เลขที่เอกสาร PJ-P01
ขั้นตอนการบริการวิชาการแบบมีสัญญาจ้าง
วันที่ประกาศใช้ : 12 สิงหาคม 2552 ปรับปรุงล่าสุด ครั้งที่ 4 : 30 เมษายน 2553 Admin : อรุนันต์ หีมชูด(7423) ติดต่อสอบถาม
 เริ่มนับ 28 ต.ค. 52
1. ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ 6.  ขั้นตอนการมอบอำนาจในการรับเงินแทน
2. ขั้นตอนการต่อรองราคา 7. ขั้นตอนการส่งงานและเบิกเงิน
3. ขั้นตอนการลงนามสัญญาจ้าง 8. ขั้นตอนการเบิกจ่าย/คืนเงิน
4. ขั้นตอนการเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน 9. ขั้นตอนการสรุปค่าใช้จ่ายพร้อมปิดโครงการและจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ
5. ขั้นตอนการขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย    
1. ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสาร /
แบบฟอร์ม
เอกสารตัวอย่าง

Tipsข้อเสนอแนะ

1.การจัดทำข้อเสนโครงการ 1.1 ผู้ว่าจ้างจัดส่งหนังสือ/TORมาให้ มหาวิทยาลัย/คณะฯ ผ่านฝ่ายบริการวิชาการ /ภาควิชาฯหรือหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่หน่วยสารบรรณ (โทร.7017)

(ไม่มี) ส.เชิญชวนของ
ผู้ว่าจ้าง และ TOR
ส.เชิญชวน •กรณีที่ ส.เชิญชวนระบุว่าเรียนอธิการบดีให้ผู้ที่รับหนังสือมาส่งต่อให้มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
•กรณีที่ผู้ว่าจ้างส่ง ส.เชิญชวนให้คณะ/ภาควิชาฯหรือหน่วยงาน คณะไม่สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ โดยตรงจะต้องเสนอผ่านมหาวิทยาลัยเช่นกัน

•กรณีที่มีการระบุชื่อ/หน่วยงานผู้ให้บริการ จะต้องส่งให้ชื่อ(และสำเนาแจ้งต้นสังกัด)/หน่วยงานที่ระบุเท่านั้น

  1.2 ลงบันทึกเก็บข้อมูลการเชิญชวน

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

ติดด่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

(ไม่มี)

โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล ควรลงทันทีที่ได้รับเรื่อง
  1.3 นำเสนอผู้บริหารพิจารณาและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา   ดำเนินการต่อไป

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

ส.เชิญชวนของ
ผู้ว่าจ้าง และ TOR

ส.เชิญชวนที่ส่งผ่าน
ภาควิชา/หน่วยงาน โดยระบุวัน
ในการส่งข้อเสนอ

•การกำหนดวันส่งให้พิจารณาจากวันที่ผู้ว่าจ้างหมดเขตเป็นหลัก โดยจะต้องเผื่อเวลา  สำหรับมหาวิทยาลัยดำเนินการด้วยประมาณ 2-3 วัน (ถ้ามีเวลาเพียงพอ)

•การส่ง ส.เชิญชวนและ TOR ให้ส่งผ่านภาควิชาฯหรือหน่วยงาน/หน่วยงานเท่านั้น จะไม่ส่งให้ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ทั้งนี้หากผู้ปฏิบัติงานต้องการให้ขอได้จากต้นสังกัด

 

1.4 นำเสนอผู้บริหารภาคฯ / หน่วยงาน พิจารณาสั่งการและแจ้งเวียน
บุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้องพิจารณา

เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ
หรือหน่วยงาน

(ไม่มี)

ส.เชิญชวนของ
ผู้ว่าจ้าง และ TOR

ส.เชิญชวนโดยภาควิชานำเสนอหัวหน้าภาคและเวียนบุคลากร

(ไม่มี)

  1.5 พิจารณาจัดทำข้อเสนอโครงการและหนังสือนำส่งถึงอธิการบดีเสนอผ่านผู้บริหารคณะและหัวหน้าภาควิชาฯหรือหน่วยงานฯ ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริการทางวิชาการ พ.ศ.2551 (ข้อ 7) ส.ยื่นข้อเสนอโครงการจาก
ผู้ปฏิบัติงาน
ส.ยื่นข้อเสนอโครงการจากผู้ปฏิบัติงาน

 
• การจัดทำข้อเสนอโครงการจะต้องตั้งค่าธรรมเนียมบริการวิชาการตามระเบียบบริการวิชาการทุกประการ
•มอ 066/ว.142 ลว.12 ธค. 51 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการฯ (โครงการที่มีการลงนาม
สัญญาจ้าง) (ข้อ 6)
ข้อเสนอโครงการ ข้อเสนอโครงการ •ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อน หากเป็นไปได้ ก่อนเสนอราคาให้สอบถามไปก่อนว่าสามารถตั้งค่าธรรมเนียมบริการวิชาการได้หรือไม่
•มอ 208.01/ว.240 ลว.9 มิย. 52 แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ " ค่าใช้จ่ายอื่นๆ " • กรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่หน่วยงานราชการให้ตั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆร้อยละ7 ของค่าตอบแทน  + ค่าดำเนินการ + ค่าธรรมเนียมบริการ
วิชาการด้วยและไม่ควรระบุว่าเป็นค่าใช้จ่าอื่นๆ ควรตั้งเพิ่มอยู่ในค่าตอบแทนหรือค่าดำเนินการแทน
  1.6 ให้ความเห็นชอบและส่งต่อคณะฯ(หน่วยบริการวิชาการฯ) หัวหน้าภาควิชาฯ
หรือหน่วยงาน
(ไม่มี) ส.นำส่งพร้อมข้อเสนอโครงการ

ส.ยื่นข้อเสนอโครงการจากผู้ปฏิบัติงาน โดยผ่าน หัวหน้าภาควิชา

เอกสารจะต้องผ่านผู้บริหารภาควิชา/หน่วยงานให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง
  1.7 บันทึกข้อมูลการส่งข้อเสนอโครงการ

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th
 

(ไม่มี) สมุดบันทึก / โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล

โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล

ควรลงทันทีที่รับเรื่อง
  1.8 นำเสนอคณบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานฯวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพิจารณาและส่งต่อกองบริการการศึกษา

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th
 

มอ 066/ว.142
ลว.12 ธค. 51
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ (โครงการที่มีการลงนามในสัญญาจ้าง ข้อ 3 และข้อ 5)

ส.นำส่งพร้อมข้อเสนอโครงการ

ส.ยื่นข้อเสนอโครงการ โดยการนำเสนอ ของ
จนท.ฝ่ายฯ

 

