ตัวบ่งชี้และระดับ/ข้อ เกณฑ์คะแนน
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน
5.5 ค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่ออาจารย์ประจำ (บาท/คน)   ตัวบ่งชี้เดิมของ สมศ.      
1-4,999 บาท /    
5,000-7,499 บาท   /  
มากกว่าหรือเท่ากับ 7,500 บาท     /

หมายเหตุ
ถ้าเป็นวิทยากรคิดค่าใช้จ่ายตามกระทรวงการคลัง
ถ้าเป็นสายสนับสนุนคิดจากฐานเงินเดือนแล้วตีมาเป็น
man-day
 

(เอามาจากบางส่วนของ 5.3) รวมทุกหมวด ทั้ง 11 หมวดโดยนับเฉพาะบริการวิชาการแบบให้เปล่าและผู้ด้อยโอกาสด้วย (โดยไม่เรียกเก็บเงินจากผู้รับบริการหรือเรียกเก็บเงินแต่ไม่ได้เป็นการดำเนินการเพื่อหวังผลกำไร) เช่น NEC

ในกรณีที่เป็นการอนุเคราะห์วิทยากร (หมวด 11) คิด ชม.ละ 600 บาท(in-kind)
หมวด 10 (ดัชนีที่ 5.2) กรณีที่เป็น เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิชาชีพ เป็นกรรมการวิชาการ เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์  ต้องนำมาคิด in-kind โดยคิด ชม.ละ 600 บาท
การคิดค่าใช้จ่าย
(in cash) ให้เอาตามเดือนที่มีรายได้รับเข้า

หมายเหตุ :
                   1.  จำนวนอาจารย์ประจำในปีการศึกษานั้น ทั้งนี้การนับอาจารย์ประจำให้นับอาจารย์ประจำเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
                   2.  ค่าใช้จ่าย (in-cash) หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใช้ในการบริการวิชาการ
                   3.  มูลค่าของสถาบัน (in-kind) หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่ได้จากการคำนวณเป็นจำนวนเงินเทียบเคียงจากบริการที่สถาบันจัดให้ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคลากรของสถาบัน
ค่าใช้อุปกรณ์และสถานที่ เป็นต้น
                   4. เป็นค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้กับทุกโครงการ/กิจกรรมในการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม โดยไม่เรียกเก็บเงินใดๆ จากผู้รับบริการ
                   5. ค่าตอบแทนวิทยากร/ที่ปรึกษา (อาจารย์) คิด Man-Hr ละ  1,000 บาท (1 วัน = 6 ชม.)  หากมีการเบิกเงินสนับสนุนการบริการวิชาการแบบให้เปล่าจากเงินรายได้คณะแล้วบางส่วน
จะนำยอดที่เบิกแล้วไปหักมูลค่าก่อน
                    6. ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ (พนักงานขับรถ) คิดจากเงินเดือนเฉลี่ย 250 บาท บวกกับค่าเบี้ยเลี้ยง 200 บาท รวมเป็น Man-Day ละ  450 บาท
                    7. ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ (บุคลากรสายสนับสนุน) คิดจากเงินเดือนเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินเดือน 15,000 บาท คิดเป็น Man- Day ละ  500 บาท
                    8. ค่าใช้รถคณะฯ คิดตามอัตราบริการวิชาการของคณะฯ
                    9. ค่าน้ำมัน (กรณีใช้รถส่วนตัว) คิดกิโลเมตรละ ...... บาท (ตามประกาศ)
                    10. ค่าใช้อุปกรณ์/ค่าเช่าสถานที่ คิดตามอัตราที่แต่ละหน่วยงานกำหนด

วิธีการรวบรวมข้อมูล :

จาก AS summary
จากฐานข้อมูลบริการแบบให้เปล่า
จากภาควิชา,ศูนย์วิศวกรรมพลังงาน และหน่วยงาน ส่งข้อมูลให้ภาคกรอก
 

ตารางการเก็บข้อมูล :