ตัวบ่งชี้และระดับ/ข้อ เกณฑ์คะแนน
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน
5.8 การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ/เลื่อนระดับต่อบุคลากรทั้งหมด (ร้อยละ)
ตัวบ่งชี้ใหม่ของมหาวิทยาลัย
     
ร้อยละ 1-4 /    
ร้อยละ 5-9   /  
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10     /

หมายเหตุ
ให้แยกตารางของอาจารย์และบุคลากร
 

ข้อมูลจาก 5.2 ในเรื่องการเป็นกรรมการวิชาการ (ข้อมูลจาก ภาควิชา) โดยเอามาเฉพาะ ประเมินบทความ ผลงานทางวิชาการ

และเอาข้อมูลเพิ่มเติม ในเรื่อง ผลงานเลื่อนระดับ (ข้อมูลจากการเจ้าฯและภาควิชา)