• สอบถาม จนท.โครงการหรือผู้ปฏิบัติงานด้วยว่าหลังจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายลงนามแล้ว จะให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ส่งไปยังผู้ว่าจ้างโดยตรง หรือจะดำเนินการส่งเอง เพื่อจะได้ประสานงานกับ กบศ. ได้ถูกต้อง
   - กรณีที่มีการส่งข้อเสนอโครงการมากกว่า 1 โครงการให้คณะคัดเลือกเพียง 1 โครงการ ส่งมหาวิทยาลัย  ข้อเสนอโครงการ  แบบฟอร์มรายงานการดำเนินการรับงานบริการวิชาการเพื่อประกอบการรับงานใหม่ (F.1) • ตรวจสอบวันหมดเขตการรับข้อเสนอโครงการก่อนทุกครั้ง พร้อมประสานงานกับ
กองบริการการศึกษา เพื่อดำเนินการส่งให้ทันกำหนด
  - กรณีที่ผู้เสนอโครงการมีโครงการที่ดำเนินการไม่เสร็จ ให้สรุปตามแบบฟอร์ม (F.1) มหาวิทยาลัยพิจารณาด้วยทุกครั้ง  แบบฟอร์มรายงานการดำเนินการรับงานบริการวิชาการเพื่อประกอบการรับงานใหม่ (F.1) • หากระยะเวลากระชั้นชิดเกินไป อาจจะไม่ทัน ให้ติดต่อผู้ว่าจ้างโดยตรง โดยต่อรองขอส่งหนังสือนำส่งทางโทรสาร /email ไปก่อน ส่วนฉบับจริงพร้อมข้อเสนอจะส่งตามไปภายในวันไหน (ระบุ)
 • กรณีที่คณะไม่สะดวกในการพิจารณา   คัดเลือกโครงการให้เหลือเพียงโครงการเดียว  สามารถขอให้มหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งในรูปคณะกรรมการ จากส่วนกลางได้
  1.9 นำเสนออธิการบดี/ผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาลงนาม

เจ้าหน้าที่กองบริการ
การศึกษา (โทร. 2243-4) suteep.s@psu.ac.th

ติดต่อเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา (บริการวิชาการ)

(ไม่มี) ส.นำส่งพร้อมข้อเสนอโครงการ ส.ยื่นข้อเสนอโครงการ โดย
จนท.กบศ. นำเสนอ
อธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายฯ

(ไม่มี)

  1.10 ส่งให้ผู้ว่าจ้างและสำเนาแจ้งคณะฯเพื่อแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ

เจ้าหน้าที่กองบริการ
การศึกษา (โทร. 2243-4) suteep.s@psu.ac.th

(ไม่มี) ส.นำส่งฉบับถึงผู้ว่าจ้าง (ผู้บริหาร ม.ลงนาม) พร้อมข้อเสนอโครงการ ส.นำส่งข้อเสนอโครงการ ฉบับที่ มหาวิทยาลัยลงนามถึงผู้ว่าจ้าง หาก จนท.โครงการ/ผู้ปฏิบัติงานรับสำเนา ส.นำส่งจากกองบริการการศึกษาไปแล้ว แจ้งให้สำเนาให้คณะ (ฝ่ายบริการวิชาการฯ) ด้วย
  1.11 พิจารณาข้อเสนอโครงการ ผู้ว่าจ้าง (ไม่มี) ข้อเสนอโครงการ (ไม่มี)

(ไม่มี)

  - ขอต่อรองราคา ผู้ว่าจ้าง (ไม่มี) ส.ต่อรองราคาจาก
ผู้ว่าจ้าง
ส.ต่อรองราคาจาก
ผู้ว่าจ้าง
( ดูรายละเอียดในข้อ 2 )
  - ตอบรับข้อเสนอโครงการ ผู้ว่าจ้าง (ไม่มี) ส.ตอบรับข้อเสนอโครงการจาก
ผู้ว่าจ้าง
ส.ตอบรับจาก
ผู้ว่าจ้าง
อาจจะไม่มีหนังสือตอบรับจากผู้ว่าจ้าง โดยส่งสัญญามาให้ลงนามเลย
  1.12 นำเสนออธิการบดี/ผู้ได้รับมอบหมายและสำเนาแจ้งคณะที่เกี่ยวข้องทราบ

เจ้าหน้าที่กองบริการ
การศึกษา (โทร. 2243-4) suteep.s@psu.ac.th

(ไม่มี)

ส.ต่อรองราคา / ส.ตอบรับข้อเสนอโครงการ ส.ต่อรองราคา โดยการนำเสนอ ของ จนท.กบศ.

(ไม่มี)

  1.13 เสนอคณบดี/ผู้ได้รับมอบหมายทราบและแจ้งภาควิชาฯหรือหน่วยงานฯเพื่อแจ้งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

ส.ต่อรองราคา / ส.ตอบรับข้อเสนอโครงการ ส.ต่อรองราคา โดย จนท.ฝ่ายฯ นำเสนอ มหาวิทยาลัย

(ไม่มี)

2. ขั้นตอนการต่อรองราคา
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสาร /
แบบฟอร์ม
เอกสารตัวอย่าง

Tipsข้อเสนอแนะ

2. การต่อรองราคา 2.1 ผู้ว่าจ้างขอต่อรองราคา (ด้วยวาจาหรือ
ลายลักษณ์อักษร)
ผู้ว่าจ้าง ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ ว่าด้วยการบริการทางวิชาการ พ.ศ.2551 (ข้อ 7.3)  ส.ต่อรองราคาจากผู้ว่าจ้าง
(ถ้ามี)
ส.ต่อรองราคา กรณีที่ถูกต่อรองราคา ให้พิจารณาว่าค่าบริการจะต้องเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการให้บริการ โดยรวมค่าธรรมเนียมบริการวิชาการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ด้วย หรือเป็นงานที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษหรือไม่
  2.2 ทำหนังสือยืนยันราคาเดิมหรือเสนอราคาใหม่ถึงอธิการบดี เสนอมายังคณะผ่านหัวหน้าภาควิชาฯ หรือหน่วยงาน / คณะฯ ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ ว่าด้วยการบริการทางวิชาการ พ.ศ.2551 (ข้อ 7.3)  ส.ยืนยันหรือเสนอราคาใหม่ ส.ยืนยันหรือเสนอราคาใหม่ • กรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ไปเจรจาเพื่อต่อรองด้วยวาจากันโดยตรง จะต้องทำส.ขอรับมอบอำนาจจากอธิการบดีให้เป็นผู้มีอำนาจในการต่อรองราคาด้วย
ส.ขอรับมอบอำนาจในการต่อรองราคา
  2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งต่อคณะฯ(หน่วยบริการวิชาการ) หัวหน้าภาควิชาฯ
หรือ หน่วยงานฯ

(ไม่มี)

