ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 16 ธันวาคม 2553
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หน่วยวิจัยและนวัตกรรม โทร 7081, 749950-51 E-mail : mpeeradaw@eng.psu.ac.th
           
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง Tips
1. เปิดรับโครงการวิจัย นักวิจัยจัดส่งโครงการไปยังหน่วยวิจัยและนวัตกรรม  -เปิดรับข้อเสนอโครงการ
รอบที่ 1
1 ธันวาคม 2553 ถึง
31 ธันวาคม 2553
รอบที่ 2
1 มิถุนายน  2554 ถึง
30 มิถุนายน  2554
-เปิดรับรายงานความก้าวหน้าและร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตลอดปี
นักวิจัย 1. ข้อเสนอโครงการ
2. รายงานความก้าวหน้า
3. "ร่าง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
 
2. ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน 1. ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องตามแบบฟอร์มของแหล่งทุนแต่ละประเภท
2. ตรวจสอบสัดส่วนการวิจัยและรายการงบประมาณตามประกาศการขอรับทุน
3. กรณีถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ต่อโครงการ
4. กรณีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ แจ้งนักวิจัยปรับปรุงแก้ไขแลัวจัดส่งใหม่เพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง
ภายใน 1 วันทำการ คุณพีรดาว หมัดอ่าดัม โทร 749951
E-mail : mpeeradaw@eng.psu.ac.th
คุณจิรวดี แก้วเจริญ โทร 7081
E-mail : kjiravadee@eng.psu.ac.th
1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ  
2. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
3. แบบฟอร์ม "ร่าง" รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
4. ประกาศทุนประเภทวิจัยสถาบัน
5. ประกาศทุนประเภทวิศวศึกษา
6. ประกาศทุนประเภทมุ่งเป้า
7. ประกาศทุนประเภทการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
8. ประกาศทุนประเภทการพัฒนานวัตกรรมนักศึกษาปริญญาตรี
9. ประกาศทุนประเภทพัฒนานักวิจัย
3. จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ,  รายงานความก้าวหน้า และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 1. จัดทำหนังสือเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัย พร้อมแนบแบบประเมิน+โครงการวิจัย
2. เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือนำส่ง
3. จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ส่ง e-mail ไปยังผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประเมินโครงการ
ภายใน 2 สัปดาห์ คุณพีรดาว หมัดอ่าดัม โทร 749951
E-mail : mpeeradaw@eng.psu.ac.th
คุณจิรวดี แก้วเจริญ โทร 7081
E-mail : kjiravadee@eng.psu.ac.th
1. ตัวอย่างหนังสือนำส่งการพิจารณาข้อเสนอโครง ** กรณีไม่ได้รับผลการประเมินหรือได้รับผลการประเมินหลังจากกำหนดส่ง จะติดตามทวงทามไปยังผู้ทรงคุณวุฒิทาง E-mail และ โทรศัพท์
2. ตัวอย่างหนังสือนำส่งการพิจารณารายงานความก้าวหน้า
3. ตัวอย่างหนังสือนำส่งการพิจารณา "ร่าง" รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
4. แบบวศ.2.2
5. แบบวิจัย 15.1
6. แบบประเมินรายงานความก้าวหน้า
4. สรุปผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ,  รายงานความก้าวหน้า และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และแจ้งนักวิจัยให้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน
2. สรุปข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
3. เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือนำส่ง
4. จัดส่งข้อเสนอแนะไปยังนักวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข
5. นำเรื่องเข้าระบบ E-doc เพื่อแจ้งนักวิจัยดำเนินการต่อไป
ภายใน 2 สัปดาห์ คุณพีรดาว หมัดอ่าดัม โทร 749951
E-mail : mpeeradaw@eng.psu.ac.th
คุณจิรวดี แก้วเจริญ โทร 7081
E-mail : kjiravadee@eng.psu.ac.th
1. แบบสรุปข้อเสนอโครงการ  
2. แบบสรุปรายงานความก้าวหน้า
3. แบบสรุป "ร่าง" รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
4. ตัวอย่างหนังสือนำส่งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
5. ตัวอย่างหนังสือนำส่งผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้า
6. ตัวอย่างหนังสือนำส่งผลการพิจารณา "ร่าง" รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5. เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพโครงการวิจัย  1. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- จัดทำใบสำคัญรับเงิน พร้อมหนังสือนำส่งใบสำคัญรับเงิน
- จัดส่งใบสำคัญรับเงิน พร้อมเงินค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
2. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
- ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน
3. จัดส่งเรื่องไปยังการเงินคณะฯ เพื่อดำเนินการต่อไป
ภายใน 1 วันทำการ คุณพีรดาว หมัดอ่าดัม โทร 749951
E-mail : mpeeradaw@eng.psu.ac.th
คุณจิรวดี แก้วเจริญ โทร 7081
E-mail : kjiravadee@eng.psu.ac.th
1. ใบสำคัญรับเงิน (กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ** กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส่งใบสำคัญรับเงินกลับมาล่าช้าจะติดตามทวงทามไปยังผู้ทรงคุณวุฒิทาง E-mail และ โทรศัพท์
2. ตัวอย่างหนังสือนำส่งใบสำคัญรับเงิน
3. ตัวอย่างหนังสือเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก)
4. ตัวอย่างหนังสือเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายใน)
6. จัดทำสัญญารับทุนให้นักวิจัยลงนามพร้อมพยาน 
1. นำเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบโครงการวิจัยฉบับปรับปรุงแก้ไข
2. จัดทำสัญญารับทุนจำนวน 2 ฉบับ เพื่อให้นักวิจัยลงนาม
3. นำส่งสัญญารับทุนเพื่อให้นักวิจัยลงนาม พร้อมพยาน
4. นักวิจัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในสัญญารับทุน
5. คณะฯ ได้รับสัญญารับทุนจากนักวิจัยที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คณะฯ นำเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามในฐานผู้ให้ทุน
6. แจ้งผลการประเมินทางระบบ E-doc เพื่อแจ้งนักวิจัยดำเนินการกรอกรายละเอียดโครงการในระบบมาตรฐานการวิจัยของคณะฯ ก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 

