ตัวบ่งชี้และระดับ/ข้อ เกณฑ์คะแนน
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน
5.7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่บริการวิชาการผู้ด้อยโอกาส (ไม่รวม รพ.และรพ.ทันตกรรม) ต่องบดำเนินการทั้งหมด (ร้อยละ)
ตัวบ่งชี้ใหม่ของมหาวิทยาลัย
     
ร้อยละ 0.20-0.49 /    
ร้อยละ 0.50-0.79   /  
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.80     /

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่บริการวิชาการ รวมที่มีการว่าจ้างให้ดำเนินการบริการกับผู้ด้อยโอกาสด้วย

นิยามเพิ่มเติม ในตัวบ่งชี้ที่ 5.7 บริการวิชาการผู้ด้อยโอกาส

         ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบ
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัย
ธรรมชาติ และภัยสงคราม รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ
ตลอดจน ผู้ประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบอันจะส่งผลให้ไม่สามารถ
ดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น โดยเป้าหมายในความรับผิดชอบ ได้แก่ คนยากจน,
บุคคลเร่รอน ไร้ที่อยู่อาศัย, คนไร้สัญชาติ ผู้ไม่มีเอกสารแสดงสถานะทางกฎหมาย,
กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์/ผู้ป่วย/ครอบครัวและผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์, ผู้พ้นโทษ

** ทั้งนี้ ยังมีรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านบริการวิชาการฯ อีกคะ
ซึ่งสามารถดูได้จาก ใบแทรก คู่มือการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ
ม.สงขลานครินทร์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4)
   ศิราณี siranee.p@psu.ac.th

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/Handbook_SAR50/Additional_Page_Handbook50.pdf