 ส.ยืนยันหรือเสนอราคาใหม่ ส.ยืนยันการเสนอราคาใหม่ โดยผ่าน หัวหน้าภาควิชา • ราคาที่จะรับดำเนินการจะต้องครอบคลุม  ค่าใช้จ่ายตามระเบียบบริการวิชาการทุกข้อที่เกี่ยวข้อง
  2.4 นำเสนอคณบดี/ผู้ได้รับมอบหมายพิจารณานำเสนอ ม.ดำเนินการต่อไป เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

ส.ยืนยันหรือเสนอราคาใหม่  ส.ต่อรองราคา
โดยการนำเสนอ
จนท.ฝ่ายฯ

(ไม่มี)

  2.5 ส่งตรงผู้ว่าจ้าง เพื่อพิจารณาราคาที่เสนอใหม่ (หรือยืนยันราคาเดิม) และสำเนาแจ้งคณะฯ เพื่อแจ้ง  ผู้ปฏิบัติงานทราบ เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา  โทร.2243-4 
suteep.s@psu.ac.th

(ไม่มี)

 ส.นำส่งฉบับถึง
ผู้ว่าจ้าง (ผู้บริหาร ม.ลงนาม)
ส.ต่อรองราคา
ฉบับ มหาวิทยาลัยลงนาม

(ไม่มี)

3. ขั้นตอนการลงนามสัญญาจ้าง
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสาร /
แบบฟอร์ม
เอกสารตัวอย่าง

Tipsข้อเสนอแนะ

3. การลงนามสัญญาจ้าง 3.1ส่งสัญญามาให้ ผู้ว่าจ้าง

(ไม่มี)

สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาจ้างโครงการ • หากผู้ว่าจ้างส่งสัญญาหรือฝากมากับผู้ปฏิบัติงาน ให้นำส่ง ม.ดำเนินการต่อไป โดยให้สำเนาไว้สำหรับการตรวจสอบสัญญา
• ผู้ว่าจ้างบางรายอาจส่งสัญญาจ้างมาทาง   e-mail หากมีการปรับแก้ข้อมูลให้แจ้งผู้ว่าจ้างทราบก่อนทุกครั้ง พร้อมส่ง e-mail ฉบับปรับแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพิจาณาด้วย
  3.2 รับสัญญา เจ้าหน้าที่กองบริการ
การศึกษา  โทร.2243-4 
suteep.s@psu.ac.th

(ไม่มี)

สัญญาจ้างที่ปรึกษา (ไม่มี)

(ไม่มี)

  3.3 ส่งสัญญาให้คณะฯตรวจสอบ เจ้าหน้าที่กองบริการ
การศึกษา  โทร.2243-4 
suteep.s@psu.ac.th

(ไม่มี)

สัญญาจ้างที่ปรึกษา ส. ยืนยันการ
ลงนามสัญญา โดย จนท.กบศ. นำเสนอ อธิการบดี

(ไม่มี)

  3.4 ตรวจสอบสัญญาจ้างเบื้องต้น พร้อมส่งให้ผู้ปฏิบัติงานพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดต่อไป เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th
 

(ไม่มี)

สัญญาจ้างที่ปรึกษา (ไม่มี) ผู้มีอำนาจในการลงนามในสัญญาจ้าง คือ อธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  3.5 ตรวจสอบเนื้อหาในสัญญา ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ

(ไม่มี)

สัญญาจ้างที่ปรึกษา ข้อเสนอโครงการ หลักการตรวจสอบสัญญาจ้างโดย
ผู้ปฏิบัติงาน
ท่านอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศ ณ วันที่ 22 เม.ย.2552
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ เป็นผู้ลงนาม
    รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันปรากฏตาม คำสั่งมอบอำนาจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2545/2551 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เป็นผู้ลงนาม (กรณีขอรับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัย)
    รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ ตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือที่ ศธ.......
ที่อยู่ของมหาวิทยาลัยฯ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 

3.6ทำหนังสือยืนยันการลงนามในสัญญาถึงอธิการบดี/ผู้ได้รับมอบหมายผ่านภาควิชาฯหรือหน่วยงาน / คณะ

ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ

(ไม่มี)

ส.ยืนยันการ
ลงนามในสัญญา
ส.ยืนยันการ
ลงนามในสัญญา

(ไม่มี)

  3.7 หน่วยบริการวิชาการฯ เสนอคณบดี/ผู้ได้รับมอบหมายนำเสนออธิการบดี/ผู้ได้รับมอบหมายลงนาม เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2545/2551 ลว.24 ธ.ค.51 เรื่องมอบอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ ให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ

ส.ยืนยันการ
ลงนามในสัญญา
ส.ยืนยันการ
ลงนามสัญญา โดย จนท.บริการวิชาการฯ นำเสนอ คณบดี/รองคณบดีฯ

(ไม่มี)

 - กรณีที่มีการมอบหมายให้ลงนามในสัญญาจ้างแทนอธิการบดีจะต้องมอบหมายให้ผู้บริหารหน่วยงาน (คณบดี) เท่านั้น

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th
 

ระเบียบมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551
(ข้อ 17)

ส.ขอรับมอบอำนาจลงนามในสัญญา

ส.ขอรับมอบอำนาจ
ในการลงนาม
ในสัญญา

• กรณีขอรับมอบอำนาจ ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการจะต้องแนบสัญญาจ้างให้ ม.พิจารณาด้วยทุกครั้ง

• มอ.066/ว.142 ลว. 12 ธค. 51 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการฯ 51
(ข้อ 7)

สอบถามผู้ว่าจ้างว่ามีพิธีลงนามในสัญญาจ้างหรือไม่ หากไม่มีพิธีการใดๆ ควรประสานงานกับผู้ว่าจ้างแจ้งให้ส่งสัญญาจ้างมาเพื่อให้ลงนามและผู้มีอำนาจลงนามส่งกลับคืนภายหลัง

• กรณีที่ผู้บริหารคณะต้องเดินทางไปลงนาม และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะ

 

3.8ป้อนข้อมูลโครงการในระบบ KPIs (รายละเอียดตามสัญญาจ้าง)

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) โปรแกรม KPIs

ตัวอย่างหน้า WEB KPIs

• กรณีที่ยังไม่มีวันที่ดำเนินการให้เพิ่มเติมหลังผู้ว่าจ้างสั่งสัญญาคู่ฉบับที่ลงนามสมบูรณ์ส่งมาให้พร้อมทั้งข้อมูลงวดงานแต่ละงวด
  3.9 กองบริการการศึกษาเสนออธิการบดี/     ผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาลงนาม

เจ้าหน้าที่กองบริการ
การศึกษา  โทร.2243-4 
suteep.s@psu.ac.th

(ไม่มี) สัญญาจ้างที่ปรึกษา

ส.มอบอำนาจ
จาก มหาวิทยาลัย

(ไม่มี)

