ตัวบ่งชี้และระดับ/ข้อ เกณฑ์คะแนน
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน
5.6 มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ระดับ)
ตัวบ่งชี้เดิมของ สมศ.
     
1.  มีแผนในการนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย 1 ข้อแรก 2 ข้อแรก 3 ข้อแรกขึ้นไป
2.  มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างน้อย  1โครงการ  
3.  มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใช้ในการวิจัยอย่างน้อย 1โครงการ    
4.  มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างน้อย 1โครงการ      
5.  มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการ/วิชาชีพอย่างน้อย 1โครงการ      

รายละเอียด SAR ปี 2550