องค์ประกอบที่ 5. 
การบริการวิชาการแก่สังคม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
 
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ หน่วยนับ ค่าน้ำหนัก แผน/ผล ผลการดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินงานประจำปีการศึกษา
2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
  5. การบริการวิชาการแก่สังคม  (11)   20                  
    5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน ระดับ 2.5 แผน       6 6 7 7 7
      ผล         6        
    5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ ร้อยละ 2.5 แผน     20 25 27 30 30 30
      ผล 14.88 20.5* 46.75          
    5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ ร้อยละ 2.5 แผน     900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
      ผล 1,591 1,354 1,325 1,439        
    5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 2.5 แผน     80 80 80 80 80 80
      ผล 95.93 86.91 83.57          
    5.5 ค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่ออาจารย์ประจำ บาท/คน 2.5 แผน       8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
      ผล 8,234 8,364 8,364 9,189        
    5.6 มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ระดับ 2.5 แผน     5 5 5 5 5 5
      ผล 3 5 5   5        
    5.7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่บริการวิชาการผู้ด้อยโอกาส (ไม่รวม รพ.และรพ.ทันตกรรม) ต่องบดำเนินการทั้งหมด ร้อยละ 2.5 แผน       0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
      ผล                
    5.8 การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับต่อบุคลากรทั้งหมด ร้อยละ 2.5 แผน       5.00 5.00 7.00 7.00 7.00
      ผล                
    5.9  จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ศูนย์/เครือข่าย   แผน       6 6 6 6 6
      ผล 6 6 6 16        
    5.10 รายรับของสถาบันในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันต่ออาจารย์ประจำ บาท/คน   แผน                
      ผล 58,150 46,956 44,081          
    5.11 ระดับความสำเร็จในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน ระดับ   แผน                
      ผล 3 5 5   5        

หมายเหตุ
ข้อ
5.10 เป็นรายรับสุทธิ

ข้อ 5.11 ให้ดูหน้า 262