ส.ขอรับมอบอำนาจ
- กรณีที่ขอรับมอบอำนาจลงนามในสัญญาจ้างกองบริการการศึกษาเสนออธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนาม พร้อมส่งให้ผู้ว่าจ้าง และสำเนาให้คณะ/หน่วยงานทราบ เจ้าหน้าที่กองบริการ
การศึกษา  โทร.2243-4 
suteep.s@psu.ac.th
(ไม่มี) ส.ขอรับมอบอำนาจฯ ส.มอบอำนาจ
จาก มหาวิทยาลัย
ผู้ว่าจ้างบางรายอาจจะขอเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม ให้ทำ ส.แจ้ง กองบริการการศึกษาจัดเตรียมเอกสารให้ เช่น
     
สำเนารายละเอียดบัญชีธนาคาร ของมหาวิทยาลัยฯ

สำเนาบัตร
ข้าราชการของ
ผู้มอบอำนาจ

      สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร มหาวิทยาลัยฯ
    
ข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

สำเนาบัตร
ข้าราชการของ
ผู้รับมอบอำนาจ

  พรบ.มหาวิทยาลัยฯ
- กรณีไม่ต้องมอบอำนาจกองบริการการศึกษาเสนออธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามในสัญญาและคู่สัญญาพร้อมส่งสัญญาและคู่สัญญาคืนผู้ว่าจ้าง เจ้าหน้าที่กองบริการ
การศึกษา  โทร.2243-4 
suteep.s@psu.ac.th
(ไม่มี) ส.นำส่งสัญญาฯ ส. ส่งสัญญาจ้าง ของ มหาวิทยาลัย ถึง ผู้ว่าจ้าง

(ไม่มี)

สัญญาจ้างที่ปรึกษา
  3.10 กองบริการการศึกษาส่งสัญญาและคู่สัญญาคืนผู้ว่าจ้าง เจ้าหน้าที่กองบริการ
การศึกษา โทร.2243-4 
suteep.s@psu.ac.th
(ไม่มี)

ส.นำส่งสัญญาฯ

ส.นำส่งสัญญาจ้าง ของผู้ว่าจ้าง ถึง มหาวิทยาลัย

แจ้งผู้ปฏิบัติงานให้ทราบว่าหากผู้ว่าจ้างส่งสัญญาคืนให้ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงให้ส่งให้มหาวิทยาลัยต่อ โดยสำเนาเก็บไว้1 ชุด และส่งคณะ 1 ชุด ( ฉบับจริงส่งมหาวิทยาลัย )

สัญญาจ้างที่ปรึกษา

  3.11 นำเสนออธิการบดี/ผู้ได้รับมอบหมายทราบ พร้อมสำเนาแจ้งคณะ เพื่อแจ้งผู้ปฏิบัติงานทราบต่อไป เมื่อผู้ว่าจ้างส่งสัญญาคืนมาให้ เจ้าหน้าที่กองบริการ
การศึกษา  โทร.2243-4 
suteep.s@psu.ac.th
(ไม่มี) ส.นำส่งสัญญาฯ ส.นำส่งสัญญาจ้าง ของผู้ว่าจ้าง ฉบับที่ กองบริการ
การศึกษานำเสนอ

(ไม่มี)

สัญญาจ้างที่ปรึกษา
 

3.12 เสนอผู้บริหารคณะและสำเนาแจ้งภาควิชา / หน่วยงาน เพื่อแจ้ง  ผู้ปฏิบัติงานทราบ และลงข้อมูลในโปรแกรม KPTs (เฉพาะส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น วันเดือนปี เริ่มต้นและสิ้นสุด)

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี) สัญญาจ้าง

โปรแกรม KPTs

ควรลงข้อมูลทันที
โปรแกรม KPTs
4. ขั้นตอนการเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสาร /
แบบฟอร์ม
เอกสารตัวอย่าง

Tipsข้อเสนอแนะ

4. การเสนอแต่งตั้ง     คณะทำงาน 4.1 เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับสำเนาคู่สัญญาจะต้องทำหนังสือแต่งตั้งคณะทำงานถึงอธิการบดี/ผู้ได้รับมอบหมายผ่านภาควิชา / หน่วยงาน และคณะ ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ •ระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 (ข้อ 18)

 
ส.ขอแต่งตั้ง
คณะทำงาน
ส.ขอแต่งตั้ง
คณะทำงาน
• สามารถดำเนินการทำ ส.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายในฉบับเดียวกันได้
•มอ 066/ว.142 ลว.12 ธค. 51 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการฯ
(โครงการที่มีการลงนามสัญญาจ้าง ข้อ II การบริหารโครงการ)
(ข้อ 1.1)
• กรณีทำงานคนเดียว (ไม่มีผู้ร่วมโครงการ) ไม่ต้องแต่งตั้งคณะทำงาน ให้ระบุในหนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายว่า "โครงการนี้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว จึงไม่ได้แต่งตั้งคณะทำงาน"
  4.2 ตรวจสอบรายชื่อคณะทำงาน
โครงการเพื่อนำเสนอผู้บริหารคณะพิจารณานำเสนออธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย แต่งตั้งคณะทำงานต่อไป

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

ส.ขอแต่งตั้ง
คณะทำงาน

ส.แต่งตั้ง
คณะทำงาน
ฉบับ จนท.ฝ่ายฯ นำเสนอ

ตรวจสอบรายชื่อว่ามีคณะทำงานคนใดเป็นบุคลากรภายนอกคณะและสังกัดหน่วยงานใดบ้าง (ซึ่งอาจจะสอบถามจากหัวหน้าโครงการหรือเจ้าหน้าที่ประจำโครงการได้)
 - กรณีมีบุคคลภายนอกคณะฯ หรือภายนอกมหาวิทยาลัย จะต้องทำหนังสือขออนุมัติบุคลากรจากต้นสังกัดเสนอผู้บริหารคณะพิจารณาลงนาม เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) ส.ขออนุมัติให้
บุคลากรร่วมเป็นคณะทำงานโครงการ
ส. ขออนุมัติ
บุคลากรภายนอกเป็นคณะทำงาน

(ไม่มี)

 - ต้นสังกัดมีหนังสือตอบรับครบทุกหน่วยงาน ต้นสังกัดของบุคคลภายนอกคณะ / มหาวิทยาลัย (ไม่มี) ส.ตอบรับ/ยินดีให้เข้าร่วมโครงการ ส.ตอบรับจากต้นสังกัด อนุญาตให้
บุคลากรเป็น
คณะทำงาน
  4.3 นำเสนอขอแต่งตั้งคณะทำงาน (พร้อมแนบหนังสือตอบรับจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกฉบับ )

