ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2551 (last update : 16/06/08)

ปี
งปม.
ประ
เภท
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับบริการ    
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯเคมี บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   ต.ค.-50
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯเคมี บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   พ.ย.-50
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯเคมี บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   ธ.ค.-50
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯเคมี บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   ม.ค.-51
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯเคมี บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   ก.พ.-51
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯเคมี บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   มี.ค.-51
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯเคมี บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   เม.ย.-51
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯเคมี บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   พ.ค.-51
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯไฟฟ้า บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   ต.ค.-50
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯไฟฟ้า บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   พ.ย.-50
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯไฟฟ้า บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   ธ.ค.-50
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯไฟฟ้า บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   ม.ค.-51
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯไฟฟ้า บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   ก.พ.-51
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯไฟฟ้า บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   มี.ค.-51
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯไฟฟ้า บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   เม.ย.-51
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯไฟฟ้า บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   พ.ค.-51
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯโยธา บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   ต.ค.-50
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯโยธา บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   พ.ย.-50
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯโยธา บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   ธ.ค.-50
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯโยธา บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   ม.ค.-51
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯโยธา บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   ก.พ.-51
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯโยธา บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   มี.ค.-51
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯโยธา บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   เม.ย.-51
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯโยธา บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   พ.ค.-51
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯเหมืองแร่ บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   มี.ค.-51
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯเหมืองแร่ บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   เม.ย.-51
2551 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมภาคฯเหมืองแร่ บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   พ.ค.-51
2551 1 โครงการการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต้ ประจำปี 2551 กรมควบคุมมลพิษ   -
    1. รวม (การวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจซ่อม)      
2551 2 บริการเครื่องพิมพ์ของฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ บุคลากร / หน่วยงานต่างๆ   ต.ค.-50
2551 2 บริการเครื่องพิมพ์ของฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ  บุคลากร / หน่วยงานต่างๆ   พ.ย.-50
2551 2 บริการเครื่องพิมพ์ของฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ  บุคลากร / หน่วยงานต่างๆ   ธ.ค.-50
2551 2 บริการเครื่องพิมพ์ของฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ  บุคลากร / หน่วยงานต่างๆ   ม.ค.-51
2551 2 บริการเครื่องพิมพ์ของฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ  บุคลากร / หน่วยงานต่างๆ   ก.พ.-51
2551 2 บริการเครื่องพิมพ์ของฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ  บุคลากร / หน่วยงานต่างๆ   ม๊.ค.-51
2551 2 บริการเครื่องพิมพ์ของฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ  บุคลากร / หน่วยงานต่างๆ   เม.ย.
2551 2 บริการเครื่องมือภาคฯเคมี  บุคลากร / หน่วยงานต่างๆ   ก.พ.-51
2551 2 บริการเครื่องมือภาคฯเคมี บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   พ.ย.-50
2551 2 บริการห้องปฏิบัติการของภาคเคมี บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   มี.ค.-51
2551 2 บริการห้องปฏิบัติการของภาคเคมี บริษัท / หจก. / หน่วยงานต่าง ๆ   เม.ย.-51
    2. รวม (การให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ)      
2551 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการไบโอดีเซลรุ่น 5 และรุ่นที่ 6 ข้าราชการ พนักงานและผู้สนใจทั่วไป   ต.ค.-50
2551 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการไบโอดีเซลรุ่น 7 ข้าราชการ พนักงานและผู้สนใจทั่วไป   ม๊.ค.50
2551 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการไบโอดีเซลรุ่น 8 ข้าราชการ พนักงานและผู้สนใจทั่วไป   พ.ค.-51
2551 3 ผู้ควบคุมระบบป้องกันมลพิษทางน้ำ ผู้ควบคุมระบบบำบัด    
2551 3  ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 1  วิศวกร สถาปนิก    
2551 3  ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 2/2551  วิศวกร สถาปนิก    
2551 3 Microsoft Certificate Profesional Developer For software engeneering Academy นักศึกษา/บุคคลผู้สนใจ    
2551 3 Sun Certificate Java programmer นักศึกษา/บุคคลผู้สนใจ    
2551 5 โครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้    
    3.รวม (การจัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน)      
2551 4 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง พลังงานทดแทนเพื่อเยาวชน ครู อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์หรือบุคลากรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
    4.รวม (การจัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า)      
2550 5 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 17 ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป    
2551 5 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 18 ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป    
2551 5 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 19 ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป    
2551 5 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 20 ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป    
2550 5  โครงการสร้างบริกรธุรกิจ (Service Provider)ประเภทบริการข้อมูลเบื้องต้นสำหรับ SMEs และวิสาหกิจชุมชนรุ่นที่ 1,2,3   เจ้าหน้าที่ราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ     
2550 5  โครงการสัมมนาข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 1   ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 4 จังหวัด(ตรัง,พัทลุง,สตูล,สงขลา)     
2550 5  โครงการสัมมนาข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 2   ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 4 จังหวัด(ตรัง,พัทลุง,สตูล,สงขลา)     
    5.รวม (การจัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง)      
2548 7 โครงการศึกษามูลค่าอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง    
2550 7 โครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพความเสียหายของทางพื้นที่ภาคใต้ สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง    
2550 7 โครงการศึกษาและจัดทำแผนผังระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน สำนักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา (Phase II) สำนักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา    
2550 7 โครงการศึกษาออกแบบระบบระบายน้ำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต เทศบาลต.คลองแห เทศบาลตำบลคลองแห    
2551 7 โครงการดำเนินงานประหยัดพลังงานในโรงงานขนาดเล็ก โรงงานในจ.ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล จำนวน 10 แห่ง    
2550 7 โครงการการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศไทย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
2551 7 โครงการศึกษาประยุกต์ใช้ตัวแบบหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจรเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ(พื้นที่ศึกษา :ภาคใต้) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)                                                                                                                                       
2551 7 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ เพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ที่ร่องน้ำปากตะโก จังหวัดชุมพร กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี    
2551 7 โครงการศึกษาและสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดพัทลุง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)                                                                                                                                       
2551 7 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ เพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำคลองจมูกโพรง และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านหัวแหลม(ฝั่งกระโจม) กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี    
    7.รวม (การศึกษา สำรวจ การวางแผน การจัดการ)      
2551 8 โครงการสำรวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตะกอนและชายฝั่งทะเล กรมทรัพยากรธรณี    
2551 8 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าจ่ายขนานเข้าระบบจำหน่าย กฟภ.    
2550 8 โครงการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด    
2550 8 ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง หจก.ชุติวรรณ      
2550 8 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง(โครงการขอยกเลิกแล้ว 31/03/51)      
    8.รวม (การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อม)      
2550 9 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต ด้านการผลิต การบัญชีและการตลาด(MDIC ภูมิภาค) ผู้ประกอบการ    
2551 9 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต ด้านการผลิต การบัญชีและการตลาด(MDIC ภูมิภาค) รุ่นที่ 3 ผู้ประกอบการ    
2550 9 โครงการสื่อความรู้ ความรักความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    
2551 9 โครงการพัฒนาสื่อความรู้ ความรู้และความหวงแหน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    
2551 9 ออกแบบกลุ่มอาคารเรียนรวมและกิจกรรม เขตการศึกษาภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาภูเก็ต    
2551 9 โครงการศึกษาออกแบบระบบระบายน้ำเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต      
2551 9 โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.สงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี ม.สงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบประปาเพื่ออุปโภค-บริโภคภายในมหาวิทยาลัย    
2550 9 โครงการพัฒนาคอร์สแวร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่าย : วิศวกรรมเครือข่ายสื่อผสม การศึกษาทางไกลผ่านมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) และเครือข่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัยไทย (UniNet)     
2551 9 โครงการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าจ่ายขนานเข้าระบบจำหน่าย อ.สทิงพระ จ.สงขลา กฟภ. อ.สทิงพระ จ.สงขลา    
    9.รวม (การวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต)      
2551 10 ที่ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ม.ค. 51-ธ.ค.51) บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด    
2551 10 คณะกรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง เขตการศึกษาตรัง  ม.อ.    
2551 10 คณะกรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง เขตการศึกษาตรัง  ม.อ.    
2551 10 ร่วมเป็นกรรมการในฝ่ายวิชาการของการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
   
