ระบบประกันคุณภาพ งานบริการวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  หน้าแรก     สรุปรายละเอียด ระบบประกันคุณภาพ งานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

โปรแกรมตรวจสอบทดสอบ  
  SAR
   
2550
    2549
    รายชื่อโครงการบริการวิชาการ project-list51.htm    
รายได้บริการวิชาการ
        ม.ค. 51 (ทดสอบ)
 
  รายงานการประเมิน
ภายใน

    2549
           
  การบูรณาการ
    แผนงาน
     คณะทำงาน
     วาระการประชุม
     รายงานการประชุม
     โครงการ
             
  กรอบนโยบายการพัฒนา
   
2551-2552
             
  ฝ่ายบริการวิชาการ              
  สารสนเทศ QA ทั้งคณะฯ            

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โทร. 0-7428-7088-9 Email : Eng-service@eng.psu.ac.th