและเสนอโครงการจากโปรแกรม KPIs จำนวนคนละ 5 โครงการ
  - กรองข้อมูลโครงการย้อนหลัง 3 ปี โดยกรองจากปีงบประมาณ เช่น (ต.ค.49-ก.ย.53)
  - ไม่ใช้เรื่องงบประมาณของโครงการมากำหนดเป็นเกณฑ์
  - ไม่นำเรื่องความพึงพอใจมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
  - เป็นโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (สรุปปิดโครงการ)
   
 • การคัดเลือกผลงานดีเด่น (เดิม)
  - เป็นโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
  - ไม่นับโครงการประเภทการจัดอบรม หมวด 3,4,5
  - เป็นโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (สรุปปิดโครงการ)

   (3)สรุปรายชื่อ “อาจารย์และผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการ” อย่างละ 3 ชื่อ
   (4) เก็บไฟล์สรุปรายชื่อในข้อ (3) เก็บไว้ใน sever ฝ่าย

เจ้าหน้าที่
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม โทร.7423
9
สรุปผลการคัดเลือกเสนอต่อ กรรมการคัดเลือกในระดับคณะฯ  
การจัดการทรัพยากร
บุคคล โทร.7110
10
นำผลการคัดเลือกในระดับคณะ แขวนขึ้นในหน้า web ฝ่าย ในหัวข้อ หัวข้อ “อาจารย์และผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการ”
เจ้าหน้าที่
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม โทร.7423

***หมายเหตุ

 • การเก็บไฟล์ใน server ฝ่ายให้อยู่ใน Folder ชื่อ งานดีเด่น และทำ folder ย่อยเป็นปี พ.ศ.ที่พิจารณา
  เช่น งานดีเด่น/2552
Powered by Academic Services Office : Faculty of Engineering PSU