2551 10 คณะกรรมการตรวจการจ้างการต่อเติมดาดฟ้าอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยเภสัชทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์  ม.อ.    
2551 10 ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  ม.อ.    
2551 10 ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศแห่งชาติ  NCE-EHWM คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  ม.อ.    
2551 10 คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เขตการศึกษาตรัง  ม.อ.    
2551 10 คณะกรรมการประกวดราคา  (ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย) เขตการศึกษาตรัง  ม.อ.    
2551 10 กรรมการธรรมาภิบาล  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  ม.อ. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  ม.อ.    
2551 10 คณะกรรมการประเมินผลการประกวดโครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนกับ ปตท. ประจำปี 51 บริษัท ปตท. จำกัด  (มหาชน)    
2551 10 ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุการติดตั้งระบบระบายอากาศที่งานโพชนาการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ งานพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์  ม.อ.    
2551 10 ที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการออกแบบและร่วมพัฒนาก่อสร้างโรงงานไบโอดีเซล บริษัท  สตาร์พลายวู้ด จำกัด    
2551 10 ผู้ทางคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานด้านต่าง ๆ  ของสภาธุรกิจชายแดนภาคใต้  IMT-GT งานวิเทศสัมพันธ์ 
กองบริการการศึกษา  ม.อ.
   
2551 10 ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรในการะบวนการหีบน้ำมันปาล์มและโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรในกระบวนการเก็บเกี่ยวและขนถ่ายทะลชายปาล์ม บริษัท  ไทยเอเย่นซี  เอ็นยีเนียริ่ง  จำกัด
เขตจตุจักร  กทม.