แผนกิจกรรม ฝ่ายบริการวิชาการ ปี 2551
ลำดับ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา (ต.ค. 50. - ก.ย. 51)  หมายเหตุ ผลการดำเนินงาน แผนบริหารงานคณะฯ
        ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   3.1 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
A.  แผนการประชาสัมพันธ์และงานโครงการ                                              
1 จัดกิจกรรมเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์แนะนำศักยภาพและงานบริการให้หน่วยงานอื่นทราบ เช่น
- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุน (MOU. Cluster, Networking)
- การจัดประชุมในกิจกรรมเฉพาะเพื่อแสวงหาความร่วมมือ
1.1  จัดกิจกรรมเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์แนะนำศักยภาพงานบริการและแนะนำหลักสูตรอบรม
ต่างๆ ของคณะ แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
หนฝ./ ทีม iTAP /
ทีม Training /
ทีม NEC
  มอ. วิชาการตรัง 1
และ 13
 (2 ครั้ง)
    10
 (1 ครั้ง)
  1,16 2 ครั้ง   มอ.วิชาการ 17-20 10(RFID&NECTEC)   100%            
1.2  จัดหรือเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน/องค์กร/ผู้ประกอบการในเรื่องที่เป็นศักยภาพของพื้นที่ เช่น ยางพารา ปาล์มเป็นต้น - ทีม iTAP (พิชนันท์)       26-27(2 เรื่อง)             33.33%            
1.3  การเข้าเยี่ยมโรงงาน (First Visit) นิศากร และพิชนันท์(ITAP) 8 3 5 3 1 2 1 0 1 2 5 2 อย่างน้อย คนละ 20 โรง/ปี 82.50%            
1.4  ผู้บริหารฝ่ายฯเข้าพบหน่วยงานทั้งที่เป็นแหล่งทุนเดิมและแหล่งทุน
ใหม่   เพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือกัน (กลุ่มเป้าหมาย คือ กรมส่งเสริมฯ / สสว./หน่วยงานที่รับผิดชอบงบประมาณต่าง ๆ
เป็นต้น)
ทีมบริหารฝ่าย / ผจก.โครงการ         5 (สสว.)         23 (พัฒนาชุมชน) 25  (พัฒนาชุมชนจะนะ) ภายในปีงบประมาณ
(อย่างน้อย 2 ครั้ง)
100%          
1.5  กิจกรรมร่วมพูดคุยสนทนาในรายการตามสถานีวิทยุต่าง ๆ เช่น สวท.สงขลา ,วิทยุ ม.อ. หรือสถานี
อื่นๆ  3 ครั้ง 
อรุนันต์       23 หนฝ.นันต์102.25 mhz     23 หนฝ. 88 MHz 22 หนฝ. 88 MHz       100%            
1.6  กิจกรรมเสวนา/เปิดตัวแนะนำ
โครงการ NEC ปี 2551 จำนวน
3 รุ่น พร้อมรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
หนฝ./อรุนันต์ (NEC)     21                     100%          
1.7  ประชุมแนะนำโครงการ ITAP ให้กับบุคลากรภายใน ม.อ. นิศากร และพิชนันท์(ITAP)                   ปีละ 3 ครั้ง 0%              
1.8  จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง
เพื่อแนะนำโครงการ ITAP
นิศากร และพิชนันท์(ITAP)       29           ปีละ 2 หลักสูตร 50%          
2 การจัดทำเอกสารการให้บริการวิชาการให้ลูกค้าทุกปี (ปฏิทินประจำปี) 2.1  จัดทำเอกสารแนะนำงานบริการวิชาการ ขั้นตอนการใช้บริการ และตารางเวลาการฝึกอบรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรคณะ/หน่วยงานราชการ /สถาน
ประกอบการในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 1,500 ฉบับ
กนกรัตน์                       ภายในวันที่
20 ธ.ค. 50
100%              
3 การจัดทำสื่อปชส.ฝ่ายบริการวิชาการทุกเดือน 3.1  สารบริการวิชาการ พินทุมาศ     5   5   5   5   8 ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน สารบริการวิชาการ   100%              
             
3.2  จดหมายข่าวมอ สัณหจุฑา   25%              
3.3  spot วิทยุ สัณหจุฑา   33.33%              
3.4  Web site พินทุมาศ                  
4 การขึ้นป้ายปชส.หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และหน้ามหาวิทยาลัย 4.1  การขึ้นป้ายปชส.หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กนกรัตน์ (คี่)             ตั้งแต่ ต.ค. 50
เป็นต้นไป
