กรอบนโยบายการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในช่วงปีงบประมาณ 2551-2552
ผู้รับผิดชอบหลัก
: รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

แนวทางการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

ปีที่เริ่มดำเนินการ

3. ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร

 

 

จัดทำแผนการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนทุกๆ 2 ปี และดำเนินการตามแผน

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ปี 2551-2552

 เสริมสร้างระบบ Knowledge Management และการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ของคณะ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ปี 2551
พัฒนาระบบบูรณาการระหว่างงานบริการวิชาการ งานวิจัย การเรียนการสอนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างชัดเจน รองคณบดีฝายบริการวิชาการ ปี 2552

 

แนวทางการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

ปีที่เริ่มดำเนินการ

4. การบริการวิชาการ

 

 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้เกิดกิจกรรมบริการวิชาการ รองคณบดีฝายบริการวิชาการ ปี 2551
  ส่งเสริมให้มีโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าเพิ่มมากขึ้น รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ปี 2551
 แสวงหาความร่วมมือกับแหล่งทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการเชิงรุก รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ปี 2551
  ทำการตลาดเชิงรุกเพื่อรับทราบความต้องการของชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูลการให้บริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ปี 2551
ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้อาจารย์ไปร่วมเป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพอย่างเป็นระบบมากขึ้น(ปัญหา: ความหมายของกรรมการและกรรมการวิชาชีพ/ เรื่องฐานข้อมูล)

คณบดี, รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

 

ปี 2551