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

ส.ขอแต่งตั้ง
คณะทำงาน
ส.ขอแต่งตั้ง
คณะทำงาน
หากยังไม่ได้รับ ส.ตอบรับจากหน่วยงาน สามารถใช้สำเนาส.ขออนุมัติให้บุคลากรร่วมเป็นคณะทำงานโครงการ แนบไปก่อนได้ และเมื่อได้รับส.ตอบรับแล้วส่งตามไปให้กองบริการการศึกษาภายหลัง
 

4.4 นำเสนออธิการบดีผู้รับมอบหมายพิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะฯทำงานและสำเนาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

เจ้าหน้าที่กองบริการ
การศึกษา  โทร.2243-4 
suteep.s@psu.ac.th

(ไม่มี)

คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน

ส.แต่งตั้ง
คณะทำงาน จากมหาวิทยาลัย

(ไม่มี)

  4.5 นำเสนอผู้บริหารที่รับผิดชอบเพื่อทราบและแจ้งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมลงข้อมูลในโปรแกรม KPIs ( คณะทำงาน ) และจัดเก็บเข้าแฟ้มโครงการต่อไป เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน
โปรแกรม KPIs
(คณะทำงาน)
เส้นทางการนำเสนอ ส.แต่งตั้ง
คณะทำงาน
ให้ผู้บริหารทราบ

(ไม่มี)

5. ขั้นตอนการขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสาร /
แบบฟอร์ม
เอกสารตัวอย่าง

Tipsข้อเสนอแนะ

5. การขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย 5.1 จัดทำ ส.ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย เสนออธิการบดี ผ่านภาควิชา/หน่วยงาน มายังคณะ(หน่วยบริการวิชาการฯ)

ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ

•ระเบียบ ม.สงขลานครินทร์
ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551
ลว. 13 ตค. 2551
(ข้อ 9 -14 และ 18)
ส.ขอนุมัติ
ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
ส.ขออนุมัติ
ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
• สามารถดำเนินการทำ ส.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายในฉบับเดียวกันได้
•มอ 066/ว.142 ลว. 12 ธค. 51 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการฯ • ตั้งค่าตอบแทนคณะทำงานต้องไม่เกินร้อยละ 70 ยกเว้นโครงการที่ให้คำปรึกษาอย่างเดียว สามารถตั้งค่าตอบแทนเกินร้อยละ 70 ได้ แต่ต้องไม่ตั้งค่าดำเนินการ
•มอ. 066/ว.014 ลว. 4 มีค. 52 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารโครงการและค่าใช้จ่าย โครงการบริการวิชาการ(เพิ่มเติม)
(ข้อ 2 - 4)
• ตั้งค่าธรรมเนียมบริการวิชาการร้อยละ 15 ของค่าตอบแทน + ค่าดำเนินการ
•มอ. 208.1/ว.240 ลว. 9 มิย. 52 เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ • กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้ว่าจ้าง ให้ตั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ร้อยละ 7 ของค่าตอบแทน + ค่าดำเนินการ + ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการด้วย
 

5.2 ตรวจสอบความถูกต้อง และนำเสนอคณบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณานำเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายต่อไป

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

•ระเบียบ ม.สงขลานครินทร์
ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551
ลว. 13 ตค. 2551
(ข้อ 9 -14 และ 18)
ส.ขออนุมัติ
ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
ส.ขออนุมัติ
ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
ที่เจ้าหน้าที่นำเสนอ
•การขออนุมัติประมาณการ ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย จะต้องมีคำชี้แจงเหตุผลประกอบในส.ขออนุมัติประมาณการ  ทุกครั้ง
•มอ.066/ว.142 ลว. 12 ธค. 51 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการฯ ข้อ1.2 •การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายจะต้องครอบคลุมรายรับและรายจ่ายทั้งหมด
•มอ.066/ว.014 ลว. 4 มีค. 52 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารโครงการและค่าใช้จ่าย โครงการบริการวิชาการ(เพิ่มเติม)
(ข้อ 2 - 4)
•กรณีที่ตั้งค่าตอบแทนวิทยากรของโครงการบริการวิชาการทุกประเภทจะต้องตั้งให้กับวิทยากรที่สังกัด ม.อ. ที่ ไม่เกิน ชม.ละ 1,000 บาท /วิทยากรภายนอกที่เป็น         จนท.ของรัฐ ไม่เกิน ชม.ละ 1,000 บาท / วิทยากรที่เป็นภาคเอกชน ไม่เกิน ชม.ละ 1,500 บาท
•มอ.208.1/ว.240 ลว. 9 มิย. 52 เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  •เพื่อความสะดวกในการเบิกจ่ายเงิน ควรแนะนำให้ผู้ปฏิบัติงานขออนุมัติเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุนใน ส.ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย โดยชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานว่าต้องเก็บหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับที่ถูกต้องและสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในของ มอ.
•การตั้งสำรองจ่าย ขึ้นกับดุลยพินิจของ    หัวหน้าโครงการ จะตั้งหรือไม่ก็ได้ทั้งนี้จะต้องคิดค่าใช้จ่ายในโครงการให้ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมด
•ไม่สามารถตั้งค่าครุภัณฑ์ได้ หากไม่ได้มีการระบุไว้ในสัญญา
จนท.ผู้ตรวจสอบจะต้องลงนาม (กำกับ) ที่ตัวเลขรวมของประมาณการค่าใช้จ่าย (เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว) ทุกครั้ง
  5.3 นำเสนออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติพร้อมส่งคืนคณะ / หน่วยงาน เจ้าหน้าที่กองบริการ
การศึกษา  โทร.2243-4 
suteep.s@psu.ac.th
•ระเบียบ ม.สงขลานครินทร์
ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551
ลว. 13 ตค. 2551
(ข้อ 9 -14 และ 18)
ส.ขออนุมัติ
ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
ส.ขออนุมัติ
ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
ที่เจ้าหน้าที่นำเสนอ

(ไม่มี)

•มอ 066/ว.142 ลว. 12 ธค. 51 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการฯ
•มอ. 066/ว.014 ลว. 4 มีค. 52 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารโครงการและค่าใช้จ่าย โครงการบริการวิชาการ(เพิ่มเติม)
(ข้อ 2 - 4)
  5.4 สำเนาแจ้งภาควิชา / หน่วยงาน เพื่อแจ้งผู้ปฏิบัติงานต่อไป พร้อมลงข้อมูลในโปรแกรม KPIs และจัดเก็บเข้าแฟ้มโครงการต่อไป เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล KPIs โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล KPIs ควรลงข้อมูลทันที
6. ขั้นตอนการมอบอำนาจในการรับเงินแทน
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสาร /
แบบฟอร์ม
เอกสารตัวอย่าง