(ทุกครั้งที่มีการติดตั้งต้องถ่ายรูปมา up ด้วย)
 TQM & WC              
4.2  การขึ้นป้ายปชส.หน้า
มหาวิทยาลัย
กนกรัตน์ (คี่)                  BI 2     100%              
 EIT  100%              
5 ปรับปรุงพัฒนาสื่อแนะนำงานบริการ
วิชาการคณะวิศวกรรม
ศาสตร์/ฝ่ายบริการวิชาการ
5.1  จัดทำสื่อ VCD (พร้อมบันทึกเสียง) แนะนำงานบริการวิชาการคณะ/ฝ่ายฯ พินทุมาศ                     50%   ข้อมูล,ภาพและ Story board   50%              
6 CRM 6.1  ทำวิจัยสถาบัน เรื่อง ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมผู้รับบริการ เช่น กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (โครงการ NEC)
      กลุ่มอุตสาหกรรม (โครงการ
ITAP และ training) (กิจกรรม AAR วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  และวิธีการเลือกช่องทางการสื่อสารที่ดีที่สุดสำหรับ
การประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบข่าวสาร)
หนฝ/นิศากร/พิชนันท์/
กนกรัตน์ /อรุนันต์
      ó ó ó ó ó ó       - ก.พ. ทำข้อเสนอโครงการ
- อาจมีระยะเวลาโครงการ 1 ปี แต่ของฝ่ายอาจจะประมาณ 6 เดือน  (6 เดือน หลังเป็น ITAP) ซึ่งส่งเพียงผลการวิเคราะห์ก่อน ยังไม่ส่งรายงาน
ทำเฉพาะ NEC   0%            
6.2  ปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้า โดยข้อมูลลูกค้าจากอบรม และโครงการต่างๆ/ปรับปรุงฐานข้อมูลโรงงาน ทีม iTap/พินทุมาศ           50%     70%     80%   http://www.acaser.eng.psu.ac.th/ASO/customer              
6.3  จัดทำ Training Need ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เอกสาร/โทรสาร/ E-mail / Web เป็นต้น ทีม Training
                ó ó     ได้ผลสรุปเป็นแผนการดำเนินการจัดอบรม ปี 2551              
7 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 7.1  ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทั้งภายใน(ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการใน ม.)และภายนอก(ผู้รับบริการของฝ่ายฯ) พินทุมาศ/สัณหจุฑา                   ó 10 ต.ค.     10-ต.ค.-51              
8 โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า (ใช้งปม เงินรายได้ ตั้งงบไว้ 373,000 บาท) 8.1  จัดอบรม/ให้คำปรึกษา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่วิสาหกิจชุมชนหรือผู้ด้อยโอกาส 4 กลุ่ม กนกรัตน์/อรุนันต์       2 กลุ่ม 2 กลุ่ม       1กลุ่ม       รายละเอียดอยู่ในโครงการ  -โครงการพลังงานทดแทน ของภาคเคมี 4 กลุ่มโรงเรียน (รัตภูมิวิทยา/หารเทา/จุฬาภรณ์/บูรณะรำลึก)
 -โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรุ่นพิเศษ ของสถานวิจัยฯ
- ให้ความอนุเคราะห์น้ำมันไบโอดีเซล
 โดยใช้งบประมาณแล้ว
72,090.- บาท
           
9 โครงการ/กิจกรรมที่คณะสนับสนุน/เป็นเจ้าภาพร่วม (ใช้งปม เงินรายได้ ตั้งงบไว้ 200,000 บาท) 9.1  จัดกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับองค์กรวิชาชีพอื่น หนฝ./กนกรัตน์                     4 & 21   รายละเอียดอยู่ในโครงการ  -4 สค.จัดประชาพิจารณ์แผนแม่บท ร่วมกับ nectec          -21สค. จัด Dinner Talk กับ วสท.              
B.  แผนการปรับปรุงระบบการทำงานบริการวิชาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานของบุคลากร และแผนงานประจำ                              
1 จัดทำระบบการจัดการความรู้ (KM) แนวปฏิบัติ และเทคนิคภายในฝ่ายบริการวิชาการ 1.1  ขั้นตอนการบริหารงานบุคคล หนฝ./จิรา                     ขั้นตอนการบริหารงานบุคคล              
1.2  ขั้นตอน ITAP หนฝ./นิศากร/Admin           21 5                  
1.3  ขั้นตอนการบริการวิชาการ หนฝ./อรุนันต์/พัชรา           4     แล้วเสร็จประมาณ 60%              
2 การพัฒนาแนวคิดในการทำงานภายในองค์กร  2.1  การประชุมทบทวนการทำงาน หนฝ./จิรา     รอง   ผช
3เม.ย.
