ผู้ทบทวนเอกสาร :  บงกช สุวรรณโชติ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :การนำหลักการ balanced scorecard มาประยุกต์ใช้กับกองทัพอากาศ

 
 

ปี พ.ศ. 2547

คำสำคัญ      

 
 

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การนำหลักการ balanced scorecard มาประยุกต์ใช้กับกองทัพอากาศ.ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ . 26 กุมภาพันธ์ 2547.

Balanced Scorecard

1.      1.  Balanced Scorecard (BSC) คือ อะไร?

BSC คือ การแปลวิสัยทัศน์ภารกิจ และกลยุทธ์องค์กรไปสู่ชุดของการวัดผลสำเร็จที่กำหนด กรอบสำหรับการวัดกลยุทธ์และระบบการจัดการ ซึ่งจะพิจารณาได้ 4 มุมมอง คือ

1.  มุมมองด้านการเงิน

2.  มุมมองด้านลูกค้า

3.  มุมมองด้านกระบวนการภายใน

4.  มุมมองด้านกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา

 

ข้อจำกัดของตัวบ่งชี้ทางด้านการเงิน

1.  การแข่งขันในยุคปัจจุบันมุ่งเน้นที่ปัจจัยต้องไม่ได้มากขึ้น เช่นความรู้  ความพึงพอใจของลูกค้า พนักงาน ตรา/ยี่ห้อ

2.  ตัวชี้วัดทางด้านการเงินบอกให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว แต่ไม่ได้บอกให้รู้ถึงปัญหาและโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต

 

       2. Balanced Scorecard ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

        การประเมินผลองค์กรไม่สามารถใช้ตัวชี้วัดทางด้านการเงินได้เพียงอย่างเดียวผู้บริหารต้องพิจารณา มุมมองอื่นๆ

       ประกอบด้วย จุดเริ่มต้นหรือที่มาของ BSC พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลองค์กร โดยต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึงมุมมองทั้ง 4 ด้าน โดยภายใต้แต่ละมุมมองประกอบด้วย

             1. วัตถุประสงค์

             2.  ตัวชี้วัด

             3.  เป้าหมาย

             4.  ความคิดริเริ่ม หรือสิ่งที่จะทำ

       3. Balanced Scorecard ในฐานะเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิวัติ

        BSC นอกจากจะเป็นเครื่องมือในการประเมินผลแล้ว ซึ่งในปัจจุบันพบว่า จุดอ่อนที่สำคัญของผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การวางแผน แต่อยู่ที่ความสามารถในการนำกลยุทธ์ที่ได้กำหนดขึ้นไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นแนวทางสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จจึงต้องประกอบด้วย การมีทั้งกลยุทธ์ที่ดีและความสามารถในการนำกลยุทธ์นั้นไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งอุปสรรคที่ทำให้กลยุทธ์ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

      ประกอบด้วย

       1. วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นขาดการสื่อสารการถ่ายทอดไปยังผู้บริหารระดับต่างและพนักงาน

2. การบริหารระดับต่างๆ และพนักงานยังขาดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามกลยุทธ์

3. ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมักไม่ค่อยให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับกลยุทธ์มากนัก