Tipsข้อเสนอแนะ

6. การมอบอำนาจในการรับเงินแทน 6.1 ทำหนังสือขอรับมอบอำนาจในการรับเงินแทนเสนออธิการบดี ผ่านภาควิชาและคณะ(หน่วยบริการวิชาการฯ) ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ (ไม่มี) ส.ขอรับมอบอำนาจ ส.ขอรับมอบอำนาจ •กรณีที่ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS ไม่จำเป็นต้องทำ ส.ขอรับมอบอำนาจฯ
• กรณีที่ต้องรับเงินจากผู้ว่าจ้างที่ กทม. หรือปริมณฑล สามารถมอบอำนาจให้ จนท.จากหน่วยประสานงานเป็นผู้รับเงินแทนได้
• ทั้งนี้ หากไม่ได้ติดต่อกันไว้ก่อน ไม่ต้องระบุชื่อได้ กบศ.จะดำเนินการประสานงานให้เอง
• การมอบอำนาจต้องมอบให้บุคคล (ไม่ใช่หน่วยงาน ) เช่นมอบอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่ของงานประสานงาน (ไม่ใช่มอบให้งานประสานงาน )
• หากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีผู้รับเงินแทนได้ ควรขอรับมอบอำนาจเป็นคณะทำงานในโครงการ (ที่ไม่ใช่พนักงานโครงการ) เท่านั้น
  6.2 นำเสนอคณบดี/ผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาและส่งให้กองบริการการศึกษา  เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) ส.ขอรับมอบอำนาจ ส.ขอรับมอบอำนาจ

(ไม่มี)

  6.3 จัดทำหนังสือมอบอำนาจเสนออธิการบดี/ผู้ได้รับมอบหมายลงนามพร้อมส่งให้ผู้ว่าจ้างและสำเนาแจ้งคณะ เจ้าหน้าที่กองบริการ
การศึกษา (โทร. 2243-4)
suteep.s@psu.ac.th
(ไม่มี) ส.มอบอำนาจ

ส.มอบอำนาจ

(ไม่มี)

สำเนาบัตร
ข้าราชการของ
ผู้มอบอำนาจ
สำเนาบัตร
ข้าราชการของ
ผู้มอบอำนาจ

(ไม่มี)

  6.4 สำเนาแจ้งผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการทราบและจัดเก็บเข้าแฟ้มโครงการ

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี) สำเนา
ส.มอบอำนาจ

สำเนา
ส.มอบอำนาจ

โปรแกรมจัดเก็บระบบฐานข้อมูล KPIs

กรณีที่ผู้ว่าจ้างส่งเช็คให้ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ให้ส่งให้กองคลังและสำเนาแจ้งกองบริการการศึกษา เพื่อแจ้งคณะทราบด้วย
   - พร้อมข้อมูลการขอรับมอบอำนาจในโปรแกรม KPIs เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ   (ไม่มี)   (ไม่มี) (ไม่มี)   (ไม่มี) (ไม่มี)
7. ขั้นตอนการส่งงานและเบิกเงิน
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสาร /
แบบฟอร์ม
เอกสารตัวอย่าง

Tipsข้อเสนอแนะ

7. การส่งงานและเบิกเงิน 7.1 ตรวจสอบเงื่อนไขการส่งงานและเบิกเงินตามสัญญาจ้าง ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ

(ไม่มี)

สัญญาจ้าง

(ไม่มี)

กรณีไม่สามารถส่งงานได้ทันตามเงื่อนไขในสัญญาให้ชี้แจงผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านมหาวิทยาลัยทุกครั้ง
 
7.2 จัดทำหนังสือขอส่งงานพร้อมเบิกเงินตามเงื่อนไขของสัญญาถึง   อธิการบดีผ่านคณะ และภาควิชา / หน่วยงาน
(หน่วยบริการวิชาการฯ)
ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ ระเบียบ ม.สงขลานครินทร์
ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 ลว. 13 ตค. 2551 
( ข้อ 19 )
ส.ขอส่งงานพร้อมเบิกเงิน ส.ส่งงานพร้อม
เบิกเงิน

 

•ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถออกส.นำส่งงานด้วยตนเองได้ จะต้องออก ส.โดยคณะหรือ ม.เท่านั้น กรณีที่ส่งรายงานความก้าวหน้าที่ไม่มีการเบิกเงิน ให้ผู้บริหารคณะลงนามได้
( และคณะจะสำเนาให้มหาวิทยาลัย) ยกเว้นรายงานฉบับสมบูรณ์หรือรายงานที่มีการเบิกงวดเงิน  จะต้องส่งผ่านคณะให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยลงนามเท่านั้น พร้อมส่งรายงานให้มหาวิทยาลัย เก็บไว้ 1 ชุดด้วย

• กรณีที่ไม่สามารถส่งงานได้ทันตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง ให้ทำเรื่องขอขยายเวลาการส่งงานเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
 •มอ 066/ว.142 ลว. 12 ธค. 51 เรื่อง แนวปฏิบัติระเบียบบริการวิชาการ 51 โครงการที่มีการลงนามสัญญาจ้าง
การบริหารโครงการ

(ข้อ 2-4)
(ไม่มี) ส.ขอส่งรายงาน

• กรณีที่จำเป็นต้องใช้เงินและยังเบิกเงินจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ สามารถยืมเงินได้จากมหาวิทยาลัย / คณะก่อนได้ ในการยืมของมหาวิทยาลัย จะคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารในวันที่ยืม

• การจ่ายเงินให้ระบุให้จ่ายในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น

  7.3 ตรวจสอบความถูกต้องและนำเสนอคณบดี/ผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาและส่งให้
กองบริการการการศึกษา พร้อมลงข้อมูลในโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี) ส.ขอส่งรายงาน
 
โปรแกรมจัดเก็บระบบฐานข้อมูล KPIs •กรณีที่เร่งด่วน ต้องการให้ ส.ส่งงาน(ที่ไม่ใช่รายงานฉบับสมบูรณ์) ออกก่อน ควรแยกเรื่องส่งงานและเบิกเงินออกจากกัน โดยส่งงานในระดับคณะลงนาม (เพื่อความรวดเร็ว) และเรื่องเบิกเงินเสนอ มหาวิทยาลัยดำเนินการคู่ขนานกันไป
ส.ขอเบิกเงินงวด
ลงข้อมูลการส่งงานพร้อมเบิกเงินในโปรแกรม KPIs ในข้อมูลงวดงานและงวดเงินทุกครั้ง เพื่อเปลี่ยนสถานะสำหรับการติดตามงานของโครงการ
  7.4 นำเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในหนังสือส่งงานและเบิกเงิน

เจ้าหน้าที่กองบริการ
การศึกษา  โทร.2243-4 
suteep.s@psu.ac.th

(ไม่มี)

ส.ขอส่งงานพร้อมเบิกเงิน

ส.ส่งงานพร้อม
วงเงินที่ จนท.กบศ.นำเสนอ

 

