ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการขอรับรางวัลผลงานทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20  ธันวาคม  2553
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยวิจัยและนวัตกรรม โทร. 7081, 749950 - 51
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด /  เอกสารที่เกี่ยวข้อง Tips
1. เปิดรับการขอรับรางวัลผลงานทางวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี 2554 ตลอดปี เปิดรับผลงานทางวิชาการตลอดทั้งปี โดยขอรับรางวัลผลงานทางวิชาการผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีกรรมการวิจัยประจำคณะฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงินรางวัลทุกเดือน - เปิดรับตลอดปี
- พิจราณาอนุมัตทุกเดือน
จิรวดี โทร. 7081/ E-mail : kjiravadee@hotmail.com ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2554  
2.กรอกรายละเอียดการขอรับรางวัลผลงานทางวิชาการ ได้ที่หน้าเว็บคณะวิศวกรรมศาสตร์ www.eng.psu.ac.th 1.  เข้สู่เว็ไชต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ที่ www.eng.psu.ac.th กรอกรายละเอียดขอรับรางวัลได้ตลอดปี จิรวดี โทร. 7081/ E-mail : kjiravadee@hotmail.com www.eng.psu.ac.th  
2. ไปที่เมนูหลัก --> หน้าแรกบุคลากร ของหน้าเว็บคณะฯ --> เลือกหัวข้อระบบฐานข้อมูลสารสนเทศคณะวิศวฯ เรียบร้อยแล้ว -->ใส่รหัส Login และ Possword เพื่อเข้าระบบ ตัวอย่างที่ 1  
3. ดำเนินการเพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัย --> เลือกข้อมูลหลักไปที่ --> บันทึก/แก้ไขข้อมูล --> เลือกบันทึกข้อมูลผลงานเผยแพร่  ดังตัวอย่างที่ 2
รูปที่ 2.1 และ 2.2
ตัวอย่างที่ 2  
   
4.  เมื่อดำเนินการตามข้อ 3 เรียบร้อยแล้วหน้าจอก็จะปรากฏดังตัวอย่าง 3
ผู้ขอรับรางวัลควรอ่านขั้นตอนการบันทึกผลงานเผยแพร่และข้อแนะนำในการใช้งานให้เข้าใจก่อนที่จะเริ่มต้นบันทึกข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน 
ตัวอย่างที่ 3  
5.  เมื่อเริ่มบันทึกข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน ผู้ขอรับรางวัลควรกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย *** ให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด ดังตัวอย่างที่ 4 รูปที่ 4.1 พร้อมคลิกในช่องการขอรับรางวัล  แล้วกดบันทึก ดังรูปที่ 4.2
หมายเหตุ : หากผู้ขอรับรางวัลไม่ได้ติ้กเลือกในช่องการขอรับรางวัล ระบบสารสนเทศจะไม่ปรากฎ รายละเอียดในการขอรับรางวัลจะเป็นการกรอกข้อมูลผลงานทางวิชาการเท่านั้น
ตัวอย่างที่ 4  
6.  เมื่อดำเนินการตามข้อ 5 เรียบร้อยแล้ว เลือกบันทึกรายชื่อทีมงาน กรอกรายละเอียดผู้ร่วมในบทความทั้งภายในและภายนอกให้ครบถ้วน ตามสัดส่วนผลงานทางวิชาการรวมกันแล้วไม่เกิน 100% หากสัดส่วนเกิน 100% ระบบจะไม่ทำการบันทึกชื่อทีมงาน แล้วทำการบันทึก ดังตัวอย่างที่ 5
หมายเหตุ : สัดส่วนผลงานทางวิชาการจะต้องเป็นสัดส่วนเดี่ยวกับการของตำแหน่งทางวิชาการ
ตัวอย่างที่ 5  
7.  ดำเนินการตามข้อ 5 เรียบร้อยแล้วหน้าจอก็จะปรากฎ ดังอย่างอย่างที่ 6
-  ให้คลิกเลือกบันทึก/แก้ไขไฟล์เชื่อมโยง พร้อมอัพโหลด Full Paper แนบ (Full Paper ที่อัพโหลดควรต้องเป็นฉบับเต็มที่มีเลขที่หน้า ได้รับการตีพิมพ์ และบทความได้รับการออนไลน์แล้ว)
- ออกจากระบบก็เสร็จสิ้นขบวนการขอรับรางวัล
ตัวอย่างที่ 6  
3.เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของการขอรับรางวัลผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกเดือน  1. ตรวจสอบความถูกต้องของการขอรับรางวัลผลงานทางวิชาการดังนี้
-  รายละเอียดของบทความ ประเภทการขอรับรางวัลผลงานทางวิชาการ ชื่อทีมงานในทบความ และสัดส่วนผลงานทางวิชาการว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
