ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2549
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2549
ผลการดำเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. แผนการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ
1.1 การเปิดตัวเพื่อแนะนำงาน
บริการวิชาการของคณะ
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจและชุมชนรู้จักคณะฯ
และใช้บริการทางวิชาการมากขึ้น
ร่วมมือกับภาควิชา หน่วยงานจัดทำเอกสารเผยแพร่ จัดสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการ
และแนะนำงานบริการวิชาการของคณะฯ
หนฝ.
                         
1.2 การจัดทำเอกสารการให้บริการวิชาการ
ให้ลูกค้าทุกปี(ปฏิทินประจำปี)
1. เป็นข้อมูลให้ลูกค้ามีความสะดวก
ในการรับบริการ
2. ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า
มาใช้บริการมากขึ้น
จัดทำเอกสารแนะนำงานบริการวิชาการ
ขั้นตอนการใช้บริการและตารางเวลาการฝึกอบรม
ณัฐวรา
                       

แนะนำฝ่ายบริการวิชาการ บน Web Site
แผ่นพับ (V1)
แผ่นพับ (V2)

1.3 การจัดทำสื่อปชส.ผ่านทางสารบริการวิชาการ
/จดหมายข่าวมอ./spot วิทยุ ทุกเดือน
ให้ข้อมูลและเผยแพร่กิจกรรม
ด้านบริการวิชาการของคณะ ฯ
กิจกรรมในเดือนที่ผ่านมาสรุปข้อมูลการ ให้บริการวิชาการประจำเดือน
และกิจกรรมที่จะดำเนินการในเดือนถัดไป
อมราวดี/
ณัฐวรา/
สุธาวรรณ
                        สารบริการวิชาการทั้งหมด บน Web Site
สารบริการวิชาการ ฉบับที่ 1 มกราคม 2549
สารบริการวิชาการ ฉบับที่ 2 มีนาคม 2549
สารบริการวิชาการ ฉบับที่ 3 พฤษภาคม 2549
สารบริการวิชาการ ฉบับที่ 4 กรกฎาคม 2549
สารบริการวิชาการ ฉบับที่ 5 กันยายน 2549
1.4 การส่งข้อมูลสถิติการให้บริการวิชาการ
ทุกเดือนภายในคณะ
ให้ข้อมูลและสถิติมาตรฐาน
ด้านบริการวิชาการ
จัดทำรายงานสถิติการให้บริการเสนอ
ให้ผู้บริหารรับทราบ
และเผยแพร่ทางDockeeper
ขนิษฐา
                        สรุปข้อมูลบริการวิชาการ กุมภาพันธ์ 2549
สรุปข้อมูลบริการวิชาการ มีนาคม 2549
สรุปข้อมูลบริการวิชาการ พฤษภาคม 2549
1.5 การขึ้นป้ายปชส.หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
และหน้ามหาวิทยาลัย
ปชส.กิจกรรมบริการวิชาการ จัดทำป้ายผ้าปชส.ตามกิจกรรมที่จัด
อมราวดี
                        หนังสือขอติดป้าย
2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ
2.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการให้บริการ ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
ทั้งภายในและภายนอก
จิรา
                        สรุปผลการประเมินแบบสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อฝ่ายฯ
2.2 การปรับปรุงระบบการเก็บรวบรวมและ
รายงานข้อมูลบริการวิชาการทุกประเภท
เก็บและสรุปข้อมูลบริการวิชาการ
ได้รวดเร็วขึ้น
จัดทำโปรแกรมสำหรับรวบรวม
และสรุปข้อมูลบริการวิชาการ พัฒนาโปรแกรมโดยฝ่ายคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมศาสตร์
หนฝ./ขนิษฐา
                        การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดใหม่ จึงอยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
2.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้รับบริการทุกประเภท เป็นข้อมูลสำหรับติดต่อลูกค้า
ได้สะดวกขึ้น
up date ข้อมูลลูกค้าทุกโครงการและทั่วไป
ขนิษฐา
                        ฐานข้อมูลลูกค้า NEC รุ่นที่10
ฐานข้อมูลลูกค้า NEC รุ่นที่11
ฐานข้อมูลลูกค้า NEC รุ่นที่12
ฐานข้อมูลลูกค้า Training
2.4 จัดทำฐานข้อมูลที่ปรึกษาและวิทยากร เป็นข้อมูลสำหรับติดต่อวิทยากร
และที่ปรึกษาได้สะดวกขึ้น
รวบรวมข้อมูลวิทยากรและที่ปรึกษา
ขนิษฐา/นิศากร
                        ฐานข้อมูลวิทยากร NEC
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ iTAP
2.5 ปรับปรุง web site ฝ่ายบริการวิชาการ เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
และสะดวกในการติดต่อ
ปรับปรุงข้อมูลใน web site
ขนิษฐา
                        http://www.acaser.eng.psu.ac.th/
3. การปรับปรุงระบบการทำงานของฝ่ายบริการวิชาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานของบุคลากร
3.1 การประเมินความพึงพอใจ
และทัศนคติของบุคลากร
รับรู้และทราบแนวความคิด
และทัศนคติของบุคลากร
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
จิรา
                       

สรุปผลการประเมินแบบสำรวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรฝ่ายฯต่อฝ่ายฯ

3.2 การพัฒนาแนวคิดในการทำงานและ
ถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และ
ความเข้าใจในการทำงาน
ภายในองค์กร
การประชุมทบทวนการทำงาน
และการจัดอบรมสัมมนาภายในฝ่ายฯทุกเดือน
หนฝ.
                        แผนการฝึกอบรม ประจำปี 2549
ตัวอย่างเนื้อหาอบรมเรื่อง กิจกรรม 5ส.
ตัวอย่างเนื้อหาอบรมเรื่อง การมอบหมายงาน
ตัวอย่างไฟล์นำเสนอ เรื่อง การประสานงานในองค์กร
ตัวอย่างไฟล์นำเสนอ เรื่อง การบันทึกรายงานการประชุม
ตัวอย่างเนื้อหาอบรม เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับบุคคล / ข้อปฏิบัติภายในฝ่ายฯ
3.3 การปรับปรุงการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส.
และกิจกรรมการมีส่วนร่วม
1.สถานที่ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย
และบุคลากรมีส่วนร่วมในการทำงาน
2.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
1.ทำ 5ส. อย่างสม่ำเสมอ
2.ให้ความรู้ด้านการปรับปรุงงาน
3.จัดกิจกรรมข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วม
หนฝ.
                        ภาพกิจกรรม 5ส.
แผนกิจกรรม 5ส(ต.ค.48 - มี.ค.49)
แผนกิจกรรม 5ส(เม.ย.49- ธ.ค.49)
3.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการบริการวิชาการ เพื่อลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานบริการวิชาการ
วิจัยเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานบริการวิชาการ
หนฝ.
                        รายงานความก้าวหน้า
4. การจัดทำโครงการบริการวิชาการ
4.1 โครงการจากหน่วยงานว่าจ้างต่างๆ
ตามที่ส่งข้อเสนอโครงการไป
รายละเอียดอยู่ในโครงการ รายละเอียดอยู่ในโครงการ
เจ้าหน้าที่โครงการ
                        รายละเอียดโครงการ NEC รุ่นที่ 10
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ NEC รุ่นที่ 10
รายละเอียดโครงการ NEC รุ่นที่ 11
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ NEC รุ่นที่ 11
รายละเอียดโครงการ NEC รุ่นที่ 12
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ NEC รุ่นที่ 12
5. โครงการอบรม สัมมนา
5.1 โครงการอบรมสัมมนาภายใน รายละเอียดอยู่ในโครงการ รายละเอียดอยู่ในโครงการ
สิริมา
                        สรุปโครงการ In-House Training
5.2 โครงการอบรมสัมมนาทั่วไป รายละเอียดอยู่ในโครงการ รายละเอียดอยู่ในโครงการ
อมราวดี
                        สรุปโครงการ Public Training
5.3 โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดอยู่ในโครงการ รายละเอียดอยู่ในโครงการ
สิริมา
                        สรุปโครงการอบรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
แผน
 
ดำเนินการแล้ว