•สอบถาม จนท.โครงการหรือผู้ปฏิบัติงานด้วยว่าหลังจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายลงนามแล้ว จะให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ส่งไปยังผู้ว่าจ้างโดยตรง หรือจะดำเนินการส่งเอง พร้อมแจ้งกองบริการการศึกษาทราบด้วย

ส.ขอส่งรายงาน

  7.5 ส่งให้ผู้ว่าจ้างและสำเนาฯแจ้งคณะฯเพื่อแจ้งผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่กองบริการ
การศึกษา (โทร. 2243-4)
suteep.s@psu.ac.th
(ไม่มี) สำเนา ส.ขอส่งงานพร้อมเบิกเงิน สำเนา ส.ขอส่งงานพร้อมเบิกเงิน (ไม่มี)
  7.6 เสนอคณบดี/ผู้ได้รับมอบหมายพร้อมสำเนาแจ้งผู้ปฏิบัติงานทราบและเก็บแฟ้มโครงการพร้อมลงข้อมูลในโปรแกรม KPIs เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) สำเนา ส.ขอส่งงานพร้อมเบิกเงินโปรแกรม KPIs (ความก้าวหน้า) โปรแกรมจัดเก็บระบบฐานข้อมูล KPIs ควรลงข้อมูลทันที
8. ขั้นตอนการเบิกจ่าย/คืนเงิน
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสาร /
แบบฟอร์ม
เอกสารตัวอย่าง

Tipsข้อเสนอแนะ

8.1 กรณีผู้ว่าจ้างจ่ายเป็นเช็ค 8.1.1 ส่งเช็คมาให้ที่มหาวิทยาลัย ผู้ว่าจ้าง (ไม่มี) เช็ค เช็ค กรณีที่ผู้ว่าจ้างส่งเช็คให้ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ให้ส่งให้กองคลังและสำเนาแจ้งกองบริการการศึกษา เพื่อแจ้งคณะทราบด้วย
  8.1.2 ส่งเช็คให้กองคลังเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน ส่งให้กับ
ผู้ว่าจ้าง และสำเนาใบเสร็จให้คณะฯเพื่อแจ้งผู้ปฏิบัติงานดำเนินการต่อไป
เจ้าหน้าที่กองบริการ
การศึกษา โทร. 2243-4
suteep.s@psu.ac.th
(ไม่มี) ใบเสร็จรับเงิน
สำเนาใบเสร็จรับเงิน
ส.นำส่งเช็ (ไม่มี)
  8.1.3 สำเนาแจ้งผู้ปฏิบัติงานฯ เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) สำเนาใบเสร็จ สำเนาใบเสร็จ (ไม่มี)
  8.1.4 ทำเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายพร้อมหักล้างเงินยืม (ถ้ามี)โดยแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายเสนอ คณบดีหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายผ่านภาควิชาฯหรือหน่วยงาน (ส่งการเงินคณะฯ)
ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ

• มอ 208.1/025 ลว.20 มค. 52 เรื่อง แจ้งการหักค่าธรรมเนียมบริการวิชาการในทุกงวดของโครงการ

ส.ขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงิน
พร้อมแนบสำเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ส.ขออนุมัติเบิกเงิน • การเบิกจ่ายจะต้องหักค่าธรรมเนียมบริการวิชาการตามสัดส่วนที่ได้รับทุกงวด ในอัตราร้อยละ 13.04 (โดยจะหักล้างส่วนต่าง ในงวดสุดท้ายของโครงการ)
  8.1.5 ตรวจสอบตัดยอดเงินยืม(ถ้ามี) พร้อมนำเสนอคณบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติและจัดทำฎีกาเบิกเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน
(โทร. 7073-4)
wjutamas@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) ส.ขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงิน
ส.ขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อขอรายการคุมเงินโครงการเพื่อลงในโปรแกรม KPIs ทุกวันที่ 5 ของเดือน
  8.1.6 ในกรณีที่คณะฯ ทดรองจ่ายเงินด้วยกับส่งไปให้กองคลังจ่าย เช่น วงเงินมากกว่า 500,000.- บาท จะส่งไปจ่ายกองคลัง เป็นต้น เจ้าหน้าที่การเงิน
(โทร. 7073-4)
wjutamas@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) (ไม่มี) (ไม่มี)

(ไม่มี)

  8.1.7 การเงินคณะฯ โอนเงินเข้าบัญชีของหัวหน้าโครงการพร้อมวางฎีกาเบิกเงินจากกองคลัง เจ้าหน้าที่การเงิน
(โทร. 7073-4)
wjutamas@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) เช็ค เช็ค • ขั้นตอนในการดำเนินการ จนถึงรับเงินประมาณ 2 สัปดาห์
บัญชีโครงการ •กรณีขอเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน
ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการจะต้องเก็บหลักฐานการจ่ายเงินเองทั้งหมด และเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมสำหรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ของ .อ.
 
8.2 กรณีผู้ว่าจ้างจ่ายผ่านระบบ GFMIS 8.2.1 โอนเงินผ่านระบบ GFMIS และส่งใบแสดงสถานะการโอนเงินมาให้ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ ผู้ว่าจ้าง (ไม่มี) ใบแสดงสถานะ
การโอนเงิน
ใบแสดงสถานะ
การโอนเงิน
• ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการจะต้องติดตามการโอนเงินพร้อมใบแสดงสถานะการโอนเงินจากผู้ว่าจ้างเอง เนื่องจากผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่จะไม่ได้แจ้งให้ทราบทุกครั้ง
  8.2.2 ตรวจสอบยอดเงินเข้ากับกองคลังตามวันที่จำนวนเงินในใบสถานะการโอนเงินของผู้ว่าจ้าง ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ (ไม่มี) ใบแสดงสถานะ
การโอนเงิน
ใบแสดงสถานะ
การโอนเงิน
(ไม่มี)
  8.2.3 นำใบสถานะการโอนเงินพร้อมรายละเอียดการออกใบเสร็จไปให้เจ้าหน้าที่กองคลังเพื่อออกใบเสร็จ ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ (ไม่มี) ใบแสดงสถานะ
การโอนเงิน
ใบแสดงสถานะการโอนเงิน และ
รายละเอียดการออก
ใบเสร็รับเงิน
(ไม่มี)
รายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงิน
  8.2.4 ทำหนังสือเบิกจ่ายเงิน พร้อมหักล้างเงินยืม(ถ้ามี) โดยแนบสำเนาใบเสร็จและสำเนา ประมาณการค่าใช้จ่ายส่งเบิกจ่ายไปยังการเงินคณะฯ ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ (ไม่มี) ส.ขออนุมัติเบิกจ่ายพร้อมสำเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ส.ขออนุมัติเบิกจ่ายพร้อมสำเนา
ใบเสร็จรับเงิน