-  ตรวจสอบตามเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภายใน 1 วันทำการ จิรวดี โทร. 7081/ E-mail : kjiravadee@hotmail.com    
2.  หากข้อมูลรายละเอียดไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะทำการประสารงานกับเจ้าของบทความเพื่อให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่ไม่ไห้ผู้ขอรับรางวัลเสียสิทธิ ดำเนินการประสานงานแจ้งเจ้าของบทความโดยตรงทางโทรศัพท์ และทาง E-mail
4.สรุปผลงานทางวิชาการที่ขอรับรางวัลจากคณะฯ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณา ทุกเดือน 1.  สรุปรายละเอียดข้อมูลที่ได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นำเข้าที่ประชุมกรรมการวิจัย ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใน 2 วันก่อนการประชุม จิรวดี โทร. 7081/ E-mail : kjiravadee@hotmail.com 1. ตัวอย่างเอกสารประกอบการประชุมกรรมการวิจัยฯ  
2.  แจ้งมติที่ประชุมกรรมการวิจัย ประจำคณะวิศวรรมศาสตร์ ผลการพิจารณาการขอรับรางวัลผลงานทางวิชาการให้เจ้าของบทความรับทราบทางระบบ E-doc ผ่านภาควิชาเพื่อแจ้งเจ้าขอบทความทราบ ภายใน 1 วันหลังการประชุม 2.  ตัวอย่างสรุปผลงานทางวิชากรนำเข้ากรรมการวิจัยฯ  
5. ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัล 1.  จัดทำหนังสือเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินรางผลงานทางวิชาการตามรายชื่อ และตามสัดส่วนผลงานทางวิชาการ ทั้งในส่วนของบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ
หมายเหตุ : อาจารย์และบุคลากร คณะฯจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือน ให้ตามสัดส่วนผลงานทางวิชาการที่ได้ขอรับรางวัล ในส่วนของนักศึกษา คณะฯจะโอนเงินเข้าบัญชีที่นักศึกษาตามเลขที่บัญชีที่คณะฯ มี หากนักศึกษาคนใดไม่มีเลขที่บัญชีที่การเงินคณะฯ ให้นักศึกษาสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารให้กับทางการเงินคณะฯ ทราบ
ภายใน 1 วันทำการ จิรวดี โทร. 7081/ E-mail : kjiravadee@hotmail.com
และการเงินคณะฯ คุณพรอำไพ  โอชาพันธ์
ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ ดำเนินการประสานงานแจ้งเจ้าของบทความโดยตรงทางโทรศัพท์ และทาง E-mail
2. ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน รายชื่อผู้ขอรับรางวัล และสัดส่วนผลงานที่วิชาการ ที่ระบุอยู่ในบทความให้ถูกต้องครบถ้วน และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาลงนาม    
3.  แจ้งผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขอรับรางวัลทราบผ่านภาควิชาทางระบบ E-doc เพื่อแจ้งให้ผู้ขอรับรางวัลทราบ และจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายไปยังการเงินคณะฯ
 หมายเหตุ : การเงินคณะฯจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับรางวัล ภายใน 10 วันทำการ เมื่อการเงินคณะได้รับเอกสารการเบิกจ่ายจ่ายเงินรางวัลจากหน่วยวิจัยและนวัตกรรม
   
6. การบันทึกข้อมูล เพื่อจัดเก็บลงในฐานของมูล เมื่อได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย ดังนี้
- ทำการบันทึกเพื่อสิ้นสุดบทความที่ขอรับรางวัลผลงานทางวิชาการที่นำเข้ากรรมการวิจัยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกเดือน ดังตัวอย่างที่ 7
- เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบบทความและง่ายต่อการสรุปรายละเอียดการขอรับรางวัลผลงานทางวิชาการในเดือนถ้ดไป ที่มีการขอรับรางวัลผลงานทางวิชาการเข้ามาใหม่ของแต่ละเดือน
ภายใน 1 วันทำการ จิรวดี โทร. 7081/ E-mail : kjiravadee@hotmail.com  ตัวอย่างที่ 7