ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการขอรับบริการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 มิถุนายน 2554
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หน่วยวิจัยและนวัตกรรม โทร 7081, 749950-51 E-mail : mpeeradaw@eng.psu.ac.th และ E-mail : seangjan@eng.psu.ac.th
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. จัดอบรมความรู้ด้านสิทธิบัตรและอนุสิทิบัตร 1. หน่วยวิจัยและนวัตกรรม สำรวจหัวข้อในการจัดอบรม
2. จัดเตรียมงานด้านการจัดอบรม
    2.1 เรียนเชิญวิทยากร
    2.2 จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม
    2.3 จองห้องประชุม
    2.4 จัดเตรียมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน
    2.5 จัดทำแบบประเมินการจัดการฝึกอบรม
รอบที่ 1
ช่วงเดือน ต.ค. ของปี
รอบที่ 2
ช่วงเดือน มี.ค. ของปี
คุณแสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ โทร 749950
E-mail : seangjan@eng.psu.ac.th
คุณพีรดาว หมัดอ่าดัม โทร 749951
E-mail : mpeeradaw@eng.psu.ac.th
1. เอกสารประกอบการอบรม
2. หนังสือเรียนเชิญวิทยากร
3. ป้ายลงทะเบียน
4. ป้ายวิทยากร
5. ป้ายประธานในพิธี
6 เอกสารการลงทะเบียน
2. ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสำรวจความสนใจ/คามต้องการรับบริการ 1. นักวิจัยดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสำรวจความสนใจ/คามต้องการรับบริการ
2. นักวิจัยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ และลงชื่อผู้รับบริการ
3. นักวิจัยส่งแบบฟอร์มมายังหน่วยวิจัยและนวัตกรรม
4.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม และข้อมูล
5. เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องไปยัง ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภายใน 1-2 วันทำการ คุณแสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ โทร 749950
E-mail : seangjan@eng.psu.ac.th
คุณพีรดาว หมัดอ่าดัม โทร 749951
E-mail : mpeeradaw@eng.psu.ac.th
แบบฟอร์มสำรวจความสนใจ/ความต้องการรับบริการ

ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูลการประดิษฐ์ 1. นักวิจัยดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูลการประดิษฐ์
2. นักวิจัยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ และลงชื่อผู้รับบริการ
3. นักวิจัยส่งแบบฟอร์มมายังหน่วยวิจัยและนวัตกรรม
4.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม และข้อมูล
5. เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องไปยัง ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภายใน 1-2 วันทำการ คุณแสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ โทร 749950
E-mail : seangjan@eng.psu.ac.th
คุณพีรดาว หมัดอ่าดัม โทร 749951
E-mail : mpeeradaw@eng.psu.ac.th
แบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูลการประดิษฐ์

ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. ร่างราละเอียดการประดิษฐ์ ตามหลักเกณฑ์การร่างคำขอรับสิทธิบัตร 1. นักวิจัยร่างราละเอียดการประดิษฐ์ ตามหลักเกณฑ์การร่างคำขอรับสิทธิบัตร
2. นักวิจัยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ และลงชื่อผู้รับบริการ
3. นักวิจัยส่งแบบฟอร์มมายังหน่วยวิจัยและนวัตกรรม
4.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม และข้อมูล
5. เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องไปยัง ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภายใน 1-2 วันทำการ คุณแสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ โทร 749950
E-mail : seangjan@eng.psu.ac.th
คุณพีรดาว หมัดอ่าดัม โทร 749951
E-mail : mpeeradaw@eng.psu.ac.th
การเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ ของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเบื้องต้น ตรวจสอบแบบฟอร์ม และรูปแบบการร่างคำขอสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร
ภายใน 2 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ ส่งร่างคำขอสิทิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ให้ผู้เชียวชาญแต่ละสาขาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง   ภายใน 2 สัปดาห์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
7. แจ้งแก้ไขร่างคำขอรับสิทธิบัตร แก่ผู้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร
1. แจ้งนักวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข ร่างคำขอรับสิทธิบัตร แก่ผู้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
2. นักวิจัยปรับปรุงแก้ไขตามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งให้ปรับปรุงแก้ไข

ภายใน 1 วันทำการ คุณแสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ โทร 749950
E-mail : seangjan@eng.psu.ac.th
คุณพีรดาว หมัดอ่าดัม โทร 749951
E-mail : mpeeradaw@eng.psu.ac.th
 
8.  ผู้ยื่นคำขอคำขอรับสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร ดำเนินการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอกแบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร
2. กรอกแบบพิมฑ์หนังสือสัญญาโอนสิทธิ์
3. จัดส่งเอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว แบบพิมพ์การขอรับสิทธิบัตร และหนังสือสัญญาโอนสิทธิ์ ไปยังหน่วยวิจัยและนวัตกรรม
4. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดส่งเอกสารไปยังฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภายใน 1 วันทำการ คุณแสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ โทร 749950
E-mail : seangjan@eng.psu.ac.th
คุณพีรดาว หมัดอ่าดัม โทร 749951
E-mail : mpeeradaw@eng.psu.ac.th
แบบหนังสือสัญญาโอนสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดส่งเอกสาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายใน 2 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
10.  จัดเก็บ, ตรวจสอบ และ Update สถานะฐานข้อมูลสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร
1. กรอกข้อมูลรายละเอียดลงฐานข้อมูล
2. Update สถานะข้อมูล
ภายใน 1 วันทำการ คุณแสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ โทร 749950
E-mail : seangjan@eng.psu.ac.th
คุณพีรดาว หมัดอ่าดัม โทร 749951
E-mail : mpeeradaw@eng.psu.ac.th