ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
หลักสูตรอบรม ตามสาขาความเชี่ยวชาญ
news.gif หมวดที่ 1 : ระบบคุณภาพ news.gif หมวดที่ 2: การจัดการ
QM-01
5 ส. เพื่อการบริหารและการเพิ่มผลผลิต
QM-02
Problem Solving (QC Story)
QM-03
การควบคุมกระบวนการโดยกลวิธีทางสถิติ (SPC)
QM-04
การจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในโรงงาน (GMP)
QM-05
การจัดทำระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร
QM-06
การตรวจประเมินภายในด้าน GMP & HACCP
QM-07
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)
QM-08
การประกันคุณภาพ
QM-09
เทคนิคการตรวจ 5ส. (5S Audit Technique)
QM-10
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC Activity)
QM-11
ความเข้าใจใน 7 QC Tools
QM-12
เทคนิคการควบคุมคุณภาพและการชักตัวอย่าง
QM-13
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
QM-14
สถิติเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
MG-01
E-Commerce
MG-02
การจัดการระบบข้อมูลเบื้องต้นในการบริหารงานสถานประกอบการ
MG-03
การลดการสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
MG-04
กิจกรรมกลุ่มเพื่อการทำงานเป็นทีม (Walk Rally : Team Building)
MG-05
ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
MG-06
ผู้ตรวจสอบอาคาร
 
   
   
   
   
   
news.gif หมวดที่ 3 : เทคโนโลยีและการจัดการการผลิต news.gif หมวดที่ 4 : สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
PM-01
กระบวนการเคลื่อนย้ายวัสดุ
PM-02
กลยุทธ์ที่ตั้งและการบริหารการผลิต
PM-03
การเขียนแบบวัสดุ 2 มิติ (Auto CAD)
PM-04
การจัดการการสูญเสียในโรงงาน
PM-05
การใช้งาน Programmable Logic Controller (PLC)
PM-06
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป UniGraphic
PM-07
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
PM-08
การปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทำงาน
PM-09
การผลิตชิ้นงานผ่านเครื่องจักรอเนกประสงค์อัตโนมัติ CNC ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
PM-10
การสอบเทียบบริภัณฑ์ทางการวัดตามข้อกำหนด ISO9000
PM-11
การออกแบบผลิตภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่า
PM-12
ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต
PM-13
เทคนิคเครื่องมือวัดแบบดิจิตอล เพื่อการประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัยและอุตสาหกรรม
PM-14
แนวคิดการเพิ่มผลผลิตในโรงงาน
PM-15
ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ และการยืดหยุ่น
ES-01
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ES-02
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ES-03
ผู้ควบคุมระบบมลพิษน้ำ
ES-04
ผู้ควบคุมระบบมลพิษกากของเสียอุตสาหกรรม
ES-05
ผู้ควบคุมระบบมลพิษอากาศ
ES-06
การอนุรักษ์พลังงานโรงงานและอาคาร
ES-07
เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานไฟฟ้า
ES-08
เทคโนโลยีสะอาด
ES-09
การผลิตไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย์
   
   
   
   
 
 

หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้บริการงานฝึกอบรมทั้งประเภทภายใน (In-house Training) และภายนอก (Public Training)

ติดต่อ คุณเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา โทรศัพท์ 0-7428-7089, คุณนิษฐกานต์ คชรัตน์, คุณอรุนันต์ หีมชูด
โทรศัพท์ 0-7428-7423
โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th

 
Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