25-26 หนฝ   รอง   ผช 22
รองฯ
  66.67%              
  2.2  การถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร  จิรา 22, 30 6, 13 10, 24 20,27               41.67%              
3 การประเมินความพึงพอใจและทัศนคติของบุคลากร 3.1  ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายใน จิรา                     17     100%              
4 การปรับปรุงการทำงานด้วยกิจกรรม
5 ส. และกิจกรรมการมีส่วนร่วม
4.1  จัดกิจกรรม Best Practice และ Best of the Year หนฝ./ประธาน 5ส.                         100%              
4.2  จัดกิจกรรม Think and Do Man ประธาน 5ส./ประธานฝ่ายวิชาการ โบว์/นิ นิ/เจน นิ/เจน จิรา
-นิ/นิ
นิ/จิ-นิ-เจน นัน/นัน นัน/เจน อ๊อด(ช)/นิ-นัน จิ๋ว/เจน-นัน       สรุปคะแนนโหวต Do&Think      75%              
4.3  จัดกิจกรรมข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วม  ทุกคน/เลขานุการสรุป blog 5 4 5 4 4 3 5 5 5 8 10 http://share.psu.ac.th/planet/eng-acaser-5S-QI              
4.4  จัดกิจกรรมประเมินผล 5 ส.รายบุคคลทุก 1 เดือน ประธาน 5ส./ประธานฝ่ายประเมิน 96.2 98.38 95.6 92.92   91       66.67%              
5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรฝ่ายบริการวิชาการ 5.1  โครงการ"acaser  games" โดย
จัดให้มีการออกกำลังกายร่วมกัน  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
อรุนันต์/พิชนันท์  3 1 19 2,9 7 25 11 27 17,
24
  ให้ผู้รับผิดชอบระบุวันที่ดำเนินการ              
5.2  โครงการ"อิ่มอุ่น"โดยจัดให้มี
การนำอาหารกลางวันมาจากบ้าน
และรับประทานร่วมกัน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
จิรา 24 19 25 25 25 24 11 23 29 30 83.30%              
6 การสำรวจและวิเคราะห์ภาระงาน
ของบุคลากรเพื่อ
การบริหาร
6.1  ผลจำนวน Man-day การทำงานของทุกเดือน นิศากร/พัชรา 24 5 11 7 6 1 ส่งพร้อม
12พ.ค.
12 ภายใน วันที่ 5 ของทุกเดือน 91.67%              
7 การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ 7.1  อบรมในหลักสูตรเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ หรืองานเฉพาะทาง เป็นต้น พินทุมาศ           3               100%              
8 การปรับปรุง/พัฒนาระบบการทำงานและการเก็บรวบรวมข้อมูลของฝ่ายบริการวิชาการทุกประเภท บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8.1  จัดทำโปรแกรมการตรวจสอบทดสอบ หนฝ./สุรเชษฐ์
/อรุนันต์/พัชรา
    21                   100%              
8.2  จัดทำโปรแกรมการอนุเคราะห์วิทยากรและกรรมการ       80%             100%              
8.3  จัดทำโปรแกรมการทำโครงการแบบมีสัญญาจ้าง                   70% 70%              
8.4  จัดทำโปรแกรมการทำโครงการฝึกอบรม                   70% 70%              
8.5  จัดทำโปรแกรมการทำโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า                     70%              
8.6  จัดทำโปรแกรมการเก็บข้อมูลที่ปรึกษากรรมการวิชาการ/วิชาชีพภายนอก                     100%              
8.7  จัดทำโปรแกรมเก็บข้อมูล Reader                     100%            
9 จัดสัมมนาเรื่องการบริการวิชาการในคณะ (ระบบการให้บริการ) 9.1  จัดสัมมนาและคำแนะนำเรื่องบริการวิชาการ หนฝ./ อรุนันต์                 9   23   100%              
10 จัดสัมมนาดูงานนอกสถานที่ 10.1 จัดสัมมนาดูงานนอกสถานที่สำหรับบุคลากรฝ่าย หนฝ./ พิชนันท์                       จะจัดวันที่ 17 - 19 ตค. เนื่องจากในดือน กย.มีภารกิจมาก/สภาพอากาศ              
11 การบูรณาการงานบริการวิชาการ/งานวิจัย/การเรียนการสอน (Palm) 11.1 การสร้างระบบการบูรณาการงานบริการวิชาการ/งานวิจัย/
การเรียนการสอน
ผช/หนฝ./อรุนันต์         21 ó ó ó ó ó ó รายละเอียดอยู่ในแผนย่อย              
หมายเหตุ : 
ü ดำเนินการแต่ละครั้ง
ó ดำเนินการต่อเนื่อง