ภายใน 1 วันทำการ


ภายใน5 วันทำการ

ภายใน 1 วันทำการ
คุณพีรดาว หมัดอ่าดัม โทร 749951
E-mail : mpeeradaw@eng.psu.ac.th
คุณจิรวดี แก้วเจริญ โทร 7081
E-mail : kjiravadee@eng.psu.ac.th
1. แบบฟอร์มการปรับปรุงโครงการวิจัย  
2. หนังสือสัญญารับทุน
3. หนังสือนำส่งหนังสือสัญญารับทุน
7. ทำเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดโครงการวิจัยตามสัญญารับทุน 1. ตรวจสอบการกรอกข้อมูลโครงการวิจัยในระบบมาตรฐานการวิจัย
2. จัดทำหนังสือนำส่งการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย
3. นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติทุน
4. จัดส่งหนังสือการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยไปยังการเงินคณะฯ
5. แจ้งการการอนุมัติเบิกจ่ายไปยังภาควิชาเพื่อแจ้งนักวิจัยผ่านทางระบบ E-doc 
ภายใน 1 วันทำการ คุณพีรดาว หมัดอ่าดัม โทร 749951
E-mail : mpeeradaw@eng.psu.ac.th
คุณจิรวดี แก้วเจริญ โทร 7081
E-mail : kjiravadee@eng.psu.ac.th
1. หนังสือเบิกเงินโครงการวิจัย ** การเบิจ่ายเงินนักวิจัยจะได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยภายใน 1 วันทำการ
** กรณีนักวิจัยไม่ได้รับเงินตาระยะเวลาที่กำหนด จะประสานงานไปยังการเงินคณะฯ เพื่อติดตามทวงถามให้แก่นักวิจัย
2. ระบบมาตราฐานการวิจัย
8.  จัดเก็บ, ตรวจสอบ และ Update สถานะโครงการวิจัย ลงฐานข้อมูล 1. กรอกข้อมูลรายละเอียดลงฐานข้อมูล
2. Update สถานะโครงการวิจัย
ภายใน 1 วันทำการ คุณพีรดาว หมัดอ่าดัม โทร 749951
E-mail : mpeeradaw@eng.psu.ac.th
คุณจิรวดี แก้วเจริญ โทร 7081
E-mail : kjiravadee@eng.psu.ac.th
1. ฐานข้อมูลโครงการวิจัย