(ไม่มี)

  8.2.5 ตรวจสอบตัดยอดเงิน(ถ้ามี) พร้อมนำเสนอคณบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติและนำส่งกองคลัง พร้อมสำเนาแจ้งหน่วยบริการวิชาการฯ เจ้าหน้าที่หน่วยคลัง
(โทร.7073-4)
wjutamas@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) ส.ขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงิน
ส.ขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงิน
เจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการฯ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยคลัง เพื่อขอรายการคุมเงินโครงการเพื่อลงในโปรแกรม KPIs ทุกวันที่   5 ของเดือน
  8.2.6 พิมพ์เช็คเสนอผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค

 เจ้าหน้าที่กองคลัง (โทร.2236)

(ไม่มี) เช็ค เช็ค • ผู้ปฏิบัติงานจะต้องติดตามเช็คจากกองคลังเองเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วกองคลังไม่ได้แจ้งเมื่อเช็คลงนามแล้ว
  8.2.7 รับเช็คที่กองคลังและนำเช็คเข้าบัญชีโครงการต่อไป ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ (ไม่มี) เช็ค เช็ค •กรณีขอเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน     ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการจะต้องเก็บหลักฐานการจ่ายเงินเองทั้งหมด และเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมสำหรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ของมอ.
        บัญชีโครงการ   • ขั้นตอนในการดำเนินการ จนถึงรับเงินประมาณ 2 สัปดาห์
9. ขั้นตอนการสรุปค่าใช้จ่ายพร้อมปิดโครงการและจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสาร /
แบบฟอร์ม
เอกสารตัวอย่าง

Tipsข้อเสนอแนะ

9. การสรุปค่าใช้จ่ายพร้อมปิดโครงการและจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 9.1 สรุปค่าใช้จ่ายพร้อมปิดโครงการทั้งหมดแจ้งหน่วยบริการวิชาการฯ ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ •ระเบียบมหาวิทยาลัย
สงขลานรินทร์ ว่าด้วยการบริการวิชาการ พ.ศ.2551 
(ข้อ 20)
ส.สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส.สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ • จะต้องดำเนินการปิดโครงการภายใน 60 วัน นับจากได้รับเงินงวดสุดท้ายจากผู้ว่าจ้าง
•มอ 066/ว.142 ลว.12 ธค .51 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการฯ โครงการที่มีการลงนามสัญญาจ้าง
ข้อ II  การบริหารโครงการ 
( ข้อ 1.2.3 ) 
ข้อ III การปิดโครงการ
• เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการให้เป็นรายได้ของหน่วยบริหารโครงการ
  9.2 จัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการตามระเบียบบริการวิชาการ และลงข้อมูลในโปรแกรม KPIs

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

•ระเบียบมหาวิทยาลัย
สงขลานรินทร์ ว่าด้วยการบริการวิชาการ พ.ศ.2551 
(ข้อ 15-16 และ 23)
 

ส.สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พร้อมจัดสรรค่า
ธรรมเนียมบริการวิชาการ
ส.สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พร้อมจัดสรรค่า
ธรรมเนียมบริการวิชาการ
 กรณีเป็นโครงการที่ตั้งประมาณการภายใต้ระเบียบบริการวิชาการ พ.ศ.2536 ให้จัดสรรตามหลักเกณฑระเบียบ พ.ศ.2536 ์หากประมาณการภายใต้ระเบียบ 2551 ให้จัดสรรตามหลักเกณฑ์ระเบียบ 2551
•ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่า
ธรรมเนียมบริการวิชาการ พศ.2551 ลว. 31 ตค. 2551
สูตรการคำนวณ การจัดสรรตามระเบียบฯ 2551
  9.3 นำเสนอคณบดี/ผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาลงนามพื่อนำเสนออธิการบดี/ผู้ได้รับมอบหมาย  เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) ส.สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พร้อมจัดสรรค่า
ธรรมเนียมบริการ
วิชาการ
ส.สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พร้อมจัดสรรค่า
ธรรมเนียมบริการ
วิชาการ ที่มีลายมือ
จนท.ฝ่ายฯ

(ไม่มี)

  9.4 ตรวจสอบ/นำเสนออธิการบดี/ผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติและสำเนาแจ้งกองคลังและคณะที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป เจ้าหน้าที่กองบริการ
การศึกษา (โทร.2243-4)
suteep.s@psu.ac.th
(ไม่มี) สำเนา ส.สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พร้อมจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ส.สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พร้อมจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ

(ไม่มี)

  9.5 สำเนาแจ้งหน่วยคลังฯทราบและจัดสรรค่าธรรมเนียมฯที่คณะฯได้รับ (ภายใน) และมติกรรมการคณะโดยนำเสนอคณบดี/ผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติและสำเนาแจ้งหน่วยคลัง/ภาควิชาฯหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการภายในคณะฯ ลว. 8 พ.ย.2544 

ส.ขออนุมัติจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ
ภายในคณะ
ส.ขออนุมัติจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ
ภายในคณะ

สูตรการคำนวณการจัดสรรเงินเหลือจ่าย
ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการภายในคณะฯ ตามระเบียบฯ 2551

มอ 207.1/68 ลว.12 ก.ค.2539 เรื่องแจ้งมติที่ประชุมกรรมการประจำคณะ(การจัดสรรเงินเหลือจ่ายจากการจัดประชุม อบรม สัมมนา
มอ 208.01/278  ลว.9 ธ.ค. 2545 เรื่องขอหารือการ
จัดสรรเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการฝ่ายบริการวิชาการ
• มติกรรมการประจำคณะฯ เรื่องการจัดสรรเงินรายได้จากการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม อบรม สัมมนา
11/36 ลว.19 พ.ย.36
•มอ 208.01/005  ลว.10 ม.ค. 2548  เรื่อง ขออนุมัติให้จัดสรรค่าธรรมเนียมบริการ
วิชาการพร้อมสำรองจ่าย
ตามค่าตอบแทนคณะทำงานให้แก่หน่วยบริหารโครงการ
•มอ.208.1/541 ลว. 15 ธค. 2551 เรื่อง  ขอหารือเรื่องการจัดสรรเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการฯ ของหน่วยงานอื่นในคณะ
มอ 208.1/027 ลว.22 ม.ค. 52  เรื่องขอแจ้งแนวทางเกี่ยวกับการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมบริการวิชาการภายในคณะฯ
  9.6 ลงข้อมูลการสรุปปิดโครงการและจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการในโปรแกรม KPIs
เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

โปรแกรมจัดเก็บระบบฐานข้อมูล KPIs โปรแกรมจัดเก็บระบบฐานข้อมูล KPIs   (ไม่มี)
Powered by Academic Services : Faculty of Engineering PSU