สรุปรายชื่อเอกสารที่ทบทวน
ผู้ทบทวนเอกสาร หัวข้อ/ที่มา ระเภท
เอกสาร
ปี
พ.ศ.
คำสำคัญ

วิชานันท์ ชูหวาน

 การศึกษากระบวนการผลิตและหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิต :
กรณีศึกษา
ในกระบวนการผลิตอุปกรณ์การแพทย์
วัชนะชัย จูมผา
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยานิพนธ์ 2551
  • ความสูญเปล่า   

  • เวลามาตรฐาน

วิชานันท์ ชูหวาน

การเพิ่มผลผลิตของสายการประกอบโครงเสริมกันชนหน้า
สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยานิพนธ์ 2551

 

ทิปวัชร ราชพรหม

การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการวางแผนตารางการผลิตหลัก กรณีศึกษา : โรงงานเครื่องทำน้ำเย็น
นายฐิติศักดิ์ ยุทธนาเสวิน

  2549  
วิชานันท์ ชูหวาน

การประยุกต์ใช้วิศวกรรมวิธีการและการวัดงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในบริษัทผลิตรถยนต์
กรณีศึกษา สายการประกอบรถยนต์

กิตติชัย สองนาค
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  2548

 

ทิปวัชร ราชพรหม

การพัฒนาระบบการจัดการกระบวนการผลิตไม้ยางพาราอบแห้ง กรณีศึกษา โรงงานไม้ยางพาราอบแห้ง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายชำนิ กิ่งแก้ว

วิทยานิพนธ์ 2548

 

วิชานันท์ ชูหวาน

การปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
วิทย์ วรรณจิตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2547

 

วิชานันท์ ชูหวาน

การประยุกต์ใช้เทคนิคการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต กรณีศึกษา หจก.รวมช่าง จำกัด. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพมหานคร
นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยานิพนธ์ 2545  
วิชานันท์ ชูหวาน

การลดของเสียในอุตสาหกรรมการผลิตสายโทรศัพท์
พูลลาภ สุทธิวนิช

   

 

วิชานันท์ ชูหวาน

การลดความสูญเสียในกระบวนการพิมพ์หนังสือ
ฐิติพร สังข์สัมฤทธิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2544

 

วิชานันท์ ชูหวาน

การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มม.
รวิศ รัชตะวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  2541